SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
GRAD KASTAV

48.

Temeljem članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 110/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/ 12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj: 26/09 i 13/13) i Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Kastva (Službene novine PGŽ br. 55/09, 20/10, 30/12, 21/14 i 40/14), Gradsko vijeće Grada Kastva na 35. sjednici održanoj dana 03. studenog 2016. godine donosi

ODLUKU
O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA KASTVA NA TEMELJU UGOVORA

Članak 1.

Ovom Odlukom Gradsko vijeće Grada Kastva na temelju provedenog postupka prikupljanja ponuda, povjerava komunalne poslove održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Kastva temeljem ugovora gospodarskom subjektu CESTE-RIJEKA d.o.o., Kukuljanovo, Industrijska zona Kukuljanovo 377.

Članak 2.

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Kastva zaključuje se na vrijeme od četiri (4) godine, računajući od dana sklapanja Ugovora.

Ugovor iz prethodnog stavka ovog članka zaključuje Gradonačelnik Grada Kastva.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Obrazloženje

Temeljem odredbi članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br.36/95, 109/95 - uredba, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i Odluci o komunalnim djelatnostima na području Grada Kastva (»Službene novine PGŽ « br. 55/09, 20/10, 30,12, 21/04 i 40/14) kada vrijednost poslova u godišnjem iznosu ne prelazi vrijednost od 400.000,00 kn Grad Kastav je pristupio prikupljanju ponuda za povjeravanje komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Kastva temeljem ugovora. Temeljem Odluke o početku postupka povjeravanja obavljanja komunalnih poslova prikupljanjem ponuda poslan je Upit za dostavu ponuda slijedećim gospodarskim subjektima:

GRAĐEVINAR d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 21, 51306 Čabar, GORAN GRADITELJSTVO d.o.o., Sajmišna 31, 51300 Delnice, IZGRADNJA d.o.o., Kralja Zvonimira 45, 51260 Crikvenica, ZR ZIDAR, Prhutarska 12, 51305 Tršće i CESTE-RIJEKA d.o.o., Ind. Zona Kukuljanovo 377, 51227 Kukuljanovo.

U predviđenom roku za dostavu ponuda pristigle su tri ponude ponuđača GRAĐEVINAR d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 21, 51306 Čabar, GORAN GRADITELJSTVO d.o.o., Sajmišna 31, 51300 Delnice, CESTE-RIJEKA d.o.o., Ind. zona Kukuljanovo 377, 51227 Kukuljanovo.

Ponuđač ZR ZIDAR, Prhutarska 12, 51305 Tršće dostavio je obavijest da zbog prekapacitiranosti trenutno nisu u mogućnosti javiti se na natječaj.

Ponuđač IZGRADNJA d.o.o., Kralja Zvonimira 45, 51260 Crikvenica dostavio je obavijest da zbog zauzetosti kapaciteta trenutno nisu u mogućnosti javiti se na natječaj.

Povjerenstvo za provedbu postupka i odabir najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Kastva je analizom pristiglih ponuda utvrdilo da jedna ponuda zadovoljava uvjetima iz dokumentacije te da je time prihvatljiva, a dvije ponude su neprihvatljive (jedna ponuda sa kompletnom dokumentacijom, ali ponuđenom cijenom koja prelazi osigurana sredstva za nabavu, te jedna sa nekompletnom dokumentacijom, i ponuđenom cijenom koja prelazi osigurana sredstva za nabavu). Ponuda tvrtke CESTE-RIJEKA d.o.o., Industrijska zona Kukuljanovo 377, 51227 Kukuljanovo je najpovoljnija ponuda sa ponuđenom cijenom u iznosu od 319.207,00 kn (bez PDV-a) za svaku godinu. Slijedom iznijetog, donesena je odluka kao u dispozitivu.

KLASA:021-05/16-01/08

URBROJ:2170-05-06/1-16-14

Kastav, 03. studenog 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag.ing.aedif.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=991&mjesto=51215&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr