SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD CRIKVENICA

87.

Na temelju čl. 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« RH, broj 153/13) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, br. 26/09, 34/09-ispravak, 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 15. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2014. godine donosi

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 24: Miramare (Crikvenica)

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 24: Miramare (Crikvenica) (u nastavku: Izmjene i dopune UPU Miramare).

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu i donošenje Plana, razlozi za donošenje Plana, obuhvat izmjena Plana, sažeta ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis potrebnih stručnih podloga za izradu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana, te izvori financiranja Plana.

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA UPU MIRAMARE

Članak 3.

Za područje dijela naselja Crikvenica na snazi je Urbanistički plan uređenja UPU 24: Miramare (Crikvenica), (»Službene novine Primorsko - goranske županije« br. 2/ 09).

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« RH, broj 153/13) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu Grada Crikvenice.

XII. RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU MIRAMARE

Članak 4.

Izradi Izmjena i dopuna UPU Miramare pristupiti će se uslijed sljedećih potreba:

-izmjene i redefiniranja koridora planirane prometnice GU3, odnosno izmjene obuhvata Plana vezano na istu prometnicu, preispitujući prometno rješenje,

-izmjena i redefiniranja uvjeta gradnje za zonu T14.

Ostali dijelovi UPU Miramare (»Službene novine Primorsko - goranske županije« br. 02/09) se ne mijenjaju.

XIII. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA UPU MIRAMARE

Članak 5.

Izmjene i dopune UPU Miramare odnose se isključivo na razloge navedene člankom 3. ove Odluke, odnosno na izmjenu i redefiniranje koridora planirane prometnice (GU3) unutar obuhvata, na način da se koridor određen planom uskladi sa projektom izgradnje prometnice i spojem na Ulicu kralja Tomislava.

Potrebno je izmjeniti uvjete gradnje u zoni koja je Planom određena oznakom T14, čime će se omogućiti rekonstrukcija i povećanje kategorije hotela Esplanade, uz uvjete nadležnog tijela zaštite.

Obuhvat Izmjena i dopuna UPU Miramare istovjetan je obuhvatu Urbanističkog plana uređenja UPU 24: Miramare (Crikvenica) (»Službene novine Primorsko - goranske županije« br. 02/09).

XIV. OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA UPU MIRAMARE

Članak 6.

Plansko područje na koje se odnose predviđene Izmjene i dopune UPU Miramare nalazi se unutar građevinskog područja izvan naselja za ugostiteljsko-turističku namjenu. Promjene se odnose na prometnicu koja se korigira prema projektnom rješenju i stvarnom stanju na terenu na sjevernoj strani obuhvata plana i redefiniranje uvjeta gradnje u zoni T14, na način da se poveća kategorija postojećeg hotela kroz rekonstrukciju i adaptaciju.

Izmjene i dopune UPU Miramare provode se i radi toga što će se istražiti nova planska, bolje provediva rješenja, navedena u prethodnom članku, a što se utvrdilo kroz primjenu ovog Plana.

Plansko područje se u cijelosti nalazi u prostoru ograničenja unutar zaštićenog obalnog pojasa (ZOP).

XV. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA UPU MIRAMARE

Članak 7.

Izmjene i dopune UPU Miramare odnose se isključivo na izmjene definirane u članku 4. ove Odluke.

XVI. POPIS SEKTORSKIH SRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU MIRAMARE

Članak 8.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna UPU Miramare koristit će se postojeći dokument prostornog uređenja - Urbanistički plan uređenja UPU 24: Miramare (Crikvenica) (»Službene novine Primorsko - goranske županije« br. 02/09), te eventualno druge potrebne podloge katastra radi utvrđivanja stanja na terenu.

U izradi izmjena i dopuna UPU Miramare koristit će se i postojeća prostorno - planska i projektna dokumentacija te

raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručno rješenje izmjena i dopuna UPU Miramare izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« br. 24/08, 21/06 i 53/06), u suradnji s nositeljem izrade Plana - Gradom Crikvenicom.

VIII. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU MIRAMARE IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI

Članak 10.

Ova se Odluka dostavlja:

3. Javnopravna tijela koja temeljem posebnih propisa daju mišljenja i suglasnosti:

-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, 10000 ZAGREB;

-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/ 20, 10000 ZAGREB;

-MINISTARSTVO KULTURE, KONZERVATORSKI ODJEL U RIJECI, 51000 RIJEKA, Užarska 26;

-MUP, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO- GORANSKA, SEKTOR UPRAVNIH I INSPEKCIJSKIH POSLOVA I CIVILNE ZAŠTITE, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA;

-DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, PODRUČNI URED RIJEKA, Ružićeva 16, 51000 RIJEKA;

-HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI (HAKOM) Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 ZAGREB;

-DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM, Dežmanova 20, 10000 ZAGREB;

-MINISTARSTVO OBRANE, UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE, SEKTOR ZA NEKRETNINE, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO, Sarajevska cesta 7, 10000 ZAGREB;

4. Javnopravna tijela za koja ne postoji propisana obaveza pribavljanja mišljenja ili suglasnosti, a koja sudjeluju u postupku izrade Plana:

-JAVNA USTANOVA »ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE«, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA;

-URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Riva 10, 51000 RIJEKA;

-HRVATSKE VODE, VGO RIJEKA, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA;

-HRVATSKE ŠUME d.o.o., UPRAVA ŠUMA SENJ, ŠUMARIJA NOVI VINODOLSKI, 51250 Novi Vinodolski, Korzo Vinodolskog zakona 25;

-HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strateško planiranje i razvoj i studije, Odjel za strateško planiranje i razvoj, Vončinina 3, 10000 ZAGREB;

-HRVATSKE CESTE d.o.o., Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9, 51000 RIJEKA;

-ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Nikole Tesle 9, 51000 RIJEKA;

-»MURVICA« d.o.o., Trg S.Radića 2/II, 51260 CRIKVENICA;

-»EKO MURVICA« d.o.o., Trg S.Radića 2/II, 51260 CRIKVENICA;

-KTD »VODOVOD ŽRNOVNICA«, A.Mataije bb, 51250 NOVI VINODOLSKI;

-HEP ODS d.o.o., ELEKTROPRIMORJE RIJEKA, V.C.Emina 2, 51000 RIJEKA;

-PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJAUPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA, ISPOSTAVA CRIKVENICA, Ulica kralja Tomislava, 51260 CRIKVENICA.

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana je 15 dana od dana dostave ove Odluke.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

Članak 12.

U skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju, javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke moraju dostaviti svoje zahtjeve koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve u tom roku, smatra se da zahtjeva nema. U tom slučaju u izradi i donošenju Plana uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na prostorni plan prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu.

U zahtjevima se moraju navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan posebno obrazložiti.

Članak 13.

U skladu s odredbama članka 91. Zakona o prostornom uređenju javnopravno tijelo ne može zahtjevima postavljati uvjete kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu Plana određeni ovom Odlukom.

IX. PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU MIRAMARE

Članak 14.

Za izradu Izmjena i dopuna UPU Miramare utvrđuju se sljedeći rokovi:

-dostava zahtjeva za izradu od strane javnopravnih tijela u roku od 15 dana od zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

-izrada Nacrta prijedloga izmjena i dopuna UPU Miramare u roku od 15 dana od potpisa ugovora i dostave potrebne dokumentacije,

-izrada Prijedloga Izmjena i dopuna UPU Miramare za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 10 dana od utvrđivanja istog,

-javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna UPU Miramare - u trajanju od 8 dana,

-izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna UPU Miramare - u roku od najviše 15 dana od završetka javne rasprave,

-izrada Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna UPU Miramare - u roku od najviše 10 dana od isteka roka

za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

-dostavljanje završnog elaborata Plana - u roku od 10 dana, računajući od donošenja Plana na Gradskom vijeću Grada Crikvenice.

X. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA UPU MIRAMARE

Članak 15.

Temeljem članka 63. Zakona o prostornom uređenju, sredstva za izradu Izmjena i dopuna UPU Miramare neće se osigurati Proračunom Grada Crikvenice, nego iz drugih izvora.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Grad Crikvenica obvezuje se da:

-sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13), obavijesti javnost o izradi Plana na mrežnoj stranici Grada Crikvenice i kroz informacijski sustav putem Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj,

-vodi službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja Plana.

Grad Crikvenica treba jedan primjerak ove Odluke dostaviti:

-javnopravnim tijelima iz članka 10. ove Odluke (s pozivom da u roku 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana);

-sukladno članku 86. stavku 5. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13) Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.

Članak 17.

Temeljem članka 101. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13), javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve iz članka 10. ove Odluke, u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan.

U mišljenju iz prethodnog stavka ovog članka ne mogu se postavljati novi ili drugačiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima iz članka 10. ove Odluke.

Mišljenje iz stavka 1. ovog članka prema kojemu određeni dio prijedloga Plana nije u skladu sa zahtjevima iz članka 10. ove Odluke mora biti obrazloženo. U suprotnom nositelj izrade nije dužan takvo mišljenje razmatrati.

Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje iz stavka 1. ovog članka u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog Plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na Plan.

Mišljenja, suglasnosti, odobrenja i drugi akti javnopravnih tijela, koji se prema posebnim propisima moraju pribaviti u postupku izrade i donošenja Plana smatraju se, u smislu Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13), mišljenjem iz stavka 1. ovog članka.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/14-01/68

Ur. broj: 2107/01-06/2-14- 5

Crikvenica, 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=10003&odluka=87
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr