SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 22. Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.
GRAD DELNICE

34.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Poduzetničke zone I 1-8 »KENDAR«

Članak 1.

Ovom se Odlukom osniva Poduzetnička I 1-8 »KENDAR«.

Poduzetnička zona I 1-8 »KENDAR« nalazi se unutar granica obuhvata Urbanističkog plana uređenja Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/14), a na području obuhvata određenog ovom Odlukom.

Članak 2.

Poduzetnička zona I 1-8 »KENDAR« obuhvaća područje sljedećih katastarskih čestica u katastarskoj općini Delnice: 10709/70, 10783/2, 10709/28, 10709/30, 10709/21, 10709/18, 10709/17, 10709/47, 10709/61, 10709/10, 10709/ 27, 10783/1, 10709/3 (dio).

Članak 3.

Poduzetnička zona »KENDAR« obuhvaća ukupnu površinu od 99.812 m2.

Članak 4.

Nositelj i organizator razvoja Poduzetničke zone I 1-8 »KENDAR« je Grad Delnice.

Članak 5.

Područje Poduzetničke zone »KENDAR« sastoji se od izgrađenog dijela ukupne površine 54.710 m2 te neizgrađenog dijela ukupne površine 45.102 m2.

Gradnja unutar Poduzetničke zone I 1-8 »KENDAR« te njezino opremanje i uređenje provoditi će se na temelju važeće prostorno-planske dokumentacije.

Unutar Poduzetničke zone »KENDAR« planirana je gradnja građevina poslovne namjene - proizvodne namjene kao i uređenje prateće infrastrukture.

Članak 6.

Na dijelu područja Poduzetničke zone I 1-8 »KENDAR« planira se gradnja i uređenje radnog prostora za potrebe malih poduzetnika u površini koja zadovoljava njihove potrebe.

Članak 7.

Sastavni dio ove Odluke čine sljedeći prilozi:

1.Kopija Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja proizvodne namjene I 1-8 KENDAR - Korištenje i namjena površina

Prilozi iz stavka 1. ovoga članka nisu predmetom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 847-04/14-01/07

Ur.broj: 2112-01-30-30/2-14-32

Delnice, 17. srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=899&mjesto=51300&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr