SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 34. Petak, 16. prosinca 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

212.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 40. stavka 6. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 33. sjednici održanoj 14. prosinca 2016. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na dijelu Gradske plaže u Crikvenici, Grad Crikvenica.

Članak 1.

U članku 1. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na dijelu Gradske plaže u Crikvenici, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 48/07) riječi »Kvinta plan d.o.o., Ante Starčevića 50« zamjenjuju se riječima »Hotel Kvarner Palace Plaža d.o.o.«, Ulica braće dr. Sobol 1».

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će Koncesionaru Hotel Kvarner Palace Plaža d.o.o. u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke, ponuditi sklapanje Dodatka Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru (dalje u tekstu: Dodatak Ugovoru o koncesiji). Ukoliko Koncesionar u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ne potpiše Dodatak Ugovoru o koncesiji smatrat će se da odustaje od sklapanja Dodatka Ugovoru o koncesiji, te Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru sklopljen 02. siječnja 2008. godine prestaje važiti.

Za Davatelja koncesije Dodatak Ugovoru o koncesiji potpisuje Župan.

Članak 3.

Prije sklapanja Dodatka ugovora o koncesiji, Koncesionar je dužan Davatelju koncesije predati bjanko zadužnicu s naznakom najvišeg iznosa do 500.000,00 kn (petstotisućakuna) koja mora biti solemnizirana kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja koncesijske naknade.

Koncesionar predajom navedene zadužnice daje suglasnost da se radi naplate dospjele, nepodmirene koncesijske naknade zaplijene svi njegovi računi otvoreni kod pravnih osoba koje obavljaju poslove platnoga prometa, te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s njegovom izjavom sadržanom u predmetnoj ispravi, izravno s računa isplate Davatelju koncesije koji je u tom svojstvu naveden u ispravi.

Uručenje bjanko zadužnice Davatelju koncesije predstavlja nužan preduvjet sklapanju Dodatka Ugovora.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se su »Službenim novinama«.

OBRAZLOŽENJE

Uvidom u izvadak iz sudskog registra utvrđeno je da je trgovačko društvo »Kvinta plan« d.o.o., Ante Starčevića 50 iz Crikvenice (dosadašnji koncesionar) promijenio naziv i sjedište tvrtke u »Hotel Kvarner Palace Plaža d.o.o.«, Ulica braće dr. Sobol 1», radi čega je potrebno izmijeniti Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na dijelu Gradske plaže u Crikvenici.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

KLASA: 021-04/16-01/10

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-23

Rijeka, 14. prosinca 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=997&mjesto=00001&odluka=212
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr