SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD DELNICE

54.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 31/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članaka 14. i 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13-pročišćeni tekst) i članka 37. Zakona o dadiljama (NN 37/13) Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donosi

Odluke
o načinu i uvjetima sufinanciranja programa
predškolskog odgoja kojima osnivač nije Grad Delnice

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se način i uvjeti sufinanciranja predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi u javnim ustanovama i vršiteljima djelatnosti dadilje koje su kod nadležnog tijela registrirane za obavljanje poslova čuvanja, brige i skrbi o djeci.

Članak 2.

Pravo na sufinanciranje programa iz članka 1. ove Odluke mogu ostvariti javne ustanove i vršitelji djelatnosti dadilje koji skrbe o djeci predškolske dobi s prebivalištem na području Grada Delnica.

Javne ustanove

Članak 3.

Pravo na sufinanciranje smještaja djece u javne ustanove koje djelatnost predškolskog odgoja obavljaju kao javnu službu, a osnivač im nije Grad Delnice, mogu ostvariti roditelji čije je prebivalište više od 25km udaljeno od naselja Delnice.

Roditelji navedeni u prethodnom stavku ovoga članka dužni su uz podneseni zahtjev za pomoć za sufinanciranje smještaja djece priložiti Uvjerenje o prebivalištu za sebe i djecu te Uvjerenje o redovnom upisu djeteta u dječji vrtić.

Dadilje

Članak 4.

Pravo na sufinanciranje smještaja djece u objekte koji obavljaju djelatnosti dadilja imaju roditelji sa područja Grada Delnica.

Obrti koji obavljaju djelatnosti dadilja dužni su uz pisani zahtjev za sufinanciranje djelatnosti Gradu Delnicama priložiti Uvjerenja o prebivalištu roditelja i djece za koje traže sufinanciranje.

Članak 5.

Sufinanciranje utvrđeno u člancima 3. i 4. ove Odluke provodit će se na način da Grad Delnice isplaćuje sredstva sukladno mjesečnim fakturama, a temeljem Ugovora koji će se sklopiti s javnim ustanovama, odnosno vršiteljima djelatnosti dadilje.

Gradonačelnik Grada Delnica ovlašćuje se za sklapanje Ugovora sa svakom pojedinom pravnom ili fizičkom osobom iz 1. stavka ovoga članka, a kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

Članak 6.

Grad Delnice će smještaj djece u ustanovama i objektima iz članka 1. sufinancirati u maksimalnom mjesečnom iznosu koji je jednak iznosu učešća Grada u ekonomskoj cijeni Dječjeg vrtića Hlojkica.

Članak 7.

U slučaju naknadnih upisa ili ispisa iz javne ustanove ili objekata koji obavljaju djelatnosti dadilja, korisnici i pružatelji usluga obvezni su za svaku novonastalu promjenu u roku od 8 dana pismeno obavijestiti Grad Delnice.

Članak 8.

Ova Odluka stupa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 601-01/14-01/01

Ur. broj: 2112-01-04-04/4-14-1

Delnice, 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=51300&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr