SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 55. Srijeda, 23. prosinca 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
114. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Selce (dio NA4)
113. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
112. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o područjima i granicama te načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Crikvenice
111. Mjerila za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Gradu Crikvenici za 2010. godinu
110. Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice Crikvenica
109. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
108. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
107. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2010. godinu
106. Plan razvojnih programa za 2010. godinu s projekcijom za 2011. i 2012. godinu
105. Proračun Grada Crikvenice za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu
78. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
77. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2010. godinu
76. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Kastva
75. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2010. godinu
74. Odluka o naknadi troškova i nagradi za rad članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Kastva
73. II. izmjene i dopune Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
72. IV. izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela, gradonačelnika, zamjenice gradonačelnika i članova Gradskog poglavarstva
71. Odluka o financiranju javnih potreba u sportu u 2010. godini
70. Odluka o financiranju javnih potreba u kulturi i ostalim djelatnostima u 2010. godini
69. Odluka o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom
68. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2010. godinu
67. Proračun Grada Kastva za 2010. i projekcija za 2011. - 2012. godinu
240. Odluka o određivanju lokacije za smještaj nepropisno parkiranih vozila
239. Odluka o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata
238. Odluka o parkiranju vozila radi opskrbe na području Grada Rijeke
237. Odluka o visini troškova blokiranja i deblokiranja vozila
236. Odluka o visini troškova uklanjanja, premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih vozila
235. Odluka o određivanju parkirališta za parkiranje autobusa
234. Odluka o visini naknade za parkiranje
233. Odluka o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke
232. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
231. Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke za noć na otvorenim prostorima grada Rijeke na kojima se pružaju ugostiteljske usluge
230. Opći uvjeti o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu
229. Odluka o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom
228. Odluka o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD Autotrolej d.o.o. Rijeka
227. Odluka o izmjenama Odluke o zaduživanju kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. za financiranje kapitalnih projekata
226. Odluka o izmjeni Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente
225. Odluka o izmjeni Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
224. Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci u 2010. godini
223. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2010. godinu
222. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2010. godinu
221. Odluka o dopunama Odluke o nagrađivanju sportaša, sportskih radnika i sportskih udruga za ostvarena postignuća na međunarodnim i državnim natjecanjima
220. Odluka o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka
219. Odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke
218. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini
217. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
216. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
215. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2010. godinu
214. Program javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2010. godinu
213. Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2010. godinu
212. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu
211. Projekcija Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2011. - 2012. godine
210. Proračun Grada Rijeke za 2010. godinu
209. Odluka o imenovanju predsjednice i članova Odbora za javna priznanja Grada Rijeke
92. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat
64. Odluka o izmjenama Odluke o načinu obavljanja dimnjačarskih poslova
63. Odluka o naknadama za korištenje groblja Ravna Gora i Kupjak
62. Prva izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2009. godinu
61. Prva izmjena i dopuna Programa javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2009. godinu
60. Prva izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2009. godinu
59. Prva izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2009. godinu
58. Treća izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
57. Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2009. godinu
56. Program javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2010. godinu
55. Program javnih potreba u kulturi za 2010. godinu
54. Program javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2010. godinu
53. Program javnih potreba u sportu za 2010. godinu
52. Program javnih potreba u školstvu za 2010. godinu
51. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2010. godinu
50. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
49. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
48. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone T1 »Novi lazi«

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr