SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 17. Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.
GRAD CRIKVENICA

38.

Na temelju čl. 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« RH, broj 153/13) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, br. 26/09, 34/09 -ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 10. sjednici održanoj dana 13. lipnja 2014. godine donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja
Dupci (K6)

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Dupci (K6) (u nastavku: Plan).

Obuhvat Plana odnosi se na građevinsko područje izvan naselja poslovne namjene (K6), utvrđeno Prostornim planom uređenja Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 25/07, 18/08, 49/11 i 02/12).

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Plana, razlozi za izradu Plana, obuhvat ciljanih Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis potrebnih stručnih podloga za izradu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana te izvori financiranja Plana.

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« RH, broj 153/13) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

II. RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 4.

Plan predstavlja građevinsko područje izvan naselja poslovne namjene, na kojem se gradi posrednom provedbom, temeljem Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko - goranske županije« br. 25/07, 18/08, 49/11 i 02/12), kojim je za to područje određena obaveza izrade plana užeg područja (urbanističkog plana uređenja) - Dupci - K6, površine 4,5 ha, neizgrađeno.

Izradi Plana pristupit će se uslijed potrebe daljnjeg sagledavanja područja obuhvata, podjele područja na posebne prostorne cjeline, utvrđivanja osnovne mreže prometne i komunalne infrastrukture, propisivanja mjera zaštite okoliša i očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti.

III. OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Granica obuhvata Plana određena je Prostornim planom uređenja Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br. 25/07, 18/08, 49/11 i 02/12) i prikazana na kartografskom prikazu br.3B »Uvjeti korištenja i zaštite prostora-područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite« u mjerilu 1:25000 i br.4. »Građevinska područja« u mjerilu 1:5000.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Plansko područje na koje se odnosi predviđena izrada Plana nalazi se u cijelosti unutar zaštićenog obalnog pojasa (ZOP), na neizgrađenom području između naselja Dramalj i Jadranovo, te ispod državne ceste D8.

Značajan dio planskog područja zauzimaju šumske površine, odnosno područje je obraslo pretežno niskom samoniklom vegeacijom, sa škrapama.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Smjernice za izradu Plana, određene člankom 83. Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 25/07, 18/08, 49/ 11 i 02/12) su:

-mogućnost razvoja cijelog niza poslovnih djelatnosti (proizvodnja bez štetnog utjecaja na okoliš, trgovina, skladištenje, servisi i sl.);

-smještaj korisnika koji svojom veličinom i opsegom djelatnosti zahtjevaju znatniju površinu građevne čestice;

-istražiti prostorne mogućnosti i ograničenja lokacije te kroz analizu raspoloživih podataka o prostoru dati detaljne parametre za dimenzioniranje i prostorni raspored građevina, te organizaciju prostora;

-osigurati prostorne preduvjete za optimalnu regulaciju prometa;

-odrediti oblik i veličinu građevnih čestica u skladu s karakterom zone;

-najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,5;

-najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 2,0;

-najveća dopuštena visina građevine iznosi 9,5 m, dok ukupna visina iznosi 12,5 m. Iznimno, za pojedine se konkretne građevine može odrediti i veća visina od navedene, ukoliko je to uvjetovano tehnološkim potrebama;

-potreban broj parkirališnih mjesta obavezno je osigurati unutar građevne čestice;

-smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, uvjeti za oblikovanje građevina, uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti, uvjeti za uređenje građevnih čestica, te uvjeti za uređenje zelenih površina odredit će se ovim UPU-om.

Zbog potrebe očuvanja krajobraznih vrijednosti područja, zaštite mora i tla te zaštite kulturnih dobara plansko rješenje mora biti takvo da se u najmanjoj mogućoj mjeri negativno utječe na sastav tla, hidrološke i hidrogeološke prilike te osnovne krajobrazne elemente. Sva buduća izgradnja treba se svojim smještajem, gabaritima, izborom materijala i oblikovanjem kvalitetno uklopiti u ovaj vrijedan predio.

Za realizaciju predviđenih sadržaja biti će nužno osigurati prostorne preduvjete za postojeće i planirane komunalne i druge javne ili interne prometne i infrastrukturne sustave, kako bi se stvorili planski preduvjeti da projekt postigne energetsku učinkovitost uz racionalno korištenje i u isto vrijeme očuvanje prirodnih resursa.

VI. POPIS SEKTORSKIH SRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA

Članak 8.

Za potrebe izrade Plana koristit će se Prostorni plan uređenja Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br. 25/07, 18/08, 49/11 i 02/12) te potrebne podloge katastra i geodetske podloge u odgovarajućem mjerilu.

Koristit će se sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PLANA

Članak 9.

Stručno rješenje Plana izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« br. 24/08, 21/06 i 53/06), u suradnji s nositeljem izrade Plana - Gradom Crikvenicom.

VIII. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU UPU-a DUPCI TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

U postupku izrade Plana tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od sljedećih javnopravnih tijela:

1. Javnopravna tijela koja temeljem posebnih propisa daju mišljenja i suglasnosti:

-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Ulica Grada Vukovara 78, 10000 ZAGREB;

-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, UPRAVA ŠUMARSTVA, LOVSTVA I DRVNE INDUSTRIJE, Ulica Grada Vukovara 78, 10000 ZAGREB;

-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Republike Austrije 20, 10000 ZAGREB;

-MINISTARSTVO KULTURE, KONZERVATORSKI ODJEL U RIJECI, 51000 RIJEKA, Užarska 26;

-MUP, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO- GORANSKA, SEKTOR UPRAVNIH I INSPEKCIJSKIH POSLOVA I CIVILNE ZAŠTITE, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA;

-DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, PODRUČNI URED RIJEKA, Ružićeva 16, 51000 RIJEKA;

-HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, Jurišićeva 7, 10000 ZAGREB;

-AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM, Ivana Lučića 6, 10000 ZAGREB;

-MINISTARSTVO OBRANE, UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA, Zvonimirova 4, 10000 ZAGREB;

2. Javnopravna tijela za koja ne postoji propisana obaveza pribavljanja mišljenja ili suglasnosti:

-HRVATSKE ŠUME d.o.o., UPRAVA ŠUMA SENJ, ŠUMARIJA NOVI VINODOLSKI, 51250 Novi Vinodolski, Korzo Vinodolskog zakona 25;

-HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strateško planiranje i razvoj i studije, Odjel za strateško planiranje i razvoj, Vončinina 3, 10000 ZAGREB;

-HRVATSKE CESTE d.o.o., Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9, 51000 RIJEKA;

-ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Nikole Tesle 9, 51000 RIJEKA;

-GKTD »Murvica«, Trg S.Radića 2/II, 51260 CRIKVENICA;

-KTD »VODOVOD ŽRNOVNICA«, A.Mataije bb, 51250 NOVI VINODOLSKI;

-HEP ODS d.o.o., ELEKTROPRIMORJE RIJEKA, V.C.Emina 2, 51000 RIJEKA;

-HRVATSKE VODE, VGO RIJEKA, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA;

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana je 15 dana od dana dostave ove Odluke.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

Članak 12.

U skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju, javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke moraju dostaviti svoje zahtjeve koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve u tom roku, smatra se da zahtjeva nema. U tom slučaju u izradi i donošenju Plana uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na prostorni plan prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu.

U zahtjevima se moraju navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan posebno obrazložiti.

Članak 13.

U skladu s odredbama članka 91. Zakona o prostornom uređenju javnopravno tijelo ne može zahtjevima postavljati uvjete kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu Plana određeni ovom Odlukom.

IX. ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 14.

Za izradu Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

- dostava zahtjeva za izradu od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima u roku od 15 dana od zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- izrada Nacrta prijedloga Plana u roku od 30 dana od potpisa ugovora i dostave potrebne dokumentacije,

- izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 10 dana od utvrđivanja istog,

- javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 20 dana od završetka javne rasprave,

- izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- dostavljanje završnog elaborata Plana - u roku od 15 dana, računajući od donošenja Plana na Gradskom vijeću Grada Crikvenice.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost nositelja izrade i izrađivača.

X. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 15.

Tijekom izrade Plana nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje, te će se do donošenja Plana prilikom izdavanja tih akata primjenjivati odredbe važećeg Prostornog plana.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE UPU-a DUPCI

Članak 16.

Sredstva za izradu Plana osigurat će se Proračunom Grada Crikvenice.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Grad Crikvenica obvezuje se da:

- sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), obavijesti javnost o izradi Plana na mrežnoj stranici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i kroz informatički sustav putem Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj,

- vodi službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja Plana.

Klasa: 350-01/14-01/24

Ur. broj: 2107/01-06/2-14- 4

Crikvenica, 13. lipnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Lovorko Gržac, ing, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=894&mjesto=10003&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr