SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 50. Subota, 22. prosinca 2007.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
157. Ispravak II. izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2007. godinu
156. Program javnih potreba Primorsko-goranske županije za 2008. godinu (prosvjeta, kultura, sport i tehnička kultura)
155. Odluka o davanju odobrenja Programu rada Županijskog savjeta mladih za 2008. godinu
154. Odluka o izboru člana Odbora za lokalnu samoupravu, međužupanijsku i međunarodnu suradnju
153. Odluka o utvrđivanju dana prestanka prava i dužnosti članice Odbora za lokalnu samoupravu, međužupanijsku i međunarodnu suradnju
152. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsk
151. Odluka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Krku
150. Odluka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Delnicama
149. Odluka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čabru
148. Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko- goranske županije za 2008. godinu
147. Proračun Primorsko-goranske županije za 2008. godinu
146. Izmjene i dopune Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
37. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Krka
36. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
35. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2008. godini
34. Odluka o donošenju Programa razvoja Grada Krka
33. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja predjela »Mali Kankul« u gradu Krku
32. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2008. godinu
31. Proračun za 2008. godinu
30. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2007. godinu
29. Odluka o II. izmjeni Proračuna Grada Krka za 2007. godinu
73. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u sportu za 2007. godinu
72. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2007. godinu
71. Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje »Vrela« d.o.o. za komunalne djelatnosti
70. Odluka o izboru Savjeta mladih Grada Raba
69. Odluka o osnivanju i izboru članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova
68. Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje »Dundova« d.o.o.
67. II. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini
66. II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini
65. Druge izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Raba za razdoblje 2007. - 2009.
64. Druge izmjene i dopune Projekcije konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje 2007. - 2009. godine
63. Druge izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2007. godinu
162. Odluka o dopuni Odluke o radnom vremenu i uredovnim danima u upravnim tijelima Grada Rijeke
161. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o socijalnoj skrbi
160. Zaključak o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine
159. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2008. godinu
158. Odluka o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području
157. Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje TD RIJEKA SPORT d.o.o.
156. Odluka o socijalnoj skrbi
155. Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci u 2008. godini
154. Odluka o uporabi sredstava komunalne naknade za održavanje objekata školskog sadržaja
153. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2008. godinu
152. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu
151. Projekcija Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2009. - 2010. godine
150. Proračun Grada Rijeke za 2008. godinu
149. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2008. godini
148. Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2008. godini
147. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2008. godinu
146. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
145. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2008. godinu
144. Program javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2008. godinu
143. Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2008. godinu
142. Odluka o određivanju imena ulice na području Grada Rijeke
141. Odluka o izboru člana Odbora za urbanizam i prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Rijeke
140. Odluka o imenovanju predsjednice i članova Odbora za javna priznanja Grada Rijeke
44. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Općine Klana za 2007. godinu
43. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Klana za 2007. godinu
42. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Klana za 2007. godinu
41. II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2007. godinu
40. II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2007. godinu
39. II. izmjene Proračuna Općine Klana za 2007. godinu
38. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Klana
37. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2008. godinu
36. Proračun Općine Klana za 2008. godinu
3. Cjenik grobljanskih i pogrebnih usluga (dopuna cjenika) - GKTD IVANJ D.O.O.

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr