SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 6. Ponedjeljak, 9. ožujka 2015.
GRAD DELNICE

3.

Na temelju čl. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/ 01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 153/09, 49/ 11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14), čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/07, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,15/ 11, 144/12 i 19/13) članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 28/09,41/09, 11/13 i 20/13), Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 5. ožujka 2015. g. donosi

ODLUKU
o
načinu obavljanja komunalnih djelatnosti

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se vrste, način obavljanja te uvjeti i mjerila za provedbu javnog natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Delnica.

Članak 2.

Komunalne djelatnosti koje se obavljanju na području Grada Delnica prema ovoj Odluci su:

1.održavanje čistoće,

2.održavanje javnih površina,

3.održavanje nerazvrstanih cesta,

4.tržnice na malo,

5.održavanje groblja, ukop i prijevoz pokojnika,

6.obavljanje dimnjačarskih poslova,

7.javna rasvjeta,

8.čišćenje i održavanje slivnika oborinske kanalizacije,

9.zimska služba na lokalnim i nerazvrstanim cestama,

10.sanacija divljih deponija,

11.održavanje spomenika,

12.dekoriranje javnih površina i prostora u vlasništvu Grada Delnica za blagdane i priredbe,

13.održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije,

14.lokalni linijski prijevoz putnika.

Što se razumijeva pod djelatnostima od točke 1. do točke 14. iz prethodnog stavka ovog članka, propisano je odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, te ovom Odlukom.

Pod održavanjem čistoće razumijeva se čišćenje javnih površina te skupljanje i odvoz komunalnog otpada s javnih površina na uređena odlagališta utvrđena prema posebnim propisima.

Pod održavanjem javnih površina naročito se razumijeva održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselja, kao i zimsko održavanje prohodnosti, javnih površina, puteva na javnim površinama, kao i veterinarsko-higijeničarski poslovi.

Pod čišćenjem i održavanjem slivnika oborinske kanalizacije razumijeva se čišćenje slivnika i odvodnih cijevi.

Pod tržnice na malo razumijeva se upravljanje i održavanje prostora na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na kojem se u skladu s tržnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.

Pod održavanjem groblja razumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, te ukop pokojnika.

Pod prijevozom pokojnika razumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na groblju.

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva se obveza čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

Pod pojmom »javna rasvjeta« razumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete uključivo podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta.

Pod zimskom službom na nerazvrstanim cestama razumijeva se čišćenje i uklanjanje snijega s nerazvrstanih prometnica te njihovo posipavanje i održavanje prohodnim u zimskim uvjetima prema posebnim propisima.

Pod sanacijom divljih deponija razumijeva se sanacija istih utvrđena posebnim propisima.

Pod održavanjem spomenika razumijeva se čišćenje, bojanje i održavanje istih.

Pod dekoriranjem javnih površina i prostora u vlasništvu Grada Delnica za blagdane i priredbe razumijeva se ukrašavanje područja Grada Delnica za Božićne i Novogodišnje blagdane.

Pod održavanjem horizontalne i vertikalne signalizacije podrazumijeva se obnova i popravak iste.

Lokalni linijski prijevoz putnika je prijevoz putnika na linijama unutar područja Grada Delnica koji se uređuje sukladno zakonu o prijevozu u cestovnom prometu i propisima o komunalnom gospodarstvu.

II. KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJE SE OBAVLJAJU PUTEM TRGOVAČKOG DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU GRADA DELNICA

Članak 3.

Putem komunalnog trgovačkog društva »Risnjak- Delnice« d.o.o. iz Delnica, Školska 24 (u daljnjem tekstu: Risnjak-Delnice d.o.o.), a temeljem 100% vlasništva Grada Delnica u istome, obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:

1.održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i odvoz komunalnog otpada s javnih površina na uređena odlagališta.

2.održavanje groblja

3.održavanje javnih površina,

4.tržnice na malo,

5.održavanje spomenika,

6.sanacija divljih deponija,

7.dekoriranje javnih površina i prostora za blagdane i priredbe,

8.održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije,

9.obavljanje dimnjačarskih poslova.

Komunalne djelatnosti iz stavaka 1. ovog članka obavljaju se temeljem zakonskih propisa i akata Grada Delnica kojima se reguliraju iste, a na osnovu:

-ugovora ili nekog drugog akta,

-posebnih propisa važećih za obavljanje pojedine komunalne djelatnosti,

-ostalih propisa i akata usvojenih od nadležnih tijela Risnjaka- Delnice d.o.o.

III. KOMUNALNA DJELATNOSTI KOJA SE OBAVLJA NA TEMELJU KONCESIJE

Članak 4.

Koncesijom se može steći pravo obavljanja komunalne djelatnosti:

-prijevoz pokojnika

Koncesija za komunalne poslove iz prethodnog stavka ovog članka dodjeljuje se na vrijeme od 10 godina.

IV. KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJE SE OBAVLJAJU NA TEMELJU UGOVORA

Članak 5.

Na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova stječe se pravo obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti:

1.održavanje nerazvrstanih cesta,

2.javna rasvjeta,

3.čišćenje i održavanje slivnika oborinske kanalizacije,

4.zimska služba na nerazvrstanim cestama.

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova iz prethodnog stavka sklapa se na vrijeme od 4 godine.

V. POSTUPAK, UVJETI I NAČIN DODJELE KONCESIJE ODNOSNO POVJERAVANJA KOMUNALNIH POSLOVA NA TEMELJU UGOVORA

Članak 6.

Povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora obavlja se na osnovu Odluke gradonačelnika o prikupljanju ponuda ili raspisivanju javnog natječaja.

Prikupljanju ponuda može se pristupiti kada vrijednost poslova komunalne djelatnosti u godišnjem iznosu ne prelazi iznos od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

Javnom natječaju pristupa se kada vrijednost poslova jedne komunalne djelatnosti u godišnjem iznosu prelazi 200.000,00 kuna bez PDV-a.

Gradonačelnik prilikom donošenja Odluke iz st. 1. ovog članka, utvrđuje tekst javnog natječaja ili poziva.

Postupak davanja koncesije, uzprethodno provedene sve pripremne radnje za davanje koncesije sukladno Zakonu o koncesijama, započinje danom slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a završava izvršnošću odluke o davanju koncesije ili odluke o poništenju postupka davanja koncesije koje donosi Gradsko vijeće, u skladu s odredbama Zakona o koncesiji.

Članak 7.

Sve radnje u postupku prikupljanja ponuda i javnog natječaja iz ove Odluke, od donošenja Odluke gradonačelnika iz prethodnog članka ove Odluke do donošenje prijedloga o odabiru o kojem odlučuje Gradonačelnik ili Gradsko vijeće, provodi Povjerenstvo.

Povjerenstvo iz prethodnog stavka ove Odluke, radno je, savjetodavno i stručno tijelo Gradonačelnika, koje se sastoji od neparnog broja članova i to u pravilu od predsjednika i najmanje četiri člana.

Predsjednika i članove Povjerenstva sa zadaćom obavljanja poslova iz stavka 1. ovog članka, imenuje gradonačelnik Grada Delnica.

Predsjednik Povjerenstva odgovoran je za svoj rad i rad Povjerenstva u cjelini, gradonačelniku.

Članak 8.

Prikupljanje ponuda za povjeravanje komunalnih poslova temeljem ugovora sukladno članku 6. stavak 2. provodi se pozivom za dostavu ponuda na adrese najmanje 5 pet ponuditelja i objavom na službenim stranicama Grada.

Poziv za dostavu ponuda mora sadržavati sve elemente koji su potrebni za pravovaljano podnošenje ponude.

Članak 9.

Javni natječaj iz članka 6. stavka 3. ove Odluke objavljuje se na oglasnoj ploči, te službenim stranicama Grada, a Obavijest o raspisivanju natječaja u dnevnom tisku.

Članak 10.

Javni natječaj za obavljanje komunalnih djelatnosti iz ove Odluke sadrži najmanje sljedeće uvjete:

1.na natječaju mogu sudjelovati pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje komunalnih poslova iz predmeta javnog natječaja, što se dokazuje izvodom iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra,

2.raspolažu dovoljnim brojem zaposlenika odgovarajućih zvanja za obavljanje komunalnih poslova iz predmeta javnog natječaja, što dokazuju popisom zaposlenika s obrazovnom i stručnom kvalifikacijom,

3.imaju u vlasništvu odnosno na raspolaganju mehanizaciju i opremu potrebnu za realizaciju komunalnih poslova iz predmeta javnog natječaja, što se dokazuje izjavom s popisom alata, mehanizacije i ostale opreme,

4.su solventne i nisu prezadužene što se dokazuje potvrdom porezne uprave o stanju duga,

5.imaju iskustvo i poslovni ugled (reference), što se dokazuje popisom poslova izvedenim tijekom posljednje dvije (2) godine s potvrdama naručitelja o zadovoljavajućoj izvedbi radova, kao i podatke o vrijednosti, mjestu i datumu izvršavanja te da su poslovi završeni i obavljeni prema pravilima struke,

6.redovito izvršavaju obaveze plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje što dokazuju odgovarajućim uvjerenjem nadležnog tijela,

7.Gradu Delnicama uplate jamstvo za ozbiljnost ponude, a čiji iznos određuje gradonačelnik prilikom donošenja Odluke iz članka 6. ove Odluke i koji može biti najmanje od 3 do najviše 10 godišnjih vrijednosti radova komunalne djelatnosti za koju se natječaj raspisuje,

8.dostave financijsko izvješće iz kojeg je razvidan ukupan godišnji prihod u posljednje dvije (2) financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti,

9.direktor odnosno druga odgovorna osoba nije pravomoćno osuđena za kaznena djela protiv gospodarstva, a što se dokazuje ili uvjerenjem nadležnog suda ili izjavom o nekažnjavanju u svezi sudjelovanja u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prijevari ili pranju novca ovjerenoj od nadležnog tijela, s time da odgovorna osoba ponuditelja izjavu daje za sebe i za pravnu osobu, a što određuje gradonačelnik prilikom donošenja Odluke iz članka 6. ove Odluke,

10.na dan podnošenja ponude prema Gradu Delnicama nema nepodmirenih dugovanja od strane ponuditelja.

Članak 11.

Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora iz ove Odluke donosi Gradsko vijeće Grada Delnica.

Najpovoljnijim ponuditeljem za obavljanjem komunalnih djelatnosti na temelju ugovora iz ove Odluke, smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz članka 10. ove Odluke, ponudi ukupno najnižu cijenu za određenu komunalnu djelatnost.

Protiv Odluke o odabiru osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova s odabranim podnositeljem ponude sklapa Gradonačelnik na temelju odluke iz prethodnog stavka ovog članka.

Ugovor o povjeravanju određenih komunalnih djelatnosti obvezno sadrži:

1.djelatnost za koju se sklapa

2.vrijeme na koje se ugovor sklapa

3.vrstu i opseg poslova

4.način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja

5.jamstvo izvršitelja o ispunjavanju ugovora

6.razlozi i način raskida ugovora.

Članak 12.

Odluku o davanju koncesije za komunalne djelatnosti propisane ovom Odlukom donosi Gradsko vijeće Grada Delnica, naročito na temelju ekonomski najpovoljnije ponude:

-kvaliteta usluge (tehničko dostignuće, funkcionalne i ekološke osobine),

-cijena usluge za krajnje korisnike,

-rokovi izvršenja,

-visina naknade za koncesiju.

Prilikom donošenja Odluke iz članka 6. st.5. ove Odluke, gradonačelnik može odlučiti da se elementi iz prethodnog stavka ovog članka različito ocjenjuju s time da niti jedan ne može imati samostalnu vrijednost veću od 40% od ukupnih bodova odnosno, da bilo koja dva elementa zajedno ne mogu imati više od 60% ukupnih bodova.

Uz elemente iz stavka 1. ovog članka gradonačelnik može prilikom donošenja Odluke iz članka 6.ove Odluke odrediti i neke druge elemente na osnovi kojih se donosi Odluka Gradskog vijeća, vodeći pri tome računa da niti jedan od tih dodatnih elemenata nema više od 10% bodova od ukupnih bodova odnosno da svi dodatni elementi zajedno nemaju više od 20 % ukupnih bodova.

Članak 13.

Sadržaj Odluke o davanju koncesije, kao i razlozi prestanka iste moraju biti u suglasju s odredbama Zakona o koncesiji.

Ugovor o koncesiji s odabranim podnositeljem ponude sklapa gradonačelnik na temelju Odluke iz prethodnog stavka ovog članka.Rok sklapanja ugovora, sadržaj ugovora i potrebna jamstva za provedbu ugovora, izmjene ugovora, kao i raskid ugovora definirani su odredbama Zakona o koncesiji.

Članak 14.

Eventualna korekcija cijena iz ugovora o koncesiji odnosno ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti reguliranih ovom Odlukom, moguća je isključivo uz argumentiran zahtjev, te uz prethodno dobivene suglasnosti nadležnih tijela, te Odluke Gradskog vijeća.

VI.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Koncesije i ugovori o povjeravanju komunalnih djelatnosti sklopljeni prije stupanja na snagu ove Odluke ostaju na snazi do isteka roka na koji su ugovoreni.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestajevažiti Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/07, 15/07, 37/09, 20/11, 26/13).

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 363-02/15-01/02

URBROJ: 2112-01-30-20-3-15-1

Delnice, 5. ožujka 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=926&mjesto=51300&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr