SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
    REZULTATI PRETRAGE
 
Napredno pretraživanje
Službene novine broj 15. Godina XXX. Četvrtak, 19. svibnja 2022.
Komunalno društvo KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ D.O.O.
    2. Ispravak Cjenika ostalih usluga i gospodarenja otpadom     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 14. Godina XXX. Srijeda, 11. svibnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    118.Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje objekta na k.č. 6024/4 k.o. Unije, Grad Mali Lošinj
    117.Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred kampa Poljana – sjever, Grad Mali Lošinj
    115.Odluka o odabiru projekta za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje u 2022. godini
Grad MALI LOŠINJ
    33. Dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 11. Godina XXX. Četvrtak, 14. travnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    102.Odluka o imenovanju članice Upravnog vijeća Doma za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj iz reda korisnika
Grad MALI LOŠINJ
    31. Odluka o zaduženju Grada Malog Lošinja     Download odluke u PDF formatu
    30. Odluka o zaduženju Grada Malog Lošinja za refinanciranje dugoročnog kredita     Download odluke u PDF formatu
    29. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja za 2022. godinu     Download odluke u PDF formatu
    28. Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj u 2022. godini     Download odluke u PDF formatu
    27.Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. godinu
    26.Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja
    25.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Malog Lošinja
    23.Odluka kojom se utvrđuje da je pokrenut postupak za ocjenu suglasnosti Zakona o vodnim uslugama s Ustavom
    22.Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja
Službene novine broj 8. Godina XXX. Utorak, 22. ožujka 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    87.Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred turističkog naselja Bučanje u Nerezinama, Grad Mali
    80.Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište Bok 1, otok Susak, Grad Mali
    66.Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije
Službene novine broj 7. Godina XXX. Utorak, 15. ožujka 2022.
Grad MALI LOŠINJ
    21.Odluka o Izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja
Službene novine broj 6. Godina XXX. Ponedjeljak, 28. veljače 2022.
Grad MALI LOŠINJ
    20. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Mali Lošinj u 2022. godini     Download odluke u PDF formatu
    19.Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za 2022. godinu, na području Grada Mali Lošinj
    18.Plan rada Stožera civilne zaštite Grada Maloga Lošinja za 2022. godinu
    17.Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Mali Lošinj, za 2022. godinu
    16.Financijski plan za požarnu sezonu u 2022. godini
    15.Odluka o imenovanju Savjeta za turizam
    14.Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije za poslovne prostore
    13.Odluka o imenovanju Savjeta za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj
    12.Odluka o imenovanju Savjeta za kulturu i prosvjetu
    11.Odluka o imenovanju Savjeta za zdravstvo
    10.Odluka o imenovanju Savjeta za sport
    9.Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj
    8.Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj
Službene novine broj 4. Godina XXX. Ponedjeljak, 14. veljače 2022.
Grad MALI LOŠINJ
    7.Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Mali Lošinj u 2022. godini
Službene novine broj 3. Godina XXX. Petak, 4. veljače 2022.
Grad MALI LOŠINJ
    6.Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja
    5.Odluka o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Mali Lošinj
    4.Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Malog Lošinja
    3.Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naknade za rad vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća
Službene novine broj 2. Godina XXX. Petak, 28. siječnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    34.Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Grad Mali Lošinj
Službene novine broj 1. Godina XXX. Petak, 21. siječnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    4. Odluka o II. Izmjenma i dopunama Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma Y/C 'Marina'     Download odluke u PDF formatu
Grad MALI LOŠINJ
    2.Ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza na izgradnji komunalne infrastrukture
    1.Plan prijma u službu za Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja u 2022. godini
Grad RAB
    1.Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba
Službene novine broj 35. Godina XXIX. Četvrtak, 30. prosinca 2021.
Grad MALI LOŠINJ
    106.Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Malog Lošinja
Službene novine broj 33. Godina XXIX. Utorak, 21. prosinca 2021.
Grad MALI LOŠINJ
    103.Program korištenja sredstava naknade za nezakonito izgrađene zgrade u 2022. godini
    102. Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu     Download odluke u PDF formatu
    101. Odluka o utvrđivanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti standarda i zdravlje građana Grada Malog Lošinja za 2022. godinu     Download odluke u PDF formatu
    100.Odluka Urbroj: 2213/01-01-21-7
    99. Odluka o utvrđivanju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Malog Lošinja za 2022. godinu     Download odluke u PDF formatu
    98. Odluka o utvrđivanju Programa javnih potreba u sportu Grada Malog Lošinja za 2022. godinu     Download odluke u PDF formatu
    97. Odluka o utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi Grada Malog Lošinja za 2022. godinu     Download odluke u PDF formatu
    96.Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone u 2022. godini
    95.Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. godinu
    94.Odluka o izmjeni Odluke o zaduženju Grada Malog Lošinja
    93. Odluka o Izmjeni I dopuni Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Malog Lošinja     Download odluke u PDF formatu
    92. Odluka o Izmjenama I dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka I članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja za 2021. godinu     Download odluke u PDF formatu
    91.Odluka o imenovanju ravnateljice Lošinjskog muzeja
    90.Odluka o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice I čitaonice Mali Lošinj
    87. II. Izmjene I dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu     Download odluke u PDF formatu
    83. Godišnji Plan razvoja Sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje     Download odluke u PDF formatu
    82. Analiza stanja Sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2021. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 32. Godina XXIX. Petak, 17. prosinca 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    253.Odluka o davanju suglasnosti na prijesnog koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luka posebne namjene – sidrišta u uvalama Kolorat i Majiška, otok Cres, Grad Mali Lošinj
Službene novine broj 31. Godina XXIX. Srijeda, 15. prosinca 2021.
Grad CRES
    65. Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2022. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 30. Godina XXIX. Petak, 10. prosinca 2021.
Grad MALI LOŠINJ
    80.Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Grada Malog Lošinja za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine
Službene novine broj 28. Godina XXIX. Utorak, 16. studenog 2021.
Grad MALI LOŠINJ
    79.Plan pozivanja povjerenika i zamjenika civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja
Službene novine broj 27. Godina XXIX. Petak, 12. studenog 2021.
Grad MALI LOŠINJ
    78.Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poljana (UPU 14)
Službene novine broj 25. Godina XXIX. Petak, 29. listopada 2021.
Grad CRES
    41.Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage dijela UPU naselja Cres – građevinskih područja naselja NA7 i površina izdvojenih namjena – obuhvat budućeg UPU naselja Cres NA7
Grad MALI LOŠINJ
    77.Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja
    75.Odluka o dodjeli nagrade Grada Mali Lošinj
    74.Odluka o dodjeli nagrade Grada Mali Lošinj
    73.Odluka o II. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu
    69. I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 24. Godina XXIX. Utorak, 12. listopada 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    207.Odluka o Izmjeni Odluke o osnivanju popisnih centara i imenovanju voditelja popisnih centara u gradovima i općinama za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine na području Primorsko-goranske županije
Službene novine broj 23. Godina XXIX. Četvrtak, 30. rujna 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    193.Odluka o odabiru projekata za drugu raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje u 2021. godini
    178.Odluka o davanju suglasnosti na izmjene Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj
    173.Odluka o III. Izmjeni Odluke o prihvaćanju nastavka razvojnog ciklusa projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“ s prijedlogom financiranja 3. faze: rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Park II i kuhinja za razdoblje od 2019. do 2021 godine
    172. Odluka o rasporedu sredstava Lječilištu Veli Lošinj za sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID-19 u 2021. godini     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 22. Godina XXIX. Utorak, 28. rujna 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    146.Odluka o imenovanju predsjednika i članova upravnih vijeća županijskih lučkih uprava na području Primorsko-goranske županije
    142.Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije osobe 'Marko A. Stuparić'
Veli Lošinj
    138.Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lječilišta Veli Lošinj
Službene novine broj 21. Godina XXIX. Petak, 17. rujna 2021.
Grad MALI LOŠINJ
    67.Odluka o stavljanju van snage Odluke o visini plaće gradonačelnice i zamjenika gradonačelnice Grada Malog Lošinja za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa (COVID-19)
    66.Odluka o stavljanju van snage Odluke o smanjenju naknade za rad vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća
    65.Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
    64.Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinj
Službene novine broj 20. Godina XXIX. Utorak, 31. kolovoza 2021.
Grad MALI LOŠINJ
    62.Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja
Službene novine broj 19. Godina XXIX. Utorak, 10. kolovoza 2021.
Grad MALI LOŠINJ
    61.Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja
Službene novine broj 18. Godina XXIX. Petak, 30. srpnja 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    125.Odluka o II. Izmjenama o dopunama Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma Y/C „Marina“
    123.Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Krivica, Grad Mali Lošinj
Grad MALI LOŠINJ
    60.Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja
Grad RAB
    46.Odluka o sadržaju Studije strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Raba do 2030.
Službene novine broj 17. Godina XXIX. Petak, 16. srpnja 2021.
Grad MALI LOŠINJ
    59.Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Poljana (UPU 14)
    58.Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja
Službene novine broj 16. Godina XXIX. Petak, 9. srpnja 2021.
Grad MALI LOŠINJ
    57.Odluka o imenovanju predstavnika u Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
    56.Odluka o imenovanju predstavnika u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
    55.Odluka o imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
    54.Odluka o imenovanju Komisije za imenovanje naselja, ulica i trgova na području Grada Malog Lošinja
    53.Odluka o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
    52.Odluka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za davanje na korištenje javne površine
    51.Odluka o imenovanju predsjednice i članova Odbora za socijalnu zaštitu građana
    50.Odluka o imenovanju predsjednice i članova Komisije za unapređenje i razvitak manjih mjesta
    49.Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije za provedbu natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada
    48.Odluka o imenovanju predsjednice i članova Ocjenjivačkog suda Grada Malog Lošinja
    47.Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
    46.Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za prostorno planiranje
    45.Odluka o imenovanju predsjednice i članova Odbora za zaštitu okoliša
    44.Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i razvoj
Službene novine broj 15. Godina XXIX. Srijeda, 30. lipnja 2021.
Grad MALI LOŠINJ
    43.Odluka o imenovanju privremenog zamjenika gradonačelnice
Službene novine broj 14. Godina XXIX. Petak, 18. lipnja 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    91.Odluka o određivanju troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan EU u školskoj godini 2021./2022. u Srednjoj školi Ambroza Haračića Mali Lošinj, Mali Lošinj
    81.Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškove obrazovanja u Osnovnoj školi Maria Martinolića, Mali Lošinj (glazbeni odjel)
Grad MALI LOŠINJ
    42.Rješenje o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja
    41.Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
    40.Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
    39.Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća
    38.Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanja
    37.Rješenje o izboru Mandatne komisije
Službene novine broj 12. Godina XXIX. Ponedjeljak, 10. svibnja 2021.
Grad MALI LOŠINJ
    36.Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za 2021. godinu, na području Grada Mali Lošinj
    35.Financijski plan u 2021. godini
    34.Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Mali Lošinj za 2021. godinu
    33. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Mali Lošinj u 2021. godini     Download odluke u PDF formatu
    32.Plan rada Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja za 2021. godinu
Službene novine broj 11. Godina XXIX. Ponedjeljak, 19. travnja 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    75.Odluka o imenovanju članova školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
    74.Odluka o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
Grad RAB
    27.Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Raba do 2030. godine
Službene novine broj 10. Godina XXIX. Subota, 10. travnja 2021.
Grad CRES
    20.Odluka o započinjanju strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja naselja Cres NA 7 (UPU 1)
Službene novine broj 9. Godina XXIX. Srijeda, 31. ožujka 2021.
Grad MALI LOŠINJ
    30. Zaključak Urbroj: 2213/01-01-21-9     Download odluke u PDF formatu
    29.Statutarna odluka o Izmjenama o dopunama Statuta Grada Malog Lošinja
    28.Pravilnik o Izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
    27. Plan rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama na području Grada Malog Lošinja za 2021. godinu     Download odluke u PDF formatu
    26.Odluka o prometovanuju cestovnog turističkog vlaka na području Grada Maloga Lošinja
    25. Odluka o zaduženju Grada Malog Lošinja     Download odluke u PDF formatu
    24.Odluka o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Mali Lošinj
    22.Odluka o suosnivanju energetske zadruge
    21. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja za 2021. godinu     Download odluke u PDF formatu
    20. Odluka o raspodjeli rezultata za 2020. godinu     Download odluke u PDF formatu
    19.Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u 2021. godini
    18.Odluka o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Mali Lošinj
    16. Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj u 2021. godini     Download odluke u PDF formatu
    15.Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o zabrani izlaganja i prodaje robe izvan poslovnog prostora
    14.Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu
    8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu     Download odluke u PDF formatu
    7. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 8. Godina XXIX. Petak, 26. ožujka 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    66. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Krivica, Grad Mali Lošinj     Download odluke u PDF formatu
    55.Odluka o Izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište Ilovik, otok Ilovik, Grad Mali Lošinj
    48.Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za polaganje elektroenergetskog kabela od 110 kV Cres (Osor1) – Lošinj (Osor 2), Grad Mali Lošinj
Grad CRES
    19.Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje društvu Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. radi sufinanciranja kapitalnih investicija – vodnih građevina
    12.Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Cres
    8. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Cres NA 7     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 4. Godina XXIX. Četvrtak, 18. veljače 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    20.Odluka o prestanku koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kV na dijelu akvatorija između otoka Cresa (Osor 1) i otoka Lošinja (Osor 2), Grad Mali Lošinj
    14.Odluka o sufinanciranju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Veli Lošinj-Rab-Veli Lošinj
    13. Odluka o utvrđivanju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Veli Lošinju-Rab-Veli Lošinj     Download odluke u PDF formatu
    7. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvene ustanove te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2021. godini     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 3. Godina XXIX. Četvrtak, 11. veljače 2021.
Grad MALI LOŠINJ
    5.Ugovor o izgradnji komunalne infrastrukture
Službene novine broj 2. Godina XXIX. Petak, 5. veljače 2021.
Grad CRES
    2.Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje društvu Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. radi sufinanciranja projekta poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Cres, Martinšćica, Nerezine, Mali i Veli Lošinj
Grad MALI LOŠINJ
    2.Plan prijma u službu za Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja u 2021. godini
    1.Odluka o donošenju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene v
Službene novine broj 45. Godina XXVIII. Četvrtak, 31. prosinca 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    245.Odluka o osnivanju popisnih centara i imenovanju voditelja popisnih centara u gradovima i općinama za provedbu Popisa stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine na području Primorsko-goranske županije
Grad MALI LOŠINJ
    89.II. Izmjene i dopune Plana prijma u službu za Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja u 2020. godini
Službene novine broj 44. Godina XXVIII. Srijeda, 23. prosinca 2020.
Grad CRES
    67.Odluka kojom se utvrđuje da je potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja naselja Cres NA7 (UPU1)
Grad MALI LOŠINJ
    87. Odluka o porezu na korištenje javnih površina Grada Malog Lošinja     Download odluke u PDF formatu
    82.Program korištenja sredstava naknade za nezakonito izgrađene zgrade u 2021. godini
    81.Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu
    79. Odluka o utvrđivanju Programa javnih potreba u sportu Grada Mali Lošinj za 2021. godinu     Download odluke u PDF formatu
    78. Odluka o utvrđivanju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Mali Lošinj za 2021. godinu     Download odluke u PDF formatu
    77. Odluka o utvrđivanju Progra,a javnih potreba u kulturi Grada Malog Lošinja za 2021. godinu     Download odluke u PDF formatu
    76.Poslovnička odluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja
    75.Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Veli Lošinj /UPU 27/
    74.Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Malog Lošinja
    73.Odluka o oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti, za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusom
    72.Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone u 2021. godini
    71.Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalne infrastrukture
    70.Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja
    69. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2020. godinu     Download odluke u PDF formatu
    68. Godišnji Plan razvoja sustava Civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 42. Godina XXVIII. Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.
Grad CRES
    60. Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2021. godinu     Download odluke u PDF formatu
    47.Odluka o komunalnom redu
Grad MALI LOŠINJ
    62. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 41. Godina XXVIII. Petak, 18. prosinca 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    239.Prijedlog Odluke o obročnom plaćanju naknade za koncesiju u 2020. godini
    224.Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Grad Mali Lošinj
Grad MALI LOŠINJ
    61.Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izradu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Čikat (UPU 13)
    60.Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izradu Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijskog centra R1-3 (UPU 6)
    59.Ugovor o financiranju izrade krajobrazno-konzervatorske podloge područja Čikat za izradu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Čikat (UPU 13)
Službene novine broj 40. Godina XXVIII. Petak, 4. prosinca 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    193.Odluka o davanju koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luka posebne namjene sidrišta u uvalama Kolorat i Majiška, otok Cres, Grad Mali Lošinj
    184.Odluka o II. Izmjeni Odluke o prihvaćanju nastavka razvojnog ciklusa projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“ s prijedlogom financiranja 3. faze: rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Park II i kuhinja za razdoblje od 2019. do 2021. godine
Službene novine broj 39. Godina XXVIII. Ponedjeljak, 30. studenog 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    176.Odluka o osnivanju popisnih povjerenstava Ispostava za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine na području Primorsko-goranske županije
Službene novine broj 37. Godina XXVIII. Petak, 6. studenog 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    172.Odluka o osnivanju Ispostava za provedbu Popisa stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine na području Primorsko-goranske županije
Općina MALINSKA - DUBAŠNICA
    52.Urbanistički plan uređenja zone poslovne namjene K-3 Barušići
Službene novine broj 36. Godina XXVIII. Petak, 30. listopada 2020.
Grad MALI LOŠINJ
    58.Odluka o dodjeli nagrade Grada Mali Lošinj
    57.Odluka o dodjeli nagrade Grada Mali Lošinj
    56.Odluka o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja za životno djelo
    55.Odluka o imenovanju počasnim građaninom Grada Mali Lošinj
    54.Odluka o poduzimanju prethodnih radnji radi preuzimanja Trgovačkog društva Loger d.o.o.
    53.Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o zaštiti socijalnog standarda građana
    52. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina Grada Malog Lošinja     Download odluke u PDF formatu
    51.Odluka o davanju suglasnosti na dodjelu gradskih stanova u najam
Službene novine broj 34. Godina XXVIII. Utorak, 13. listopada 2020.
Grad MALI LOŠINJ
    50.Izmjene i dopune Plana prijma u službu za Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja u 2020. godini
Službene novine broj 33. Godina XXVIII. Petak, 2. listopada 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    153.Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj iz reda korisnika
Grad MALI LOŠINJ
    49. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj     Download odluke u PDF formatu
    48.Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinj
    46. Odluka o prihvaćanju prijave projekta „Uređenje postojeće šetnice u park-šumi Podjavori“ na natječaj LAG Kvarnerski otoci     Download odluke u PDF formatu
    45. Odluka o prijavi projekta „Rekonstrukcija okoliša dječjeg vrtića Žižula u Velom Lošinju“ na natječaj LAG Kvarnerski otoci     Download odluke u PDF formatu
    44.Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja cresko-lošinjskog područja
    43. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Malog Lošinja     Download odluke u PDF formatu
    42.Izmjena i dopuna Odluke o davanju suglasnosti na izgradnju komunalne infrastrukture
Službene novine broj 32. Godina XXVIII. Petak, 25. rujna 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    138. Odluka o namjeri davanja koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luka posebne namjene – sidrišta Kolorat i Majiška na otoku Cresu, Grad Mali Lošinj     Download odluke u PDF formatu
Turistička zajednica TZ GRADA MALOG LOŠINJA
    1.Statut Turističke zajednice Grada Malog Lošinja
Službene novine broj 31. Godina XXVIII. Ponedjeljak, 14. rujna 2020.
Grad MALI LOŠINJ
    41.Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izradu Urbanističkog plana uređenja Sunčana uvala (UPU 32)
    40.Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izradu Urbanističkog plana uređenja Preslop (UPU 34)
Službene novine broj 29. Godina XXVIII. Četvrtak, 27. kolovoza 2020.
Grad KRK
    56. Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i pročišćeni grafički dio Prostornog plana uređenja Grada Krka ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 7/07, 41/09, 28/11, 23/15 i 18/19)     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 26. Godina XXVIII. Petak, 31. srpnja 2020.
Općina BAŠKA
    45. Zaključak o PPUO Baška     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 25. Godina XXVIII. Ponedjeljak, 27. srpnja 2020.
Grad MALI LOŠINJ
    38.Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj (UPU 9)
    37.Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2020. godinu
    36.Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja
    35.Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za branitelje
    34. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu     Download odluke u PDF formatu
    33. I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 24. Godina XXVIII. Petak, 17. srpnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    126.Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanju mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije
Službene novine broj 22. Godina XXVIII. Četvrtak, 25. lipnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    111.Odluka o promjeni naziva Lječilišta Veli Lošinj, lječilišta za bolesti dišnih organa i kože
    110.Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o usklađivanju i proširenju djelatnosti Lječilišta Veli Lošinj
    106.Odluka o Izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2020. do 2021. godine za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju nad
    105.Odluka o Izmjeni Odluke o prihvaćanju nastavka razvojnog ciklusa projekta »Lječilišni centar Veli Lošinj« s prijedlogom financiranja 3. faze: rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Park ll i kuhinja za razdoblje od 2019. do 2021. godine
Grad CRES
    22.Odluka o izradi izmjena i dopune Urbanističkog plana uređenja Valun - građevinskog područja naselja (NA 14), zone ugostiteljsko-turističke namjene T3 4 i lučkog područja luke otvorene za javni promet - lokalnog značaja
    21.Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Cres - građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena
Službene novine broj 21. Godina XXVIII. Srijeda, 17. lipnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    84.Odluka o određivanju troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan EU u školskoj godini 2020./2021. u Srednjoj školi Ambroza Haračića Mali Lošinj, Mali Lošinj
    79.Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškova obrazovanja u Osnovnoj školi Maria Martinolića, Mali Lošinj (glazbeni odjel)
    71.Odluka o razrješenju članice i imenovanju člana Upravnog vijeća Lječilišta Veli Lošinj
    69.Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Lječilišta Veli Lošinj
Grad RAB
    47.Odluka Urbroj: 2169-01-01-20-22
Službene novine broj 19. Godina XXVIII. Ponedjeljak, 1. lipnja 2020.
Grad MALI LOŠINJ
    30. Zaključak Urbroj: 2213/01-01-20-8     Download odluke u PDF formatu
    29.Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalne infrastrukture
    28.Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalne infrastrukture
    27. Plan rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama na području Grada Malog Lošinja za 2020. godinu     Download odluke u PDF formatu
    26. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja za 2020. godinu     Download odluke u PDF formatu
    25. Odluka o raspodjeli rezultata za 2019. godinu     Download odluke u PDF formatu
    24.Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u 2020. godini
    23. Odluka o prihvaćanju Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju     Download odluke u PDF formatu
    22.Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Sportsko-rekreacijskog centra R1-3 (UPU-6)
    21.Odluka o izradi Izmjena i dopuna (I) Urbanističkog plana uređenja Čikat (UPU 13)
    20. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o Izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj     Download odluke u PDF formatu
    19. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu     Download odluke u PDF formatu
    18. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu     Download odluke u PDF formatu
    17. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2019. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 18. Godina XXVIII. Četvrtak, 28. svibnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    56.Odluka o Izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred kampa Čikat, Grad Mali Lošinj
Grad MALI LOŠINJ
    16.Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za 2020. godinu, na području Grada Mali Lošinj
Službene novine broj 17. Godina XXVIII. Četvrtak, 21. svibnja 2020.
Grad MALI LOŠINJ
    15.Odluka kojom se utvrđuje nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijskog centra (UPU 6)
    14.Odluka kojom se utvrđuje nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (I) Urbanističkog plana uređenja Čikat (UPU 13)
Službene novine broj 13. Godina XXVIII. Subota, 25. travnja 2020.
Općina BAŠKA
    16. Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Baška     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 12. Godina XXVIII. Ponedjeljak, 20. travnja 2020.
Grad CRES
    15.Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Grada Cresa
Službene novine broj 10. Godina XXVIII. Četvrtak, 9. travnja 2020.
Grad MALI LOŠINJ
    13.Odluka o smanjenju naknade za rad vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća
    12.Odluka o visini plaće gradonačelnice i zamjenika gradonačelnice Grada Malog Lošinja za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa (COVID-19)
    11.Odluka o oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti, za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusom
    10.Odluka o oslobađanju obveze plaćanja usluge Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj za vrijeme trajanja epidemije uzrokovane COVID-19 virusom
    9.Odluka o obustavi od plaćanja spomeničke rente
    8.Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Malog Lošinja
    7.Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
    6.Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
    5.Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja
Službene novine broj 6. Godina XXVIII. Utorak, 24. ožujka 2020.
Grad CRES
    12.Odluka o ukidanju statusa javnog dobra nekretnine zemljišnoknjižne oznake č.zem. 7936/8, k.o. Cres
Službene novine broj 5. Godina XXVIII. Petak, 13. ožujka 2020.
Grad CRES
    11.Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja naselja Cres NA 7
Grad RAB
    10.Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Raba do 2030. godine
Službene novine broj 2. Godina XXVIII. Petak, 7. veljače 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    15.Odluka o određivanju pravnih osoba od posebnog interesa za sustav civilne zaštite Primorsko- goranske županije
    14. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje te informatizaciju zdravstvene djelatnosti za 2020. godinu zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Primorsko     Download odluke u PDF formatu
Grad MALI LOŠINJ
    4.Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za razdoblje od 2020. - 2023. godine
    3. Plan razvoja sustava Civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2020. godinu     Download odluke u PDF formatu
    2. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2019. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 1. Godina XXVIII. Utorak, 28. siječnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    5. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za opću upravu i upravljanje imovinom     Download odluke u PDF formatu
Grad MALI LOŠINJ
    1.Plan prijma u službu za Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja u 2020. godini
Službene novine broj 35. Godina XXVII. Utorak, 24. prosinca 2019.
Grad MALI LOŠINJ
    85.Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Malog Lošinja
    84. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu     Download odluke u PDF formatu
    83. Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu     Download odluke u PDF formatu
    82.Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2020. godinu
    79.Odluka o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja
    78.Odluka o izradi Urbanističkog uređenja »Sunčana uvala« (UPU 32)
    77. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj     Download odluke u PDF formatu
    76.Izmjena i dopuna Odluke o davanju suglasnosti za izgradnju komunalne infrastrukture
    75. III. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu     Download odluke u PDF formatu
    74. III. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 33. Godina XXVII. Ponedjeljak, 16. prosinca 2019.
Grad CRES
    69.Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene T3 6 u Lubenicama
    68. Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2020. godinu     Download odluke u PDF formatu
    58.Odluka o dodjeli javnih priznanja
    52.Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene T3 6 u Lubenicama
Službene novine broj 32. Godina XXVII. Petak, 13. prosinca 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    270.Odluka o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Primorsko- goranske županije u razdoblju od 2020. do 2021. godine za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju objekta Park II i k
    269.Odluka o prihvaćanju nastavka razvojnog ciklusa projekta »Lječilišni centar Veli Lošinj« s prijedlogom financiranja 3. faze: Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Park II i kuhinja za razdoblje od 2019. do 2021. godine
    260. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskom dobra za izgradnju i korištenje podmorskog ispusta koncentrata iz desalinizatora Unije, te usisa morske vode prema desalinizatoru Unije, otok Unije, Grad Mali Lošinj     Download odluke u PDF formatu
    259. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju i korištenje dijela podmorskih kanalizacijskih cjevovoda Osor, Grad Mali Lošinj     Download odluke u PDF formatu
    251.Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Grad Mali Lošinj
    222.Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko- goranske županije
Službene novine broj 30. Godina XXVII. Utorak, 3. prosinca 2019.
Grad MALI LOŠINJ
    72.Odluku o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone u 2020. godini
    71. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za upotrebu gradskih površina Grada Malog Lošinja     Download odluke u PDF formatu
    70. Odluka o donošenju Plana djelovanja Grada Malog Lošinja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu     Download odluke u PDF formatu
    69. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Instituta za more     Download odluke u PDF formatu
    68.Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
Službene novine broj 29. Godina XXVII. Petak, 22. studenog 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    214.Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o usklađenju i proširenju djelatnosti Lječilišta Veli Lošinj
    206.Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije
Službene novine broj 26. Godina XXVII. Srijeda, 30. listopada 2019.
Grad CRES
    48.Odluka kojom se utvrđuje da je potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene T3 6 u Lubenicama
Grad MALI LOŠINJ
    67.Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra
    66.Odluka o ukidanju svojstva javnig dobra
    65. Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu     Download odluke u PDF formatu
    64.Odluka o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak
    63.Odluka o dodjeli nagrade Grada Maloga Lošinja za životno djelo
    62.Odluka o dodjeli nagrade Grada Mali Lošinj
    61.Odluka o dodjeli nagrade Grada Mali Lošinj
    60.Odluka o imenovanju počasnim građaninom Grada Malog Lošinja
    59. Odluka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Malog Lošinja za razdoblje 2014. do 2018. godine     Download odluke u PDF formatu
    58.II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
Službene novine broj 25. Godina XXVII. Petak, 18. listopada 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    182. Odluka o I. Izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2019. godini     Download odluke u PDF formatu
Grad RAB
    53.Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Grada Raba do 2030. godine
Službene novine broj 22. Godina XXVII. Petak, 13. rujna 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    169.Odluka o visini turističke pristojbe za 2020. godinu za Grad Mali Lošinj
Grad MALI LOŠINJ
    54.Plan pozivanja povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja
Službene novine broj 20. Godina XXVII. Petak, 2. kolovoza 2019.
Grad MALI LOŠINJ
    53. Odluka o donošenju Plana djelovanja Grada Malog Lošinja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu     Download odluke u PDF formatu
    52.Odluka o zaštiti socijalnog standarda građana
    51. Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata     Download odluke u PDF formatu
    50. Odluka o komunalnom redu     Download odluke u PDF formatu
    49.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj
    48.Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Malog Lošinja
    47.Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Malog Lošinja
    46. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2019. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 18. Godina XXVII. Petak, 12. srpnja 2019.
Grad CRES
    36.Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Cresa
Grad MALI LOŠINJ
    45. Plan vježbi civilne zaštite u 2020. godini     Download odluke u PDF formatu
    44. Plan vježbi civilne zaštite u 2019. godini     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 17. Godina XXVII. Petak, 5. srpnja 2019.
Grad MALI LOŠINJ
    43.Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja
    42.Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja
Službene novine broj 16. Godina XXVII. Srijeda, 19. lipnja 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    111.Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškova obrazovanja u Osnovnoj školi Maria Martinolića, Mali Lošinj (glazbeni odjel)
    96.Odluka o određivanju troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan EU u školskoj godini 2019./2020. u Srednjoj školi Ambroza Haračića Mali Lošinj, Mali Lošinj
Službene novine broj 14. Godina XXVII. Petak, 31. svibnja 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    62. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred kampa Čikat, Grad Mali Lošinj     Download odluke u PDF formatu
    56.Odluka o rasporedu rezultata Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
Grad MALI LOŠINJ
    41.Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja »Artatore« (UPU 5)
    40.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Cvrčak«, Mali Lošinj
    39. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu     Download odluke u PDF formatu
    38. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu     Download odluke u PDF formatu
    37. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 13. Godina XXVII. Petak, 24. svibnja 2019.
Grad CRES
    26. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2018. godinu.     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 12. Godina XXVII. Petak, 10. svibnja 2019.
Grad CRES
    16.Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture između Grada Cresa i društva Grabar d.o.o.
    11. Odluka o zaštiti izvorišta Jezero Vrana na otoku Cresu     Download odluke u PDF formatu
Grad MALI LOŠINJ
    36.Plan motrenja, čuvanja I ophodnje otvorenog prostora I građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja I širenja požara za 2019. godinu, na području Grada Mali Lošinj
    35.Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Mali Lošinj za 2019. godinu
    34.Financijski plan za požarnu sezonu u 2019. godini
    33.Plan rada Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja za 2019. godinu
    32. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Mali Lošinj u 2019. godini     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 11. Godina XXVII. Utorak, 30. travnja 2019.
Općina VRBNIK
    35. Pročišćeni tekst odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 8. Godina XXVII. Petak, 29. ožujka 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    44. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kV na morskom dijelu između otoka Cresa (Osor 1) i otoka Lošinja (Osor 2)     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 7. Godina XXVII. Subota, 23. ožujka 2019.
Grad MALI LOŠINJ
    31. Zaključak Urbroj: 2213/01-01-19-4     Download odluke u PDF formatu
    30.Zaključak Urbroj: 2213/01-01-19-5
    29. Plan rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanja robe i pružanja usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2019. godinu     Download odluke u PDF formatu
    28.Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u 2019. godini
    27.Odluka o postavi urbane opreme na području Grada Malog Lošinja
    26.Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića »Cvrčak«, Mali Lošinj
    25.Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o Izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić »Cvrčak«, Mali Lošinj
    24.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj
    23.Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja
    22.Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra
    21.Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Malog Lošinja
    20. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića »Cvrčak« Mali Lošinj     Download odluke u PDF formatu
    19.Izvješće o realizaciji gradnje građevina za gospodarenje otpadom na području Grada Malog Lošinja za 2018. godinu
    18. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu     Download odluke u PDF formatu
    17. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu     Download odluke u PDF formatu
    16. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu     Download odluke u PDF formatu
    15. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2019. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 5. Godina XXVII. Srijeda, 6. ožujka 2019.
Grad MALI LOŠINJ
    14. Zaključak Urbroj: 2213/01-01-19-2     Download odluke u PDF formatu
    13. Zaključak Urbroj: 2213/01-01-19-4     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 4. Godina XXVII. Petak, 22. veljače 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    19. Pročišćeni tekst odredbe za provođenje Prostornog plana Primorsko-goranske županije     Download odluke u PDF formatu
    15.Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnine u Velom Lošinju, k.č. 418 ZGR, k.o. Veli Lošinj
    11. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred kampa Čikat, Grad Mali Lošinj     Download odluke u PDF formatu
    6. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2019. godini     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 3. Godina XXVII. Ponedjeljak, 4. veljače 2019.
Grad MALI LOŠINJ
    12.Odluka o umanjenju vrijednosti jedinične zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Malog Lošinja
    11.Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Grada Malog Lošinja
    10.Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjensih odbor na području Grada Malog Lošinja
    9. Odluka o komunalnom doprinosu     Download odluke u PDF formatu
    8. Odluka o komunalnoj naknadi     Download odluke u PDF formatu
    7.Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Malog Lošinja
    6.Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu
    5.Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije z posebnu upotrebu pomorskog dobra za izvedbu 10(20) kabelskog voda TS 10(20)/0,4 kV Sunčana 10-(20)/0,4 kV Susak 1
    4. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja za 2019. godinu     Download odluke u PDF formatu
    3.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Lošinjskog muzeja
Službene novine broj 1. Godina XXVII. Ponedjeljak, 21. siječnja 2019.
Grad MALI LOŠINJ
    2.Plan prijma u službu za Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja u 2019. godini
    1.Odluka o kupnji nekretnine
Službene novine broj 46. Godina XXVI. Subota, 29. prosinca 2018.
Grad MALI LOŠINJ
    128. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2019. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 44. Godina XXVI. Subota, 22. prosinca 2018.
Grad MALI LOŠINJ
    127.Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada malog Lošinja
    126.Odluka o pripajanju Muzeja Apoksiomena Lošinjskom muzeju
    125.Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi pod upravom Grada Malog Lošinja
    123. Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu     Download odluke u PDF formatu
    122. Plan raspodjele spomeničke rente za 2019. godinu     Download odluke u PDF formatu
    121.Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2019. godinu
    120. Plan razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2019. godinu s Projekcijama za 2020. i 2021. godinu     Download odluke u PDF formatu
    119. Proračun Grada Malog Lošinja za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu     Download odluke u PDF formatu
    118.Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena usluga Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj
    117.Odluka o imenovanju predsjednika i članova Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
    116.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj
    115. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izvedbu 10(20) kabelskog voda TS 10(20)/0,4 kV Sunčana 10- (20)/0,4 kV Susak 1     Download odluke u PDF formatu
    114.Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu
    113.Izmjena Odluke o davanju suglasnosti za izgradnju komunalne infrastrukture
    112. II. Izmjene Plana razvojnih programa Grada malog Lošinja za 2018. godinu i Projekcija Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2019. i 2020. godinu     Download odluke u PDF formatu
    111. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu     Download odluke u PDF formatu
    110. II. Izmjene Plana raspodjele spomeničke rente za 2018. godinu     Download odluke u PDF formatu
    108. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu     Download odluke u PDF formatu
    107. Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2019. godinu     Download odluke u PDF formatu
    106. Godišnja Analiza sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2018. godinu     Download odluke u PDF formatu
    105.Odluka o produženju važenja Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova
Službene novine broj 43. Godina XXVI. Petak, 21. prosinca 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    230.Odluka o produljenju Ugovora o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/104 »Veli Lošinj«
Službene novine broj 42. Godina XXVI. Srijeda, 19. prosinca 2018.
Grad CRES
    81.Odluka o usvajanju elaborata zona sanitarne zaštite izvorišta »Jezero Vrana« na otoku Cresu
    75. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 41. Godina XXVI. Petak, 14. prosinca 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    217. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 38. Godina XXVI. Petak, 30. studenog 2018.
Grad CRES
    72. Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2019. godinu     Download odluke u PDF formatu
    63.Odluka o komunalnim djelatnostima
Grad MALI LOŠINJ
    104.Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B)
    103.Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone u 2019. godini
    102.Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu
    101.Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. godinu
    100.Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi ciljane Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj (UPU 9)
    99. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Malog Lošinja     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 36. Godina XXVI. Petak, 16. studenog 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    200.Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za podmorski ispust vodne građevine uređaja za prečišćavanje otpadnih voda na otoku Iloviku, Grad Mali Lošinj
    199. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za podmorski ispust za izgradnju i korištenje infrastrukturnih građevina komunalnog sustav, podmorski ispust UPOV-a Nerezine, otok Lošinj     Download odluke u PDF formatu
    198. Zaključak i Odluka o prihvaćanju usklađenog Plana zaštite od požara Primorsko-goranske županije     Download odluke u PDF formatu
    197. Zaključak i Odluka o prihvaćanju usklađene Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Primorsko-goranske županije     Download odluke u PDF formatu
    189.Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Ambroza Haračića, Mali Lošinj
Službene novine broj 35. Godina XXVI. Subota, 10. studenog 2018.
Grad MALI LOŠINJ
    98.Program mjera poticanja poduzetništva na području Grada Malog Lošinja za razdoblje 2018.-2020. godine
Službene novine broj 34. Godina XXVI. Srijeda, 31. listopada 2018.
Grad CRES
    59.Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda sa crpnom stanicom i vodoopskrbnom mrežom - crpna stanica »Gavza« Cres
    56.Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Orlec (NA 9)
    55.Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Cres - građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena
Grad MALI LOŠINJ
    97. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka     Download odluke u PDF formatu
    96.Interni Pravilnik o zaštiti osobnih podataka voditelja obrade Grada Malog Lošinja
    95.Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za ciljanu izmjenu i dopunu Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj (UPU 9)
Službene novine broj 33. Godina XXVI. Ponedjeljak, 15. listopada 2018.
Grad MALI LOŠINJ
    94.Odluka o imenovanju počasnim građaninom Grada Malog Lošinja
    93.Odluka o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja
    92.Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra
    91.Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra
Službene novine broj 31. Godina XXVI. Petak, 28. rujna 2018.
Grad MALI LOŠINJ
    90.Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja »Preslop« (UPU 34)
    89.Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Ustrine (UPU 26)
    88.Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Baldarin /UPU 22/
    87.Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Belej (UPU 1)
    86.Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra - uređenje šetnice u uvali Čikat
    85.Odluka o imenovanju predstavnika u Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
    84.Odluka o imenovanju predstavnika u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
    83. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu     Download odluke u PDF formatu
    82. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu     Download odluke u PDF formatu
    81. I. Izmjene Plana raspodjele spomeničke rente za 2018. godinu     Download odluke u PDF formatu
    80. I. Izmjene Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2018. godinu i Projekcija Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2019. i 2020. godinu     Download odluke u PDF formatu
    78. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 30. Godina XXVI. Petak, 21. rujna 2018.
Grad CRES
    53.Rješenje o imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu odluke o utvrđivanju zona sanitarne zaštite jezera Vrana
Grad MALI LOŠINJ
    77.Odluka o imenovanju ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj
Službene novine broj 29. Godina XXVI. Ponedjeljak, 17. rujna 2018.
Grad MALI LOŠINJ
    76.Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Ustrine (UPU 26)
    75.Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Belej (UPU 1)
    74.Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja »Preslop« (UPU-34)
Službene novine broj 28. Godina XXVI. Utorak, 11. rujna 2018.
Grad MALI LOŠINJ
    72.Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja »Rekonstrukcije postojeće pješačke staze na području Ćunski u Malom Lošinju«
Službene novine broj 25. Godina XXVI. Petak, 10. kolovoza 2018.
Grad CRES
    41.Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Cresa za 2018. 2021. godinu
    39.Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Cresa za 2017. godinu
Službene novine broj 24. Godina XXVI. Utorak, 31. srpnja 2018.
Komunalno društvo KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ D.O.O.
    3.Suglasnost Urbroj: 2213/01-01-18-2
    2.Suglasnost Urbroj: 2213/02-18-3
    1. Odluka o načinu plaćanja i visini cijena ostalih usluga     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 23. Godina XXVI. Srijeda, 25. srpnja 2018.
Grad MALI LOŠINJ
    71.Izmjena i dopuna Plana prijma u službu za Upravne odjele Grada Malog Lošinja u 2018. godini
    70. Odluka o općim uvjetima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 22. Godina XXVI. Četvrtak, 12. srpnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    162.Odluka o određivanju troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan EU u školskoj godini 2018./2019. u Srednjoj školi Ambroza haračića Mali Lošinj, Mali Lošinj
    155.Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškova obrazovanja u Osnovnoj školi Maria Mrtinolića, Mali Lošinj (glazbeni odjel)
Grad MALI LOŠINJ
    69. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Mali Lošinj     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 20. Godina XXVI. Četvrtak, 21. lipnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    129.Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije i Strateškoj studiji utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije
Grad MALI LOŠINJ
    68.Odluka o načinu izrade Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Malog Lošinja
Službene novine broj 19. Godina XXVI. Petak, 15. lipnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    100.Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/108 - »CRES«
    99.Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/107 - »BATAJNA-HRASTE«
    97.Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/105 - »ĆUNSKI KURILA«
    96.Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/104 - »VELI LOŠINJ«
Grad MALI LOŠINJ
    67.Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu Urbanističkog plana uređenja Baldarin /UPU 22/ - smanjeni obuhvat
    66.Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra
    65.Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja
    64.Odluka o poništenju Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra - rekonstrukcija javne rasvjete na šetnici Čikat
    63.Odluka o poništenju Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra - izgradnja građevine uređene plaže Kadin u Malom Lošinju
    62. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Malog Lošinja     Download odluke u PDF formatu
    61.Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru za posebnu upotrebu - uređenje postojeće šetnice u uvali Čikat
    60.Odluka Urbroj: 2213/01-01-18-4
Službene novine broj 18. Godina XXVI. Četvrtak, 7. lipnja 2018.
Općina BAŠKA
    26. Zaključak teksta Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenje Općine Baška     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 16. Godina XXVI. Petak, 25. svibnja 2018.
Grad MALI LOŠINJ
    59.Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja
    58.Plan pozivanja povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja
Službene novine broj 15. Godina XXVI. Petak, 18. svibnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    75. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Galboka u Nerezinama, Grad Mali Lošinj     Download odluke u PDF formatu
    70. Odluka o raspodjeli rezultata Primorsko-goranske županije za 2017. godinu     Download odluke u PDF formatu
Grad CRES
    25.Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Cresa
Službene novine broj 14. Godina XXVI. Ponedjeljak, 14. svibnja 2018.
Grad MALI LOŠINJ
    57. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Mali Lošinj u 2018. godini     Download odluke u PDF formatu
    56.Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Mali Lošinj, za 2018. godinu
    55.Financijski plan za požarnu sezonu u 2018. godini
    54.Plan rada Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja za 2018. godinu
    53.Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za 2018. godinu, na području Grada Mali Lošinj
Službene novine broj 13. Godina XXVI. Subota, 5. svibnja 2018.
Grad MALI LOŠINJ
    52. Plan rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2018. godinu     Download odluke u PDF formatu
    51.Odluka o odabiru izvođača za obavljanje komunalnih djelatnosti na održavanju obale i održavanju javnih površina u 2018. godini, uklanjanju olupina i neregistriranih vozila i plovila s javnih površina
    50. Odluka o raspodjeli rezultata za 2017. godinu     Download odluke u PDF formatu
    49.Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o postavi urbane opreme na području Grada Malog Lošinja
    48.Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja
    47.Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada mali Lošinj
    46.Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o zabrani izlaganja i prodaje robe izvan poslovnog porostora
    45. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2017. godinu     Download odluke u PDF formatu
    44.Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja
    43.Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja
Službene novine broj 12. Godina XXVI. Petak, 27. travnja 2018.
Grad MALI LOŠINJ
    42. Izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu     Download odluke u PDF formatu
    41.Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Cvrčak« Mali Lošinj
Službene novine broj 11. Godina XXVI. Četvrtak, 19. travnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    59.Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije osobe »Marko A. Stuparić« Veli Lošinj iz reda korisnika
Grad CRES
    22. Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Cresa za 2017. godinu     Download odluke u PDF formatu
    20.Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu - izgradnju komunalne infrastrukture vodovoda i kanalizacije
Službene novine broj 9. Godina XXVI. Četvrtak, 5. travnja 2018.
Grad MALI LOŠINJ
    40.Odluka o imenovanju Savjeta za zdravstvo
    39.Odluka o imenovanju Savjeta za turizam
    38.Odluka o imenovanju Savjeta za sport
    37.Odluka o imenovanju Savjeta za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj
    36.Odluka o imenovanju Savjeta za kulturu i prosvjetu
    35.Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije za poslovne prostore
    34. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama     Download odluke u PDF formatu
    33.Stautarna odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Grada Malog Lošinja

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr