SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 19. Petak, 28. svibnja 2004.
GRAD BAKAR
14

14.

Na temelju članka 114. stavak 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ( »Narodne novine« broj 69/99 i 157/ 03) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01), Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj 21. svibnja 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o visini spomeničke rente na poslovne prostore
na području Grada Bakra

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina i uvjeti za plaćanje spomeničke rente na poslovne prostore na području Grada Bakra, a osobito:

a) Obveznici plaćanja spomeničke rente,

b) Nepokretna kulturna dobra i kulturno-povijesne cjeline u kojima se plaća spomenička renta,

c) Visina spomeničke rente,

d) Način plaćanja spomeničke rente,

e) Uvjeti i razlozi oslobađanja od plaćanja spomeničke rente,

f) Izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos u slučaju oslobađanja od plaćanja spomeničke rente.

II. PLAĆANJE SPOMENIČKE RENTE

a) Obveznici plaćanja spomeničke rente

Članak 2.

Obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i pravne osobe koji su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, koji obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline iz čl. 3. ove Odluke.

Članak 3.

Obveznik plaćanja spomeničke rente iz članka 2. ove Odluke dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Bakra, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje spomenička renta, dostaviti podatke o korisnoj površini poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

b) Nepokretna kulturna dobra i kulturno povijesne cjeline

Članak 4.

Na području Grada Bakra plaća se spomenička renta za obavljanje gospodarske djelatnosti u objektima kojima je rješenjem Ministarstva kulture utvrđeno svojstvo nepokretnog kulturnog dobra i to:

1. Kompleks kaštela u Bakru

2. Plača Marochini (Studio et labore)

3. Hreljin, rodna kuća Bože Vidasa Vuka

4. Hreljin, popaljena kuća Zore Kružić

Spomenička renta plaća se i za obavljanje gospodarske djelatnosti na području na kojem je rješenjem Ministarstva kulture utvrđeno svojstvo kulturno-povijesne cjeline i to:

1. Urbanistička cjelina grada Bakra

2. Bakarski prezidi

3. Praputnjak, ruralna cjelina

4. Praputnjak, etno zona

c) Visina spomeničke rente

Članak 5.

Visina spomeničke rente iznosi 3,00 kuna mjesečno po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili području kulturno povijesne cjeline.

d) Način plaćanja spomeničke rente

Članak 6.

Spomenička renta se plaća u godišnjem iznosu prema rješenju o utvrđivanju spomeničke rente koje donosi Jedinstveni upravni odjel Grada Bakra u roku od 15 dana od primitka rješenja.

Rješenjem o utvrđivanju spomeničke rente utvrđuju se visina spomeničke rente po m2 obračunske površine, obračunska površina, godišnji iznos spomeniče rente, rok plaćanja i način plaćanja spomeničke rente.

Na dospjele i nenaplaćane iznose spomeničke rente obračunava se zakonska zatezna kamata koja se plaća na javne prihode.

e) Uvjeti i razlozi oslobađanja od plaćanja spomeničke rente

Članak 7.

Na zahtjev obveznika plaćanja spomeničke rente, zbog slijedećih uvjeta i razloga oslobodit će se od plaćanja spomeničke rente privremeno, potpuno ili djelomično:

1. fizička osoba s invaliditetom iznad 30%

2. obrtnik ili poduzetnik koji obavlja djelatnost koja je posebnom odlukom Gradskog vijeća određena kao deficitarna djelatnost,

3. pravna osoba u stečaju od dana otvaranja stečaja,

4. pravna i fizička osoba ako se u poslovnom prostoru ili u neposrednoj blizini poslovnog prostora u kojem se obavlja gospodarska djelatnost obavljaju građevinski radovi ne nepokretnom spomeniku kulture dulje od 30 dana i to za vrijeme izvođenja građevinskih radova,

5. zbog više sile,

6. ako to utvrdi Gradsko poglavarstvo svojom odlukom,

7. iz drugih opravdanih razloga isključivo na osnovu odluke Gradskog poglavarstva.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=89&mjesto=51222&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr