SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD DELNICE

69.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 38. Statuta Grada Delnice (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13), Gradsko vijeće Grada Delnica na 7. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2014. godine, donosi

ODLUKU
o financiranju javnih potreba u kulturi i ostalim
djelatnostima u 2015. godini

Članak 1.

Javne potrebe u kulturi i ostalim djelatnostima Grada Delnica za 2015. godinu obuhvaćaju kulturne djelatnosti i poslove, akcije i manifestacije u kulturi koje su od interesa za Grad Delnice, a koje se ovim Programom utvrđuje kao javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom. Ovo se osobito odnosi djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruženja i drugih organizacija u kulturi, pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, akcije i manifestacije što doprinose razvitku i promicanju kulturnog života. Obogaćivanja stečenih i upoznavanje novih vještina i znanja u području tehničke kulture, korisnog i sadržajnog provođenja slobodnog vremena djece, mladih i odraslih osoba, razvijanja prijateljstva i zajedništva, čime se pridonosi poticanju i promicanju tehničke kulture. Ovim se programom financiraju i programi u području turizma i ekologije, kao i programi udruga u zdravstvu i socijalnoj skrbi koji doprinose proširenju turističke ponude, kao i podizanju standarda zdravstvene zaštite

Članak 2.

U Proračunu Grada Delnica za 2015. godinu osigurana su financijska sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi i ostalim djelatnostima na području Grada Delnica.

Sredstva za realizaciju javnih potreba iz ovoga Programa ostvarivat će se do visine sredstava planiranih u proračunu Grada Delnica za 2015. godinu, sukladno priljevu sredstava u proračun.

Članak 3.

Financijska sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se korisnicima kao što je prikazano u tablici, koja je sastavni dio ove Odluke.

Gradonačelnik, na opravdani zahtjev korisnika, može izmijeniti način financiranja.

Članak 4.

Ugovorom se utvrđuju programi/projekti/aktivnosti koje se sufinanciraju, te međusobna prava i obveze davatelja i primatelja financijskih potpora.

Financijska sredstva iz članka 3. ove Odluke doznačava Jedinstveni upravni odjel Grada Delnica sukladno zahtjevima korisnika, a temeljem Ugovora sklopljenih s korisnicima. Korisnici su dužni gradonačelniku Grada Delnica dostaviti izvještaj o utrošenim sredstvima godišnje i to do 31. siječnja 2016. godine.

Grad Delnice zadržava pravo uvida u financijsku dokumentaciju korisnika.

Članak 5.

Ova će se Odluka objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, stupa na snagu danom objave, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 402-04/14-01/06

Ur. broj: 2112-01-30-40-3-14-10

Delnice, 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=51300&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr