SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD CRIKVENICA

103.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 35/ 09 - ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2015. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme (u daljnjem tekstu Program) na području Grada Crikvenice za 2015. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste ijavnu rasvjetu.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Prihod za provođenje ovog Programa je komunalni doprinos, koji je Zakonom namijenjen za građenje objekata i uređaja za: javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu. Ostali prihodi koji prate rashode za provođenje ovog programa mogu biti: Proračun Grada Crikvenice, naknade za koncesiju, sredstva izvanproračunskih fondova i drugi prihodi.

II. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE, NERAZVRSTANE CESTE I JAVNU RASVJETU

Članak 3.

Program gradnje za objekte i uređaje komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste, javne površine i javnu rasvjetu sa nazivom objekta i procjenom troškova:

Nerazvrstane ceste i druge javne površine - ukupni iznos od 11.200.000,00 kuna za slijedeće namjene:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 363-01/14-01/534

UR. BROJ: 2107/01-06/03-14-1

Crikvenica, 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=10003&odluka=103
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr