SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 21. Srijeda, 24. lipnja 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

91.

Na temelju članka 28., stavka 2., točke 2. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 10. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta ispred hotela Amabilis, Selce, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 32/14), Obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra (»Elektronički oglasnik javne nabave« Broj objave 2015/S 01K-0014550), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko - goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko - goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 18. sjednici održanoj 24. lipnja 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o poništenju postupka davanja koncesije na
pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko
korištenje privezišta ispred hotela Amabilis, Selce,
Grad Crikvenica

Članak 1.

Poništava se postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta ispred hotela Amabilis, Selce, Grad Crikvenica.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i u »Elektroničkom oglasniku javne nabave« u skladu s člankom 28., stavak 2., Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12).

Obrazloženje:

Dana 30. listopada 2014. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta ispred hotela Amabilis, Selce, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 32/14).

Na temelju Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta ispred hotela Amabilis, Selce, Grad Crikvenica, a po izvršnosti Odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta ispred hotela Amabilis, Selce, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 5/15) u Elektroničkom oglasniku javne nabave, Broj objave 2015/S 01K-0014550, ponovno je objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije.

Dana 6. svibnja 2015. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Primorsko-goranske županije, Rijeka, Slogin kula 2, Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji pristupilo je javnom otvaranju ponuda. Budući da do isteka roka za predaju ponuda nije pristigla nijedna ponuda, pozivom na članak 28., stavak 2., točke 2. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta ispred hotela Amabilis, Selce, Grad Crikvenica, poništava se.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

KLASA: 021-04/15-01/6

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-19

Rijeka, 24. lipnja 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=941&mjesto=00001&odluka=91
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr