SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 17. Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.
GRAD CRIKVENICA

39.

Na temelju čl. 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« RH, broj 153/13) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, br. 26/09, 34/09 -ispravak 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 10. sjednici održanoj dana 13. lipnja 2014. godine donosi

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
UPU 5 Tončićevo

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 5 Tončićevo (u nastavku: ciljane Izmjene i dopune UPU Tončićevo).

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA UPU TONČIĆEVO

Članak 2.

Za područje dijela naselja Crikvenica na snazi je Urbanistički plan uređenja UPU 5 Tončićevo (»Službene novine Primorsko - goranske županije« br. 26/08).

Izmjene i dopune UPU Tončićevo izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« RH, broj 153/13) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

II. RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU TONČIĆEVO

Članak 3.

Izradi Izmjena i dopuna UPU Tončićevo pristupit će se uslijed sljedećih potreba:

-preispitivanje opravdanosti planiranih zaštitnih zelenih površina unutar obuhvata plana označenih oznakama Z, Z2 i Z3;

-preispitivanje lokacija trafostanica (IS1) unutar obuhvata, odnosno usklađivanje njihovih lokacija prema potrebama HEP-a;

-izmjena i redefiniranje pojedinih koridora planiranih prometnica i pristupnih puteva radi nemogućnosti provedbe tih projekata te usklađivanje sa stanjem na terenu;

Ostali dijelovi UPU 5 Tončićevo (»Službene novine Primorsko - goranske županije« br. 26/08) se ne mijenjaju.

III. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA UPU TONČIĆEVO

Članak 4.

Izmjene i dopune UPU Tončićevo odnose se isključivo vezano uz razloge navedene člankom 3.ove Odluke, odnosno preispitivanje opravdanosti planiranih zaštitnih zelenih površina unutar obuhvata plana označenih oznakama Z, Z2 i Z3, te preispitivanje i redefiniranje lokacija trafostanica (IS1) unutar obuhvata, odnosno usklađivanje njihovih lokacija prema potrebama HEP-a. Potrebno je izmjeniti pojedine koridore planiranih prometnica i pristupnih puteva radi nemogućnosti provedbe i izgradnje tih koridora radi postojećeg stanja na terenu.

Obuhvat Izmjena i dopuna UPU Tončićevo istovjetna je obuhvatu Urbanističkog plana uređenja UPU 5 Tončićevo (»Službene novine Primorsko - goranske županije« br. 26/ 08).

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA UPU TONČIĆEVO

Članak 5.

Plansko područje na koje se odnose predviđene Izmjene i dopune UPU Tončićevo nalaze se unutar građevinskog područja naselja Crikvenica, a prema već navedenim zahvatima iz prethodnih članaka ove Odluke, nalaze se na više definiranih lokacija iz Plana, a promjene se odnose na prometnice koje se korigiraju prema stvarnom stanju na terenu, redefiniranje planiranih zelenih površina i pojedinih objekata infrastrukture (trafostanice) sve radi nemogućnosti provedbe pojedinih projekata zbog rješavanja imovinsko-pravnih pitanja.

Izmjene i dopune UPU Tončićevo provode se i radi toga što će se istražiti nova planska, bolje provediva rješenja, navedena u prethodnom članku, a što se je utvrdilo kroz primjenu ovog Plana.

Plansko područje se u cijelosti nalazi unutar zaštićenog obalnog pojasa (ZOP).

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA UPU TONČIĆEVO

Članak 6.

Izmjene i dopune UPU Tončićevo odnose se isključivo na izmjene definiranje u članku 3. ove Odluke.

VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna UPU Tončićevo koristit će se postojeći dokument prostornog uređenja - Urbanistički plan uređenja UPU 5 Tončićevo (»Službene novine Primorsko - goranske županije« br. 26/08), te eventualno druge potrebne podloge katastra radi utvrđivanja stanja na terenu.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručno rješenje izmjena i dopuna UPU Tončićevo izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« br. 24/08, 21/06 i 53/06), u suradnji s nositeljem izrade Plana - Gradom Crikvenicom.

U izradi izmjena i dopuna UPU Tončićevo koristit će se i postojeća prostorno - planska i projektna dokumentacija te raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

VIII. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU TONČIĆEVO IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI

Članak 9.

Ova se Odluka dostavlja:

-JAVNA USTANOVA, ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PGŽ, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA;

-MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA, URBANISTIČKA INSPEKCIJA, Vinogradska 25 , 10000 ZAGREB;

-URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša - ISPOSTAVA CRIKVENICA, Kralja Tomislava 85;

-MINISTARSTVO KULTURE, KONZERVATORSKI ODJEL U RIJECI, 51000 RIJEKA, Užarska 26;

-GKTD »Murvica«, Trg S.Radića 2/II, 51260 CRIKVENICA;

-KTD »VODOVOD ŽRNOVNICA«, A.Mataije bb, 51250 NOVI VINODOLSKI;

-HEP ODS d.o.o., ELEKTROPRIMORJE RIJEKA, V.C.Emina 2, 51000 RIJEKA;

-HRVATSKE CESTE d.o.o. za uptavljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Vončinina 3, 10000 ZAGREB

-HRVATSKE VODE, VGO RIJEKA, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA;

-DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, PODRUČNI URED RIJEKA, Ružićeva 16, 51000 RIJEKA

Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka dužna su u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke dostaviti Gradu Crikvenici svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu plana, a ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju.

IX. ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU TONČIĆEVO

Članak 10.

Za izradu Izmjena i dopuna UPU Tončićevo utvrđuju se slijedeći rokovi:

- dostava zahtjeva za izradu od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima u roku od 15 dana od zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- izrada Nacrta prijedloga izmjena i dopuna UPU Tončićevo u roku od 30 dana od potpisa ugovora i dostave potrebne dokumentacije,

- izrada Prijedloga Izmjena i dopuna UPU Tončićevo za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 10 dana od utvrđivanja istog,

- javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna UPU Tončićevo - u trajanju od 15 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna UPU Tončićevo - u roku od najviše 15 dana od završetka javne rasprave,

- izrada Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna UPU Tončićevo - u roku od najviše 10 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- dostavljanje završnog elaborata Plana - u roku od 10 dana, računajući od donošenja Plana na Gradskom vijeću Grada Crikvenice.

X. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA UPU TONČIĆEVO

Članak 11.

Sredstva za izradu Izmjena i dopuna UPU Tončićevo osigurat će se Proračunom Grada Crikvenice.

XI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/14-01/25

Ur. broj: 2107/01-06/2-14- 4

Crikvenica,13. lipnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Lovorko Gržac, ing, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=894&mjesto=10003&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr