SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 5. Četvrtak, 26. veljače 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

13.

Na temelju članka 28. stavka 2., točke 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 10. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta ispred hotela Amabilis, Selce, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 32/14), Obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra (»Elektronički oglasnik javne nabave« Broj objave 2014/S 01K-0051464), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko - goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 15. sjednici održanoj 26. veljače 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta
ispred hotela Amabilis, Selce, Grad Crikvenica

Članak 1.

Poništava se postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta ispred hotela Amabilis, Selce, Grad Crikvenica.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko -goranske županije« i u »Elektroničkom oglasniku javne nabave« u skladu s člankom 28. stavak. 2. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12).

Obrazloženje:

Dana 30. listopada 2014. godine Županijska skupština Primorsko - goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta ispred hotela Amabilis, Selce, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 32/ 14).

Na temelju Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta ispred hotela Amabilis, Selce, Grad Crikvenica u Elektroničkom oglasniku javne nabave, Broj objave 2014/S 01K-0051464, objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra.

Dana 9. prosinca 2014. godine s početkom u 12,30 sati u prostorijama Primorsko-goranske županije, Rijeka, Slogin kula 2, Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji pristupilo je javnom otvaranju ponuda. Dana 23. prosinca 2014. godine pregledalo pristiglu ponudu i ustanovilo da je bankovna garancija izdana na manji iznos od onog koji se tražio u natječaju, te da je umjesto traženog Pisma namjere poslovne banke da će izdati garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji u visini 5% ponuđene vrijednosti investicije dostavljeno neobvezujuće pismo namjere poslovne banke da je spremna razmatrati zahtjev za kreditiranjem. Iz navedenog Stručno povjerenstvo je ponudu ocijenilo nepotpunom i kao takvu nepravovaljanom. Pozivom na članak 28. stavak 2., točke 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta ispred hotela Amabilis, Selce, Grad Crikvenica, poništava se.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/15-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-15-32

Rijeka, 26. veljače 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=925&mjesto=00001&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr