SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
KOMUNALNO DRUŠTVO GKTD MURVICA D.O.O.

1.

Na temelju članka 215. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), te članka 3. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 49/ 13), Skupština društva donijela je na 8. sjednici održanoj dana 24. ožujka 2014. godine

IZMJENE I DOPUNE
općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga
na području Grada Crikvenice

Članak 1.

U članku 1. stavak 1. alineja 1. OPĆIH I TEHNIČKIH UVJETA isporuke vodnih usluga na području Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 41/12) briše se riječ »suglasnosti« i zamjenjuje se riječju »dozvole«.

Članak 2.

Članak 2. stavak 1. alineja 1. Općih uvjeta iza broja »130/11« dodaje se broj »56/13«.

Članak 3.

Članak 3. stavak 2. alineja 1. Općih uvjeta iza riječi »je« dodaje se riječ »javna«.

Članak 4.

Članak 3. stavak 5. Općih uvjeta brišu se riječi »uličnu odvodnju« i zamjenjuje se riječima »kolektor sanitarne kanalizacije«.

Članak 5.

Članak 3. stavak 9. Općih uvjeta iza riječi »odvodnje« dodaju se riječi »otpadnih voda«.

Članak 6.

Članak 3. stavak 9. Općih uvjeta iza riječi »mreža« dodaje se riječ »sanitarnih«.

Članak 7.

Članak 3. stavak 13. Općih uvjeta iza riječi »odvodnje« dodaju se riječi »otpadnih voda«.

Članak 8.

Članak 3. stavak 15. Općih uvjeta iza riječi »odvodnje« dodaju se riječi »otpadnih voda«.

Članak 9.

Članak 3. stavak 15. Općih uvjeta iza riječi »odvodnje« dodaju se riječi »otpadnih voda«.

Članak 10.

Članak 5. stavak 3. Općih uvjeta mijenja se i glasi »Ugovor iz stavka 1. ovog članka sadrži najmanje:

- naznaku ugovornih strana,

- vrstu, namjenu i broj priključka koji se izvodi,

- cijenu i rok izvedbe priključka,

- odredbu o plaćanju,

- odredbu o korištenju priključka,

- odredbu o predaji priključka isporučitelju, te o danu primopredaje,

- rok za izvedbu interne instalacije ili priključka,

- odredbu o obvezi podnositelja zahtjeva da obavijesti Isporučitelja o izvedbi interne instalacije

- odredbu o kontroli priključka.

Sastavni dio ugovora o priključenju su tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje i troškovnik za izvedbu priključka.

Članak 11.

Članak 6. stavak 4. Općih uvjeta iza riječi »odvodnje« dodaju se riječi »otpadnih voda«.

Članak 12.

Članak 7. stavak 4. Općih uvjeta briše se broj »8« i zamjenjuje brojem »15«.

Članak 13.

Članak 9. stavak 5. Općih uvjeta brišu se riječi »ovlašten je« i zamjenjuje se riječima »isporučitelj je ovlašten«.

Članak 14.

Članak 9. stavak 5. Općih uvjeta briše se riječ »priključak« i zamjenjuje se riječima »zatvaranje priključka«.

Članak 15.

Članak 16. Općih uvjeta mijenja se i glasi:

»Zahtjev za priključenje na javnu gradsku kanalizaciju podnosi se kod davatelja vodne usluge javne odvodnje otpadnih voda, sukladno članku 7. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 49/13).

Isporučitelj je obvezan po zaprimljenom zahtjevu iz stavka 1. ovog članka postupiti sukladno članku 8. predmetne Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju.

Za priključenje drugih nekretnina na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju postupak se provodi sukladno članku 12., 13., 14., 15., 16 i 17., a na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 7., 8., 9. i 10. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju.«

Članak 16.

Ove izmjene i dopune Općih uvjeta će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Isporučitelja vodne usluge.

Članak 17.

Ovi izmjene i dopune Općih uvjeta stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Ur. br.: 1281/14

Crikvenica, 24. ožujka 2014.

SKUPŠTINA
GKTD »Murvica« d.o.o. Crikvenica

Predsjednik Skupštine društva

Damir Rukavina, dipl. ing., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=885&mjesto=60018&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr