SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 3. Četvrtak, 5. veljače 2015.
OPĆINA ČAVLE

3.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 19/13 - pročišćeni tekst), članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 20/14, 26/14), Općinsko vijeće Općine Čavle, dana 5. veljače 2015. godine donosi

ODLUKU
O SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU
OPĆINE ČAVLE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuju prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Čavle (u daljnjem tekstu: Općina), korisnici socijalne skrbi, uvjeti i način ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Članak 2.

Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom obavlja Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Odjel).

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Općine.

Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom može biti ograničen ovisno o stanju sredstava u proračunu Općine, osim u slučaju ostvarivanja prava iz socijalne skrbi iz članka 16. ove Odluke, na koje je Općina obvezana Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon).

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Općine ako je zakonom ili drugim propisom određeno da se ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih osoba.

Članak 4.

Pojedini izrazi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:

1. Samac je osoba koja živi sama.

2. Kućanstvo je obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo.

3. Obitelj je zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi u obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 29. godine života.

4. Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga.

5. Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj.

6. Izvanbračna zajednica je životna zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca, koja ispunjava uvjete propisane posebnim zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi. Postojanje izvanbračne zajednice dokazuje se vlastoručno pisanom izjavom o postojanju izvanbračne zajednice danom pod kaznenom odgovornošću, potpisanom od strane podnositelja zahtjeva.

7. Dijete s teškoćama u razvoju je dijete koje zbog tjelesnih, senzoričkih, komunikacijskih, govorno-jezičnih ili intelektualnih teškoća treba dodatnu podršku za učenje i razvoj, kako bi ostvarilo najbolji mogući razvojni ishod i socijalnu uključenost.

8. Nezaposlenom osobom u smislu ove Odluke, smatra se osoba sposobna ili djelomično sposobna za rad, u dobi od 15 do 65 godina, koja nije u radnom odnosu i ispunjava uvjete iz članka 10. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

9. Imovinom se smatraju pokretnine, nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u domaćoj i stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na osobnim računima ili štednim knjižicama, vrijednosni papiri, dionice, poslovni udjeli, stambena štednja, životno osiguranje i ostala imovina u tuzemstvu i u inozemstvu. Imovinom se ne smatraju dionice u Fondu hrvatskih branitelja koje potječu po osnovi statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja.

II. KORISNIK SOCIJALNE SKRBI

Članak 5.

Korisnik prava iz socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Korisnik) utvrđenih ovom Odlukom može biti jedna od kategorija navedenih u članku 4. točkama 1. do 8. ove Odluke, uz ispunjenje uvjeta utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 6.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Općine najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi.

Rok iz stavka 1. ovoga članka računa se od mjeseca u kojem je zahtjev podnesen, pa unatrag 6 mjeseci.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, uvjet dužine prebivališta ne primjenjuje se kod ostvarivanja prava iz socijalne skrbi iz članka 16. ove Odluke korisnika zajamčene minimalne naknade.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Općine osiguravaju se prava iz socijalne skrbi iz članka 16. ove Odluke, uz primjenu odredbe stavka 3. ovoga članka.

Članak 7.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne može ostvariti Korisnik ako on ili bilo koji član obitelji ili druge zajednice iz članka 4. ove Odluke:

- ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za stanovanje, poslovni prostor ili kuću za odmor, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba, poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti te vrijedne pokretnine (plovila, umjetnička djela i sl.) - ova činjenica dokazuje se izjavom Korisnika, potvrdom Općinskog suda - Zemljišnoknjižnog odjela nadležnog prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva i članova njegovog obiteljskog kućanstva o tome da podnositelj zahtjeva i članovi njegovog obiteljskog kućanstva nisu uknjiženi kao vlasnici ili suvlasnici kuće ili stana na području Republike Hrvatske,

- je samac sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja,

- ima u vlasništvu više od jednog osobnog vozila ili teretno vozilo - ova činjenica dokazuje, potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova za podnositelja zahtjeva te članove njegove obitelji,

- je nezaposlen u smislu odredbe članka 4. točke 6. ove Odluke, a nije uredno prijavljen u evidenciju nezaposlenih osoba pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (najmanje jedan mjesec prije podnošenja zahtjeva, uz mjesec u koji je zahtjev podnesen) - ova činjenica dokazuje se potvrdom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

- može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi.

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 8.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 16. ove Odluke, može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

- socijalni uvjet,

- uvjet prihoda,

- posebni uvjet,

- uvjet tjelesnog oštećenja,

- uvjet darivanja krvi,

- uvjet pohađanja škole za djecu s teškoćama u razvoju,

- ostali uvjet

SOCIJALNI UVJET

Članak 9.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet, ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb samac, obitelj ili njezin član ostvaruje jedno od sljedećih prava, i to:

- zajamčenu minimalnu naknadu,

- doplatak za pomoć i njegu,

- osobnu invalidninu.

Činjenica ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se odgovarajućim rješenjem Centra i posljednjom isplatnicom pomoći koja ne može biti starija od 3 mjeseca, računajući od mjeseca u kojem je zahtjev podnesen.

UVJET PRIHODA

Članak 10.

Korisnik ispunjava uvjet prihoda, s prihodom i to:

-samac do 1.700,00 kn,

-dvočlana obitelj do 2.500,00 kn,

-tročlana obitelj do 3.300,00 kn,

-četveročlana obitelj do 4.000,00 kn,

-ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog dodatnog člana povećava se za 500,00 kn.

Pod obitelji u smislu odredbe ovoga članka smatraju se i jednoroditeljska obitelj i izvanbračna zajednica.

Pod prihodom iz stavka 1. ovoga članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili obitelji/kućanstva ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja samac ili obitelj/kućanstvo ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

U prihod iz stavka 3. ovoga članka ne uračunava se zajamčena minimalna naknada, doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, ortopedski dodatak, novčana naknada za tjelesno oštećenje, doplatak za djecu, iznos pomoći ostvarenih temeljem odredbi ove Odluke, te iznos prihoda koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

Kao dokaz o visini prihoda iz stavka 3. ovoga članka koristi se Potvrda o imovnom stanju Porezne uprava, potvrda poslodavaca o visini plaće (posljednja 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva), potvrda (odrezak) o visini mirovine, kao i izjave podnositelja zahtjeva i članova njegove obitelji/kućanstva o imovini kojom raspolažu, potvrda Općinskog suda - Zemljišnoknjižnog odjela nadležnog prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva i članova njegovog obiteljskog kućanstva o tome da podnositelj zahtjeva i članovi njegovog obiteljskog kućanstva nisu uknjiženi kao vlasnici ili suvlasnici kuće ili stana na području Republike Hrvatske, kao i potvrda Ministarstva unutarnjih poslova za članove obitelji/kućanstva o vlasništvu motornog vozila.

Svi članovi obitelji/kućanstva moraju dokazati svoj status (zaposlen/nezaposlen/učenik/student). Svaki nezaposlen samac ili član obitelji mora biti uredno prijavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a djeca starija od 15 godina dokazuju svoj status učenika ili studenta odgovarajućim potvrdama škole i ili fakulteta.

POSEBAN UVJET

Članak 11.

Posebni uvjet ispunjavaju:

-dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata,

-hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata

-ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,

-dijete ratnog i civilnog invalida iz Domovinskog rata.

U ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom izjednačena su djeca, usvojenici, pastorčad, osoba iz stavka 1. alineja 1. i 4. ovog članka do navršene 15. godine života, odnosno ako su na školovanju do kraja propisanog trajanja redovnog školovanja, ali najkasnije do navršene 26. godine života.

Status iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela.

UVJET TJELESNOG OŠTEĆENJA

Članak 12.

Uvjet tjelesnog oštećenja ispunjavaju invalidi s tjelesnim oštećenjem od 50% i više.

Status osobe s tjelesnim oštećenjem iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela.

UVJET DARIVANJA KRVI

Članak 13.

Uvjet darivanja krvi ispunjavaju dobrovoljni darivatelji krvi i to:

- muškarci s 40 i više darivanja,

- žene s 25 i više darivanja.

Status dobrovoljnog darivatelja krvi dokazuje se potvrdom Hrvatskog Crvenog križa.

UVJET POHAĐANJA ŠKOLE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Članak 14.

Uvjet pohađanja škole za djecu s teškoćama u razvoju ispunjavaju djeca školskog uzrasta koja su rješenjem nadležnog tijela upućena na odgoj i obrazovanje u odgojno- obrazovnu ustanovu za djecu s posebnim potrebama.

Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela.

OSTALI UVJET

Članak 15.

Ostali uvjet ispunjavaju samac ili obitelj sa specifičnim potrebama, u prevladavanju posebnih materijalnih teškoća (npr. elementarna nepogoda) i zdravstvenih okolnosti (maligne i kronične bolesti, teškoće u razvoju djeteta, mentalna oboljenja, psihičke bolesti).

Za sve zahtjeve s osnova zdravstvenih problema potrebno je dostaviti odgovarajuću zdravstvenu dokumentaciju.

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 16.

Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi Općine, kako slijedi:

1.pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja,

2.pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza,

3.pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza djece s teškoćama u razvoju,

4.pravo na jednokratnu pomoć,

5.pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova,

6.pravo na pomoć za podmirenje troškova marende u osnovnoj školi,

7.pravo na pomoć i njegu u kući,

8.pravo na pomoć za obrazovanje (nabavka knjiga)

9.pomoć osobama s posebnim potrebama,

10.pravo na besplatnu prehranu dojenčadi.

Korisnik može u tekućoj godini ostvariti samo jedno od prava navedena u stavku 1. ovoga članka.

U slučaju nužne potrebe, iznimno, načelnik Općine može nadležnom Odjelu Odlukom odobriti donošenje Rješenja o ostvarenju istog ili drugog prava iz socijalne skrbi.

O priznavanju prava na naknadu za troškove ogrjeva odlučuje Primorsko-goranska županija, sukladno odredbama Zakona, a drugih prava iz stavka 1. ovog članka odlučuje nadležni Odjel Općine Čavle, sukladno odredbama ove Odluke, Zakona i drugih pozitivnih propisa.

1. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA

Članak 17.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja (najamnina, komunalna naknada, obvezna pričuva, električna energija, plin, grijanje, voda, odvodnja i dr. troškovi stanovanja sukladno posebnim propisima) priznaje se Korisniku ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

- socijalni uvjet,

- uvjeti prihoda,

- posebni uvjet.

Članak 18.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja priznaje se u polovici iznosa zajamčene minimalne naknade za uzdržavanje samca ili kućanstva, utvrđene prema članku 27. stavku 1. i članka 30. stavka 1. Zakona.

Iznimno, pravo iz stavka 1. ovoga članka može se, temeljem preporuke (mišljenja) centra za socijalnu skrb, priznati i iznad iznosa iz stavka 1. ovoga članka, a najviše do iznosa zajamčene minimalne naknade, ako bi se time moglo izbjeći odvajanje djece od roditelja.

Članak 19.

Pravo na pomoć za troškove stanovanja ostvaruje se na način da Općina djelomično ili u cijelosti izvršava plaćanje računa ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je pružila uslugu iz članka 17. ove Odluke, do iznosa pomoći utvrđenog rješenjem sukladno članku 18. ove Odluke.

2. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA

Članak 20.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza priznaje se redovitom učeniku osnovne škole, redovitom učeniku srednje škole i redovitom studentu Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci iz obitelji koja ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

- socijalni uvjet,

- uvjet prihoda,

- poseban uvjet,

Pravo na podmirenje 100% troškova javnog prijevoza može ostaviti korisnik dobrovoljni darivatelj krvi, temeljem uvjeta iz čl. 13. ove Odluke.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza priznaje se osobi koja ispunjava uvjet tjelesnog oštećenja iz članka 12. ove Odluke.

Članak 21.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza priznaje se u obliku besplatne mjesečne vozne karte K.D. »Autotrolej«, za prijevoz unutar druge i treće zone javnog prijevoza.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza, u pravilu vrijedi:

- za redovite učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Čavle (udaljenosti od najmanje 2 autobusne stanice od mjesta prebivališta do centra Čavala), redovite učenike srednje škole i za redovite studente Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci), do 30. lipnja tekuće godine,

- za dobrovoljne darivatelje krvi, do konca kalendarske godine,

- za osobe koje ispunjavaju posebni uvjet, do konca kalendarske godine,

- za osobe koje ispunjavaju uvjet tjelesnog oštećenja i kojima je potrebna pratnja (1 osoba), za sebe i pratnju, do konca kalendarske godine.

Korisnik prava na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza dužan je radi nastavka korištenja tog prava dostaviti potrebne dokumente o kojima ovisi ostvarivanje tog prava na početku svake kalendarske godine, a učenik i student početkom svake školske, odnosno akademske godine.

3. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA PRIJEVOZA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Članak 22.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza djece s teškoćama u razvoju priznaje se djetetu školskog uzrasta koje je rješenjem nadležnog tijela upućeno na odgoj i obrazovanje u odgojno-obrazovnu ustanovu za djecu s teškoćama u razvoju.

Pravo iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se pružanjem usluge organiziranog besplatnog prijevoza učenika od strane ovlaštenog prijevoznika, troškove kojeg snosi Općina.

4. PRAVO NA JEDNOKRATNU POMOĆ

Članak 23.

Jednokratna pomoć je poseban oblik novčane ili materijalne pomoći koja se daje u svrhu prevladavanja materijalnih ili zdravstvenih okolnosti, samcu ili obitelji kada korisnik nije u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe.

Članak 24.

Pravo na jednokratnu pomoć priznaje se Korisniku ukoliko ispunjava:

- socijalni uvjet

- uvjet prihoda

- ostali uvjet.

U zahtjevu za priznavanje prava na jednokratnu pomoć, podnositelj je obvezan navesti za koju namjenu treba pomoć, odnosno navesti socio-anamnestičke podatke o opravdanosti zahtjeva.

Jednokratna pomoć osigurava se u novcu ili u naravi.

U istoj proračunskoj godini Korisniku se može odobriti jedna jednokratna pomoć, do visine 2.000,00 kn.

5. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA

Članak 25.

Pravo na financiranje pogrebnih troškova (osnovna oprema i troškovi pokopa) može se priznati za one osobe koje nemaju srodnika niti osobu koja je to dužna obaviti, a to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi (putem Centra za socijalnu skrb ili iz drugih izvora).

Pravo na financiranje pogrebnih troškova može se priznati i rodbini umrlog samca ili obitelji umrlog ako isti ispunjavaju socijalni uvjet i uvjet prihoda.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova neće se priznati obitelji umrlog ili njegovoj rodbini, ako je umrli u trenutku smrti bio vlasnik/suvlasnik nekretnine ili automobila, te ako je za života sklopio neki od nasljedno-pravnih ugovora (ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, ugovor o darovanju i dr.).

6. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA MARENDE U OSNOVNOJ ŠKOLI

Članak 26.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende priznaje se učenicima osnovnih škola iz obitelji koja ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

- socijalni uvjet,

- uvjet prihoda.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende organizirane u Osnovnoj školi »Čavle« priznaje se i učenicima čiji roditelji ili skrbnici ispunjavaju posebni uvjet.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende ostvaruju i djeca polaznici posebnih programa pri Centru za odgoj i obrazovanje, bez obzira da li ostvaruju socijalni uvjet ili uvjet prihoda.

Troškove usluge izdavanja besplatne marende učenicima iz stavka 1. i 2. ovoga članka Osnovnoj školi podmiruje Općina.

7. PRAVO NA POMOĆ I NJEGU U KUĆI

Članak 27.

Pravo na pomoć i njegu u kući priznaje se osobi kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe, ako ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda, te ako:

- nije sklopila ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,

- pravo na pomoć i njegu u kući ne može ostvariti temeljem rješenja centra za socijalnu skrb.

Pravo na pomoć i njegu u kući osigurava se od strane ovlaštenog pružatelja usluga pomoći i njege, na temelju ugovora sklopljenog s Općinom, a troškove pružanja usluge snosi Općina.

Pomoć i njega u kući može obuhvaća sljedeće poslove:

- organizacija nabave i dostave namirnica i lijekova,

- obavljanje svakodnevnih kućanskih poslova,

- priprema jednostavnih obroka,

- održavanje osobne higijene,

- potrebni medicinsko-tehnički zahvati.

8. PRAVO NA POMOĆ ZA OBRAZOVANJE (NABAVKA KNJIGA)

Članak 28.

Pravo na pomoć za obrazovanje (nabavka knjiga), ostvaruju učenici osnovnih i srednjih škola čiji roditelji zadovoljavaju jedan od slijedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) poseban uvjet

Obitelji s 4 ili više djece u dobi do 18 godina koji pohađaju osnovnu i/ili srednju školu, imaju pravo na pomoć za obrazovanje neovisno o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. ovog članka, u visini od 50% iznosa troška nabavke knjiga.

9. POMOĆ OSOBAMA S POSEBNIM POTREBAMA

Članak 29.

Osobe s posebnim potrebama (tjelesni invalidi rata i rada, slijepe i gluhe osobe, osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize, osobe oboljele od multiple skleroze, osobe s dijaliziranim i transplantiranim bubrezima, te osobe s tjelesnim oštećenjem 50% i više), mogu ostvariti slijedeća prava:

- pomoć za nabavu opreme

- pomoć za školovanje

10. PRAVO NA BESPLATNU PREHRANU DOJENČADI

Članak 30.

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi, može ostvariti dijete do 6 mjeseci života, prema preporuci odabranog liječnika pedijatra i Patronažne službe, zdravstvene stanice Čavle.

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi može iznimno ostvariti i dijete, u dobi do navršenih 12 mjeseci života, uz preporuku liječnika pedijatra.

Pravo ostvaruju Korisnici koji ispunjavaju:

- socijalni uvjet,

- uvjet prihoda,

- posebni uvjet,

- medicinski uvjet-dijete s medicinskim indikacijama na temelju potvrde liječnika pedijatra o potrebi korištenja posebne prehrane

Besplatna prehrana dojenčadi ostvaruje se u Savjetovalištu za prehranu dojenčadi pri Domu zdravlja Rijeka.

Troškovi besplatne prehrane dojenčadi podmiruju se mjesečno iz Proračuna Općine Čavle, temeljem Ugovora s domom zdravlja Rijeka.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 31.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, roditelja, skrbnika ili udomitelja.

Postupak za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom je žuran.

Članak 32.

Zahtjev se podnosi Odjelu.

Uz zahtjev, kao i tijekom korištenja prava podnositelj je dužan priložiti slijedeću dokumentaciju:

-za dokazivanje socijalnog uvjeta iz čl. 9 st. 2, ove Odluke,

-za dokazivanje uvjeta prihoda iz čl. 10 st. 5 i 6. ove Odluke,

-za dokazivanje posebnog uvjeta iz čl. 11 st. 3. ove Odluke,

-za dokazivanje uvjeta tjelesnog oštećenja iz čl. 12 st. 2 ove Odluke,

-za dokazivanje uvjeta darivanja krvi iz čl. 13. st. 2. ove Odluke,

-za dokazivanje uvjeta pohađanja škole za djecu s teškoćama u razvoju iz čl. 14. st. 2. ove Odluke,

-za ostali uvjet iz čl. 15. st. 2. ove Odluke.

Odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva - Korisnika ili na drugi odgovarajući način.

Članak 33.

Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Članak 34.

O zahtjevu za ostvarivanje prava, odnosno pomoći propisanih ovom Odlukom u prvom stupnju odlučuje rješenjem Odjel.

O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 35.

Korisnik je dužan Odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica i okolnosti koje utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, u roku od petnaest dana od dana nastanka promjene.

Odjel može, radi preispitivanja osnovanosti ostvarivanja prava, povremeno preispitati činjenice i okolnosti odlučujuće za ostvarivanje prava (revizija).

Ako se promjene činjenice i okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi, Odjel će donijeti novo rješenje.

Članak 36.

Odjel će na mjestu gdje se zaprimaju zahtjevi za ostvarivanje prava, na prikladan način, istaknuti popis odnosno pregled odgovarajućih isprava odnosno dokaza potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 37.

Odjel ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena.

Članak 38.

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je nadoknaditi štetu, ako je:

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada,

- ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je od odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati.

Članak 39.

Odjel je dužan dva puta godišnje (do 31. srpnja tekuće te do 28. veljače naredne godine za prethodnu godinu) općinskom načelniku podnijeti izvješće o provedbi ove Odluke.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Čavle »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/2014.

Članak 41.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/01

URBROJ: 2170-03-15-01-7

Čavle, 5. veljače 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik:
Norbert Mavrinac,v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=923&mjesto=10008&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr