SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

115.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09 i 123/11), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/ 12), članka 43. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 5. stavka 1. Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 4/13), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 19. sjednici održanoj dana 16. srpnja 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu
Stolist d.o.o. na davanje potkoncesije na pomorskom
dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel u Crikvenici

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Stolist d.o.o. iz Rijeke, Agatićeva 6/II, da kao koncesionar na plaži Kaštel u Crikvenici temeljem Ugovora o koncesiji (KLASA: 342- 01/12-02/4, URBROJ: 2170/1-07-02/2-13-27 od 01. ožujka 2013. godine) sklopi ugovor o potkoncesiji na rok do 31. prosinca 2017. godine s:

1. Nikolom Čorkom, OIB 69555430141, vlasnikom obrta za ugostiteljstvo N, Novi Vinodolski, Šetalište Kneza Domagoja bb, za obavljanje djelatnosti pružanja ugostiteljske usluge pripreme palačinki i kukuruza na k.č. 8565, k.o. Crikvenica ukupne površine 10 m2.

Grafički prikaz područja korištenja potkoncesije sastavni je dio Ugovora o potkoncesiji.

Članak 2.

Naknada za potkoncesiju koju koncesionar ugovori s gospodarskim subjektom iz članka 1. ove Odluke mora biti razmjerna vrijednosti područja koje se daje u potkoncesiju.

Prihod od naknade za potkoncesiju čini prihod koncesionara te se zbraja u ukupan prihod na koji se obračunava naknada za koncesiju.

Ukupan prihod na koji se obračunava naknada za koncesiju čini prihod koncesionara i prihod od potkoncesionara.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 4/13) i Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel, Grad Crikvenica (KLASA: 342-01/12-02/4, URBROJ: 2170/1-07-02/2-13-27 od 1. ožujka 2013. godine) ostaju na Koncesionaru.

Članak 4.

Koncesionar je dužan u roku od 8 (osam) dana od dana sklapanja Ugovora o potkoncesiji iz članka 1. ove Odluke, primjerak istog dostaviti davatelju koncesije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/15-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-15-16

Rijeka, 16. srpnja 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=943&mjesto=00001&odluka=115
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr