SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD CRIKVENICA

94.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine« broj 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 34/09-ispravak, 7/13 ), Gradsko vijeće Grada Crikvenice 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

OPĆI PROGRAM MJERA
POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA
NA PODRUČJU GRADA CRIKVENICE

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim programom mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Crikvenice (u daljnjem tekstu: Program), uređuju se svrha i ciljevi Programa, korisnici i nositelji za provedbu mjera, područja iz Programa, sredstva za realizaciju mjera te provedba mjera koje predstavljaju potporu male vrijednosti.

Provedba mjera koje predstavljaju potporu male vrijednosti obavlja se sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1).1

Članak 2.

Svrha ovoga Programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području Grada Crikvenice (u daljnjem tekstu: grad).

Članak 3.

Ciljevi ovoga Programa su jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, korištenja poduzetničke infrastrukture za realizaciju poduzetničkih poduhvata, podizanje razine poduzetničke kulture te rješavanje društvenih problema primjenom poduzetničkih načela.

Ciljevi iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju se primjenom mjera usmjerenih jačanju konkurentnosti poduzetnika, novim oblicima obrazovanja i informiranja u poduzetništvu, razvoju financijskih mjera potpore poduzetništvu, razvoju poduzetničke infrastrukture, promicanju poduzetničke kulture na području grada i stvaranju društvenih vrijednosti.

II. KORISNICI MJERA IZ PROGRAMA

Članak 4.

Korisnici mjera iz ovoga Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, korisnici pojedinih mjera mogu biti i gospodarski subjekti (neovisno o veličini, vlasničkoj strukturi te svom sjedištu odnosno prebivalištu), udruge i fizičke osobe ili drugi pravni oblici koji su kao korisnici pojedinih mjera utvrđeni ovim Programom.

III. NOSITELJ PROGRAMA

Članak 5.

Nositelj provedbe ovoga Programa je Grad Crikvenica (u daljnjem tekstu: Grad), Odsjek za gospodarstvo, turizam i projekte.

Osim Grada, u provedbi pojedinih mjera iz Programa, sudjeluju i pravne osobe koje su Programom utvrđene kao nositelji provedbe pojedinih mjera.

Način provedbe pojedinih mjera provedbenim aktima odredit će gradonačelnik.

IV. PODRUČJA PROGRAMA

Članak 6.

Ovim Programom obuhvaćena su sljedeća područja poticanja razvoja poduzetništva:

1. Jačanje konkurentnosti poduzetnika

2. Razvoj poljoprivrede i ribarstva

3.Novi oblici obrazovanja i informiranja u poduzetništvu,

4. Financiranje poduzetništva,

5. Razvoj poduzetničkih potpornih institucija,

6. Promicanje poduzetničke kulture,

7.Razvoj i poticanje ženskog poduzetništva i očuvanje deficitarnih zanimanja.

1. Jačanje konkurentnosti poduzetnika

Članak 7.

Mjere iz područja Programa »Jačanje konkurentnosti poduzetnika« utvrđuju se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 17.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Grada Crikvenice«.

KLASA: 402-01/14-01/19

UR.BROJ: 2107/01-05/05-14-17

Crikvenica, 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=10003&odluka=94
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr