SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 10. Utorak, 31. ožujka 2015.
GRAD DELNICE

14.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13 i 6/15) Gradonačelnik Grada Delnica donio je

ODLUKU
o izdavanju službenog glasila Grada Delnica

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje izdavanje službenog glasila Grada Delnica, način izdavanja te sastav i obveze uredništva.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Naziv službenog glasila Grada Delnica je »Službene novine Grada Delnica« (u daljnjem tekstu: »Službene novine«).

Članak 3.

U »Službenim novinama« objavljuju se opći akti koji sukladno zakonskim propisima moraju biti objavljeni u službenom glasilu, odluke i drugi akti Gradskog vijeća i gradonačelnika za koje Gradsko vijeće ili gradonačelnik odrede da se objave te ostali akti čije je objavljivanje obvezno prema zakonu, podzakonskim aktima ili aktima koje je donijelo Gradsko vijeće.

Članak 4.

Uređivanje i izdavanje, sadržajnu koncepciju i druga pitanja od značaja za objavljivanje akata iz članka 3. ove Odluke prati, razmatra i usmjerava uredništvo »Službenih novina«.

Uredništvo ima tri (3) člana, a čine ga:

- Voditelj Stručne službe za obavljanje poslova tijela Grada Delnica, samouprave i uprave,

- Samostalni upravni referent za društvene djelatnosti,

- Tajnica gradonačelnika.

Članak 5.

»Službene novine« se u pravilu izdaju nakon svake sjednice Gradskog vijeća.

Akti koje donosi Gradsko vijeće objavljuju se u pravilu u prvom narednom broju »Službenih novina« koji se izdaje u roku od pet (5) radna dana od dana održavanja sjednice Gradskog vijeća.

Ostali akti objavljuju se po potrebi, a o danu objave odluku donosi uredništvo.

Članak 6.

Akti i drugi tekstovi objavljuju se u »Službenim novinama« na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 7.

»Službene novine« se objavljuju u digitalnom obliku na web stranicama Grada Delnica, a korisnicima se dostavljaju u pisanom obliku.

Članak 8.

Sredstva za izdavanje »Službenih novina« osiguravaju se u proračunu Grada Delnica.

Članak 9.

Stručne i administrativne poslove vezane uz objavljivanje i izdavanje »Službenih novina« obavlja Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica, samouprave i uprave.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 032-02/15-01/01

Ur. broj: 2112-01-30-40-3-15-1

Delnice, 31. ožujka 2015.

GRADONAČELNIK GRADA DELNICA

Ivica Knežević, dipl. iur., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=930&mjesto=51300&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr