SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 19. Ponedjeljak, 30. lipnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

104.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 39/08), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/04, 39/06, 63/08 i 125/10), članka 5. stavak 1. Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Rokan u Selcu, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 14/12), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 9. sjednici održanoj 22. svibnja, 12. lipnja i 26. lipnja 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže
Rokan u Selcu, Grad Crikvenica

Članak 1.

Daje se suglasnost na prijenos koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Rokan u Selcu, Grad Crikvenica s dosadašnjeg Koncesionara Dragutina Šnajdara, vlasnika obrta Mareta na novog Koncesionara trgovačko društvo Schneidar d.o.o. sa sjedištem u Triblju, Tribalj 22 D, OIB 82266103720.

Novi Koncesionar trgovačko društvo Schneidar d.o.o. stječe pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra iz članka 2. Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Rokan u Selcu, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 14/12), te stječe sva prava i preuzima sve obveze, kako je određeno navedenom Odlukom i Ugovorom o koncesiji od 15. lipnja 2012. godine (KLASA: 342-01/11-02/37 i URBROJ: 2170/1-07/10-12-15), danom potpisa Ugovora iz članka 2. ove Odluke.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, sklopiti s dosadašnjim Koncesionarom i novim Koncesionarom Ugovor o prijenosu koncesije kojim će se utvrditi prijenos koncesije na novog Koncesionara.

Za Davatelja koncesije Ugovor iz stavka 1. ovoga članka potpisuje Župan.

Ukoliko novi Koncesionar u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše predmetni Ugovor o prijenosu koncesije, smatrat će se da odustaje od prijenosa koncesije.

Članak 3.

Novi Koncesionar je dužan prije potpisivanja Ugovora iz članka 2. ove Odluke predati Davatelju koncesije:

- Pismo namjere izdavatelja jamstva (banke) o davanju jamstva ponuditelju za dobro izvršenje obveza glede investicija, prema planu investicija iz studije gospodarske opravdanosti ponuditelja, na iznos 7% planirane investicijske vrijednosti, s rokom važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa. Garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv.

- četiri bjanko zadužnice s naznakom najvišeg iznosa do 100.000,00 kn (stotisuća kuna) koje moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja koncesijske naknade.

Novi Koncesionar predajom bjanko zadužnica ujedno daje suglasnost da se radi naplate dospjele, nepodmirene koncesijske naknade zaplijene svi njegovi računi otvoreni kod pravnih osoba koje obavljaju poslove platnoga prometa, te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s njegovom izjavom sadržanom u predmetnoj ispravi, izravno s računa isplate Davatelju koncesije koji je u tom svojstvu naveden u ispravi.

Uručenje bjanko zadužnica i Pisma namjere izdavatelja jamstva (banke) Davatelju koncesije predstavljaju nužan preduvjet sklapanju Ugovora o prijenosu koncesije.

Dosadašnjem Koncesionaru bjanko zadužnice koje se nalaze na čuvanju u Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu vratit će se stupanjem na snagu Ugovora o prijenosu koncesije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/3

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-14-103

Rijeka, 26. lipnja 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=896&mjesto=00001&odluka=104
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr