SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 22. Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.
GRAD DELNICE

32.

Na temelju članka 6. i članka 28. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 41/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donijelo je

ODLUKU
o drugim Izmjenama i dopunama
Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Delnica

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Savjeta mladih Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 23/07 i 29/07), u članku 1. stavku 1. iza riječi:

»Delnica«,

dodaju se riječi:

»i njihovih zamjenika«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Mladi u smislu ove Odluke su osobe s prebivalištem na području Grada Delnica koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u savjetu mladih imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života te kao takvi imaju pravo biti birani za člana savjeta i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Delnica.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Delnica koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području Grada Delnica.

Član Savjeta mladih Grada Delnica ne može istodobno biti član Savjeta mladih neke druge jedinice lokalne samouprave, ali može biti član savjeta mladih Primorsko-goranske županije.

Savjet mladih Grada Delnica osniva te njihove članove i zamjenike članova bira Gradsko vijeće Grada Delnica sukladno Zakonu o savjetu mladih zatim Zakonu o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, općim aktima Grada Delnica te međunarodnim dokumentima potvrđenim ili usvojenim od strane Republike Hrvatske, uvažavajući pri tome načela nediskriminacije, partnerstva, suradnje i aktivnog sudjelovanja mladih.«

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Gradsko vijeće Grada Delnica javnim pozivom pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Delnica i njihovih zamjenika.

Kandidature za članove i njihove zamjenike ističu udruge čije je područje djelovanja Grad Delnice i koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća obrazovnih ustanova s područja Grada Delnica, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija s područja Grada Delnica te ostale neformalne skupine mladih s područja Grada Delnica.

Pod neformalnom skupinom iz prethodnog stavka podrazumijeva se skupina od najmanje 20 mladih.

Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz stavka 2. ovoga članka dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Delnica predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana savjeta mladih.«

Članak 4.

Iza članka 4. dodaje se članak 4a. koji glasi:

»Članak 4a.

Postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Delnica i njihovih zamjenika počinje objavom javnog poziva za isticanje kandidatura sukladno Zakonu o savjetu mladih te ovoj Odluci.

Javni se poziv za isticanje kandidatura objavljuje na WEB stranici Grada Delnica te u sredstvima javnog priopćavanja najmanje tri mjeseca prije isteka mandata članova savjeta mladih.

Javni poziv iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati opis postupka izbora sukladno Zakonu o Savjetu mladih, uvjete za isticanje kandidatura propisane Zakonom i ovom Odlukom, rokove za prijavu i rokove u kojima će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te izbor članova i zamjenika članova savjeta mladih.«

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Prijedlog kandidata podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Delnica, Stručnoj službi za obavljanje poslova Gradonačelnika, samouprave i uprave(u daljnjem tekstu: Služba) u roku od 30 dana od dana objave javnog poziva u dnevnom tisku i na web stranici Grada Delnica.«

Prijedlog mora sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište i obrazloženje prijedloga i mora biti ovjeren od ovlaštene osobe predlagatelja.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost kao radno tijelo Gradskog vijeća obavlja provjeru formal nih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se Gradskom vijeću Grada Delnica, a objavljuju se na WEB stranici Grada Delnica te u sredstvima javnog priopćavanja.

Gradsko vijeće Grada Delnica na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Delnica tajnim glasovanjem bira članove izamjenike članova savjeta mladih.

Članak 6.

U članku 6. stavku 1. iza riječi:

»propisan«,

dodaju se riječi:

»Zakonom o Savjetu mladih te«

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»U slučaju da nije moguće izabrati savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova savjeta mladih između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svičlanovi savjeta mladih.«

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Rezultati izbora za članove i zamjenike članova savjeta mladih objavljuju se na WEB stranici Grada Delnica te u sredstvima javnog priopćavanja.«

Članak 7.

Članak 8. mijenja se glasi:

»Savjet mladih je konstituiran izborom predsjednika savjeta mladih. Obavijest o konstituiranju savjeta mladih Grad Delnice objavljuje na službenoj WEB stranici Grada Delnica te u sredstvima javnog priopćavanja.

Prvu sjednicu Savjeta mladih dužan je sazvati i njome do izbora predsjednika Savjeta mladih predsjedavati predsjednik Gradskog vijeća Grada Delnica.

Savjet mladih mora se konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.

Predsjednika i zamjenika predsjednika savjeta mladih biraju i razrješuju članovi savjeta mladih većinom glasova svih članova, sukladno odredbama Zakona o savjetu mladih te ove Odluke.

Ako savjet mladih u roku od 30 dana od dana proglašenja službenih rezultata izbora za članove savjeta mladih ne izabere predsjednika savjeta mladih, Gradsko vijeće Grada Delnica objavit će novi javnipoziv za izbor članova i zamjenika članova savjeta mladih.«

Članak 8.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Članovi Savjeta mladih biraju se na tri godine.

Mandat zamjenika člana savjeta mladih vezan je uz mandat člana savjeta mladih.

Mandat zamjenika člana savjeta mladih prestaje prestankom mandata člana savjeta mladih sukladno Zakonu o savjetu mladih i ovom Odlukom.

Gradsko vijeće Grada Delnica razriješit će člana savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano izostane s najmanje 50 % sjednica savjeta mladih u godini dana te na osobni zahtjev člana savjeta mladih.

Član savjeta mladih koji za vrijeme trajanja mandata navrši trideset godina nastavlja s radom u savjetu mladih do isteka mandata na koji je izabran.

Ako se broj članova savjeta mladih spusti ispod dvije trećine početnog broja, Gradsko vijeće Grada Delnica će provesti postupak dodatnog izbora za onoliko članova savjeta mladih koliko ih je prestalo biti članom savjeta mladih prije isteka mandata. Na postupak dodatnog izbora odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o Savjetu mladih i ove Odluke koje se odnose na izbor članova savjeta mladih.

Mandat članova savjeta mladih izabranih postupkom dodatnog izbora traje do isteka mandata članova savjeta mladih izabranih u redovitom postupku biranja članova savjeta mladih.

Gradsko vijeće Grada Delnica raspustit će savjet mladih samo ako savjet mladih ne održi sjednicu dulje od šest mjeseci.

Članak 9.

Članak 12 mijenja se i glasi:

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih Grada Delnica:

-raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad savjeta mladih, te o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća Grada Delnica koji su od interesa za mlade

-u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća Grada Delnica inicira u Gradskom vijeću Grada Delnica donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada Delnica raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada Delnica, te način rješavanja navedenih pitanja

-putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća Grada Delnica prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata odosobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada Delnica davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade

-sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih

-potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava sorganizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja

-predlaže i daje na odobravanje Gradskom vijeću Grada Delnica program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programarada savjeta mladih

-po potrebi poziva predstavnike tijela Grada Delnica na sjednice savjeta mladih

-potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade

-obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Članak 10.

Članak 13 mijenja se i glasi:

»Gradsko vijeće dostavlja savjetu mladih sve pozive i materijale za svoje sjednice, te zapisnike s održanih sjednica u istom roku, kao i članovima Gradskog vijeća, te na drugiprikladan način informira savjet mladih o svim svojim aktivnostima.

Predsjednik Gradskog vijeća po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak sa savjetom mladih, na koji po potrebi poziva i druge članove Gradskog vijeća, a na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade, te o suradnji Gradskog vijeća i drugih tijela Grada Delnica sa savjetom mladih.

Inicijativu za zajednički sastanak predsjednika Gradskog vijeća i savjeta mladih može pokrenuti i savjet mladih.

Na zajednički sastanak predsjednika Gradskog vijeća i savjeta mladih mogu biti pozvani i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.

Na prijedlog savjeta mladih Gradsko vijeće će raspraviti pitanje od interesa za mlade i to najkasnije na prvoj sljedećoj sjednici od dana dostave zahtjeva savjeta mladih pod uvjetom daje prijedlog podnesen najkasnije sedam dana prije dana održavanja sjednice gradskog vijeća.

Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član savjetamladih kojeg savjet imenuje dužan je odazvati se pozivima na sjednice gradskog vijeća, prisustvovati sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o pitanju iz njegova djelokruga zatraži predstavničko tijelo.

Savjet mladih surađuje s izvršnim tijelom Grada Delnica redovitim međusobnim informiranjem, savjetovanjem te na druge načine.

Gradonačelnik Grada Delnica po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak sa savjetom mladih, a na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade, te o njegovoj suradnji i savjeta mladih.

Gradonačelnik svakih šest mjeseci pisanim putem obavještava savjet mladih o svojim aktivnostima koje su od važnosti ili interesa za mlade.

Članak 11.

Članak 14 mijenja se i glasi:

»Savjet mladih donosi program rada savjeta mladih za svaku kalendarsku godinu.

Program rada savjeta mladih mora sadržavati sljedeće aktivnosti:

-sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade

-konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade

-suradnju s tijelima Grada Delnica u politici za mlade

-suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Program rada savjeta mladih može sadržavati i ostale aktivnosti važne za rad savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih, a u skladu s propisanim djelokrugom savjeta mladih.

Program rada savjeta mladih donosi se većinom glasova svih članova savjeta mladih.

Savjet mladih donosi program rada te ga podnosi na odobravanje Gradskom vijeću Grada Delnica, najkasnije do 30. rujna tekuće godine, za sljedeću kalendarsku godinu.

Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu Gradskom vijeću Grada Delnica do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje izvršnom tijelu Grada Delnica koje ga objavljuje na službenoj WEB stranici Grada Delnica.«

Članak 12.

U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ako se programom rada savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, sredstva se sukladno Zakonu o Savjetu mladih, ovoj Odluci te na temelju financijskog plana osiguravaju u proračunu Grada Delnica.«

Članak 13.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»U cilju unapređenja rada, Savjet mladih može surađivati međusobno i razvijati suradnju surađuje s organiziranim oblicima djelovanja mladih i neformalnim skupinama mladih u jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave drugih zemalja, te međunarodnim organizacijama.«

Članak 14.

Ovlašćuje se Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Delnica.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-01/07-01/02

Ur. broj: 2112-01-30-40-1-14-04

Delnice, 17. srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=899&mjesto=51300&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr