SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
GRAD DELNICE

28.

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07, 38/09, 55/11 i 50/12), članka 188. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/ 13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 102/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13 - pročišćeni tekst), članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 29. svibnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna urbanističkog plana
uređenja građevinskog područja turističko-ugostiteljske namjene T2-3 MALE POLANE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom donose se Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja građevinskog područja turističko-ugostiteljske namjene T2-3, Male Polane.

Članak 2.

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja iz članka 1. je dokument prostornog uređenja koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela kako slijedi:

A. Tekstualni dio

I. Odredbe za provođenje

B. Grafički dio

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA,
M 1: 5000

2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA

2.1. ULIČNA MREŽA, M 1: 5000

2.2. MREŽA VODOOPSKRBE I ODVODNJE,
M 1: 5000

2.3. MREŽA ELEKTROPSKRBE,
TELEKOMUNIKACIJA I PLINOOPSKRBE,
M 1: 5000

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I
ZAŠTITE POVRŠINA, M 1: 5000

4. NAČIN I UVJETI GRADNJE, M 1: 5000

C. Obavezni prilozi

1. Obrazloženje Plana

2.Izvod iz Odluke o donošenju Izmjena i dopuna PPUG Delnice (SNPGŽ 2013)

3. Odluka o izradi Plana

4. Zahtjevi temeljem Odluke o izradi Plana

5. Izvješće o prethodnoj raspravi

6. Izvješće o javnoj raspravi

7. Mišljenja/suglasnosti

8. Evidencija postupka izrade i donošenja Plana

9.Sažetak za javnost - separat: izvod iz grafičkog dijela elaborata

10. Popis sektorskih dokumenata i propisa

I. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 3.

Članak 3. 4, i 5, stavak 1., mijenja se oznaka »(T)« u oznaku »(T2-3)«.

Članak 4.

Iza članka 46. dodaje se novi članak 46a. kako slijedi:

46a.

»1. Područje obuhvata nalazi se u trećoj i četvrtoj zoni sanitarne zaštite izvora vode za piće prema Odluci o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na području Gorskog kotara ( S.N.23/2004.). Svako građenje i obavljanje djelatnosti mora biti u skladu s navedenom Odlukom.

2. Shodno Prostornom planu Primorsko - goranske županije sustav odvodnje otpadnih voda definiran je kao razdjelni što znači da je potrebno posebno obradniti odvodnju oborinskih i sanitarno - tehničkih voda u skladu s ČL. 61.,62.,63.,64.,65.,66... Zakona o vodama, vodeći računa o Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 87/10) i Uredbi o standardu kakvoće voda (NN 89/10). U grafičkom dijelu označiti posebno odvodnju oborinskih i sanitarno - tehničkih otpadnih voda. Potrebno je unijeti odredbe što se može graditi i na koji način do izgradnje planiranog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Odvodnju sanitarno tehničkih otpadnih voda potrebno je riješiti sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija u otpadnim vodama (80/13).

3. Prema članku 67. Zakona o vodama (NN 153/09) postupanje s otpadnim vodama na području jedinice lokalne samouprave određeno je odlukom o odvodnji otpadnih voda. U skladu s čl. 67 Zakona o vodama (153/ 09) pravne i fizičke osobe dužne su otpadne vode ispuštati u građevine javne odvodnje ili u individualne sustave odvodnje otpadnih voda odnosno na drugi način sukladno odluci o odvodnji otpadnih voda.

4. U skladu s čl. 2. i 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu te čl.125. Zakona o vodama (NN 153/09) za odvodnju oborinskih voda s javnih površina, nadležan je upravitelj sustavom za odvodnju oborinske vode s nerazvrstanih, lokalnih prometnica odnosno jedinice lokalne samouprave ili komunalno društvo.

5. Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na obuhvatu plana, ovisno o namjeni građevine, investitor je dužan ishoditi vodopravne uvjete, shodno čl. 122 Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 139/ 11, 56/13). Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta potrebno je dostaviti priloge određene čl. 5. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10).

6. Unutar zahvata plana nema registriranih vodotoka.

7. Prema čl. 49. Zakona o vodama ( NN 153/09) donesen je akt o određivanju osjetljivih i manje osjetljivih područja - Odluka o određivanju osjetljivosti područja (NN 83/10) na kojima je zbog postizanja kakvoće voda potrebno provesti višu razinu ili viši stupanj počišćavanja komunalnih otpadnih voda od propisanog Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija u otpadnim vodama (80/13), predmetno područje nalazi se u slivu osjetljivog područja.«

Članak 5.

Iza članka 51. dodaje se novi članak 51a., kako slijedi:

51a.

»Napajanje električnom energijom prvenstveno će se osigurati iz postojeće TS 20/0.4 kV Vodosprema Petehovac, uz potrebno proširenje niskonaponske mreže.

Ako postojeća trafostanica svojim položajem neće moći osigurati kvalitetno napajanje budućih kupaca moguća je izgradnja nove, lokacija koja će biti naknadno određena.

Nova trafostanica će se graditi kao samostojeća građevina u vlasništvu elektrodistribucije. Za njih je potrebno formirati novu građevinsku česticu. na način da trafostanica bude udaljena najmanje 1 m od granice čestice i 2 m od kolnika, s osiguranim na direktnim ili posrednim pristupom javnu površinu.

U grafičkom dijelu plana načelno su nacrtane trase 20 kV kabela po koridoru prometnice kroz zonu predmetnog plana. Prilikom izrade projektne dokumentacije moguća su eventualna odstupanja od predviđenih trasa, a što će kroz projekte biti obrazloženo. 20 kV priključci dotrafostanice ići će po manjim cestama i parcelama nakon definiranja točne lokacije trafostanice i nisu prikazane u grafičkom dijelu plana.

Trase buduće niskonaponske mreže nisu prikazane u grafičkom dijelu plana, već će se izvoditi prema zasebnim projektima. Niskonaponska mreža izvoditi će se podzemnim i nadzemnim vodovima.«

Članak 6.

Iza članka 61. dodaje se novi naslov, novi članci 61a. i 61b. i naslov ispred članka 61b, sve kako slijedi:

»9A. MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I RATNIH OPASNOSTI

Članak 61a.

Kod projektiranja predvidjeti sve urbanističke mjere zaštite od mogućih prirodnih i tehničkotehnoloških ugroza sukladno Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 38/08).

Kod projektiranja primjeniti Procjenu ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja Grada Delnice.

1.Sklanjanje ljudi

- Obzirom da je došlo do promjene zakonske regulative ne postoji više obveza izgradnje skloništa na području RH. Mjera sklanjanja sada se provodi na način da se koriste već izgrađena skloništa (ako ih ima) ili da se ljudi sklanjaju u za to podesnim prostorima. Mjera sklanjanja može se provoditi i izradom zaklona rovovskog tipa u trenutku neposredne opasnosti po ljude ili na način da se izmještaju ljudi iz ugroženih područja

-Način provođenja mjere sklanjanja definiran je u Planu zaštite i spašavanja Grada Delnice, pa na razmatranom području treba provođenje mjere sklanjanja ljudi provoditi sukladno tom dokumentu.

- Kod planiranja i gradnje podzemnih i javnih, komunalnih i sličnih građevina poželjno je voditi računa da se one mogu brzo prilagoditi za potrebe sklanjanja ljudi.

- Skloništa se mogu eventualno graditi u sklopu građevina od značaja za RH.

2. Mjere koje omogućavaju lokalizaciju i ograničavanje dometa posljedica prirodnih opasnosti- potresi

Obzirom da se radi o relativno maloj zoni obuhvata UPU-a primjenjuju se odredbe plana višeg reda (PPUG Delnice s izmjenama i dopunama).

3. Mogući izvori tehničko-tehnoloških katastrofa i većih nesreća u gospodarstvu i prometu

Na teritoriju obuhvata Plana nema izvora tehničko-tehnološke nesreće u gospodarskim građevinama , nema opasnih tvari i nema prometne infrastrukture kojom se odvija promet opasnim tvarima. Na području obuhvata Plana nema ugrožene zone u smislu redukcije izgradnje.

Kod projektiranja građevina i infrastrukture primjenjuju se odredbe plana višeg reda (PPUG Delnice s izmjenama i dopunama).

4. Mjere zaštite od poplava

Na području obuhvata Plana nisu predviđene mjere zaštite od poplava jer nema područja ugroženih od poplava.

5. Mjere koje omogućavaju zaštitu od ekstremnih vremenskih uvjeta i erozije tla, klizišta

Na području obuhvata plana nema klizišta, niti mjesta velikih erozija tla te nema restriktivnih uvjeta gradnje u tom smislu.

Na području obuhvata Plana predviđene su mjere zaštite od ekstremnih vremenskih uvjeta (snježnih nanosa i zapuha) mjerama zaštite koje su definirane u Izmjenama i dopunama PPUG-a Delnice.

6. Mjere koje omogućuju opskrbu vodom i energijom u izvanrednim uvjetima katastrofa ili nesreća (kritična infrastruktura)

Obzirom da se radi o relativno maloj zoni obuhvata UPU-a primjenjuju se odredbe plana višeg reda (PPUG Delnice s izmjenama i dopunama).

7. Mjere koje omogućavaju učinkovitije provođenje mjera civilne zaštite

Sva mjesta okupljanja većeg broja ljudi u proizvodnim pogonima, moraju imati definirani sustav uzbunjivanja sukladno Pravilniku o postupanju uzbunjivanja stanovništva (NN 47/06).

Locirati sirena za uzbunjivanje na jedinoj glavnoj prometnici koja je ujedno put evakuacije u izvanrednim uvjetima.

8. Mjere zaštite od epidemija i epizotija

Na području obuhvata Plana- Kartografski prikaz odlagališta otpada i divljih odlagališta otpada.

9B. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 60b.

1. Kod projektiranja građevina, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati numeričku metodu TRVB 100 ili neku drugu opće priznatu metodu za stambene i pretežito stambene građevine, a numeričke metode TRVB ili GRETENER ili EUROALARM za pretežito poslovne građevine, ustanove i druge javne građevine u kojima se okuplja i boravi veći broj ljudi.

2. Kod određivanja međusobne udaljenosti objekata voditi računa o požarnom opterećenju objekata, intenzitetu toplinskog zračenja kroz otvore objekata, vatrootpornosti objekata i fasadnih zidova, meteorološkim uvjetima i dr. Ako se izvode slobodnostojeći niski građevinski objekti , njihova međusobna udaljenost trebala bi biti jednaka visini višeg objekta, odnosno minimalno 6,0 metara.

Međusobni razmak kod stambeno-poslovnih objekata ne može biti manji od visine sljemena krovišta višeg objekta. Udaljenost objekata od ruba javne prometne površine mora biti jednaka polovici visine do vijenca krova objekta. Ukoliko se ne može postići minimalna propisana udaljenost među objektima potrebno je predvidjeti dodatne, pojačane mjere zaštite od požara.

3. Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojećih obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i radijuse zaokretanja, a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (»Narodne novine«, br. 35/94, 55/94 i 142/03).

4. Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obavezno je planiranje izgradnje hidrantske mreže sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (»Narodne novine«, br. 08/06).

5. Za gradnju građevina i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih tekućina ilili plinova, moraju se poštovati odredbe čl. 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine«, br. 108/95 i 56/10) i propisa donesenih na temelju njega.

6. Dosljedno se pridržavati prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara Grada Delnica, te mjera zaštite od požara predviđenih u provedbenim odlukama Prostornog plana Grada Delnica.

7. Za sve građevine izraditi elaborat zaštite od požara.»

Članak 7.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz članka 2. ove Odluke, koji čine sastavni dio Plana, nisu predmet objave.

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-03/13-01/05

Ur.broj: 2112-01-30-10-14-15

Delnice 29. svibnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=892&mjesto=51300&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr