SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 16. Utorak, 10. lipnja 2014.
GRAD RAB

38.

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članaka 6., 115., 116., i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13) i članaka 5. i 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09,13/13 i 31/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 9. lipnja 2014. godine, donosi

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Socijalnog
vijeća Grada Raba

Članak 1.

Dužnosti člana Socijalnog vijeća Grada Raba razrješuje se JURE ADŽAMIĆ, predstavnik Centra za socijalnu skrb Crikvenica, Podružnica Rab.

Članak 2.

U Socijalno vijeće Grada Raba imenuje se MARIJAN RIBARIĆ, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Rab.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/14-01/04

Ur.broj: 2169-01-02-01/03-14-11

Rab, 9. lipnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr. v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=893&mjesto=51280&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr