SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 9. Četvrtak, 26. ožujka 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

42.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 16. sjednici održanoj 26. ožujka 2015. godine donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko
korištenje plaže Omorike u Dramlju, Grad Crikvenica

Članak 1.

U članku 1. stavak 2. Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Omorike u Dramlju, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 54/10) riječ »ambulantna prodaja« zamjenjuje se riječima »u kiosku ili objektu gotove konstrukcije do 12 m2)«.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Dodatak ugovoru o koncesiji.

Ako Koncesionar u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke ne potpiše Dodatak ugovoru o koncesiji, ova će se Odluka staviti van snage.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Dubravko Car, vlasnik obrta BOX iz Dramlja, Grad Crikvenica koncesionar je na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Omorike u Dramlju temeljem Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (KLASA: 342-01/ 10-02/7, URBROJ: 2170/1-07-11-17 od 1. veljače 2011. godine - dalje u tekstu: Ugovor) sklopljenog sa Primorsko-goranskom županijom. Koncesija je dana u svrhu obavljanja slijedećih gospodarskih djelatnosti:

-iznajmljivanje sredstava (suncobrani, ležaljke, pedaline);

-sportsko - rekreacijski sadržaji;

-ugostiteljstvo i turizam u 4 lako uklonjiva objekta

o ugostiteljski objekt s terasom - 1 komad

o ambulantna prodaja - 2 komada

o trgovačka djelatnost.

Koncesionar je podnio zahtjev za izmjenom Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Omorike u Dramlju, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 54/10 - dalje u tekstu: Odluka) i Ugovora na način da se termin ambulantna prodaja u Odluci i Ugovoru zamijeni lako uklonjivim ugostiteljskim objektom (u kiosku ili objektu gotove konstrukcije do 12 m2 sukladno važećoj terminologiji) iz razloga što djelatnosti koje obavlja nisu ambulantnog karaktera već ih je primjerenije, sukladno Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata (»Narodne novine« broj 82/07, 82/09, 75/12 i 69/13), nazvati lako uklonjivi objekt.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

KLASA: 021-04/15-01/2

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-53

Rijeka, 26. ožujka 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=929&mjesto=00001&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr