SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 18. Petak, 15. srpnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

118.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 40. stavka 6. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 29. sjednici održanoj 14. srpnja 2016. godine donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju koncesije
na pomorskom dobru za plažu »Gradsko kupalište«
u Crikvenici, Grad Crikvenica

Članak 1.

U članku 4., stavku 2., podstavak 1. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za plažu »Gradsko kupalište« u Crikvenici, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 29/07) mijenja se i glasi:

»- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 856.703,00 (slovima: osamstopedesetišesttisućasedamstotri kuna). Iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.«

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će Koncesionaru Eko Murvici d.o.o., a na kojeg je Županijska skupština izvršila prijenos koncesije temeljem Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru za plažu »Gradsko kupalište« u Crikvenici (»Službene novine« broj 39/14), u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke, ponuditi sklapanje 2. Dodatka Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru (dalje u tekstu: 2. Dodatak Ugovoru o koncesiji). Ukoliko Koncesionar u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ne potpiše 2. Dodatak Ugovoru o koncesiji smatrat će se da odustaje od sklapanja 2. Dodatka Ugovoru o koncesiji.

Za Davatelja koncesije 2. Dodatak Ugovoru o koncesiji potpisuje Župan.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se su »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE

Koncesionar na plaži »Gradsko kupalište« u Crikvenici sklapanjem više ugovora o potkoncesijama u 2015. godine postigao je ukupan iznos naknada od potkoncesija koji s PDV-om prelazi iznos ugovorene naknade za koncesiju. Iz tog razloga uz suglasnost Koncesionara izmijenjena je koncesijska naknada na način da se povećava za 153.573,00 kuna počevši od 1. siječnja 2016. godine.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/16-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-16-31

Rijeka, 14. srpnja 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=979&mjesto=00001&odluka=118
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr