SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 7. Ponedjeljak, 24. ožujka 2014.
GRAD DELNICE

21.

Na temelju članka Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 50/ 12), članka 188. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 102/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13 - pročišćeni tekst), članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09, 41/09, 11/13 i 20/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 6. ožujka 2014. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja
proizvodne zone I1-8 Kendar - UPU 13

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Donosi se Urbanistički plan uređenja proizvodne zone I1-8 Kendar - UPU 13 (u daljnjem tekstu: Plan), kojeg je izradila tvrtka PLANIUM, d.o.o. iz Rijeke.

Članak 2.

(1) Plan je sadržan u elaboratu koji sadrži sljedeće:

A. TEKSTUALNI DIO

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

3. UVJETI I NAČIN GRADNJE GRAĐEVINA

4. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

4.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE

4.1.1. Javna parkirališta i garaže

4.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine

4.1.3. Površine za javni prevoz

4.2. UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE

4.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE

5. UVJETI UREĐENJA JAVNIH I OSTALIH ZELENIH POVRŠINA

6. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO- POVIJESNIH CJELINA, GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOST

7. POSTUPANJE S OTPADOM

8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

9. MJERE PROVEDBE PLANA

B. GRAFIČKI DIO

1. Korištenje i namjena površina 1:5000

2. Prometna, ulična, i komunalna infrastrukturna
mreža 1:5000

2.a Promet i telekomunikacije

2.b Energetski sustavi

2.c Vodnogospodarski sustav

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 1:5000

3.a Područja posebnih uvjeta korištenja

3.b Posebna ograničenja u korištenju

4. Uvjeti gradnje 1:5000

C. OBAVEZNI PRILOZI

Članak 3.

Granice obuhvata Plana određene su planom šireg prostora, a obrubljene granicama katastarskih čestica kako slijedi: 10709/10, 10709/18, 10709/21, 10709/27. 10709/28, 10709/30, 10709/47, 10709/64 i dio 10709/3, 10709/17, 10709/38, 10709/61, 10709/65, 10783/1, 10783/2, 10709/70.

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

Članak 4.

(1) Površine obuhvata ovog Plana, s obzirom na način korištenja, namjenu i organizaciju prostora, podijeljene su na površine:

. javnih namjena;

. drugih namjena.

(2) Površine javnih namjena u području obuhvata Plana su:

. prometne površine: kolne, pješačke;

. površine komunalne infrastrukture (vodoopskrba, odvodnja, elektroopskrba i dr.);

. zaštitne zelene površine.

(3) Površine drugih namjena u području obuhvata Plana su:

. površine proizvodne namjene;

. površine servisno - uslužne namjene.

(4) Razgraničenje prema namjeni i korištenju površina prikazano je u kartografskom prikazu 1.

POVRŠINE JAVNIH NAMJENA

Prometne površine

Članak 5.

(1) Javne prometne površine su površine namjenjene:

. rekonstrukciji postojeće prometne infrastrukture;

. izgradnji nove prometne infrastrukture.

(2) Granica prometne infrastrukture određena je granicom njene građevinske čestice.

(3) Uvjeti za gradnju i rekonstrukciju odnosnih površina definirani su poglavljem 4. ovih Odredbi.

Površine komunalne infrastrukture

Članak 6.

1) Površine komunalne infrastrukture su površine namjenjene smještaju građevina za potrebe komunalnih usluga (trafostanice i dr.).

2) Uvjeti za gradnju komunalne infrastrukture definirani su poglavljem 4. ovih Odredbi.

Zaštitne zelene površine

Članak 7.

1) Zaštitne zelene površine su površine uz novoformiranu prometnicu kojima se održava odstojanja planiranih sadržaja od sadržaja državne važnosti (autoput, cjevovodi plina i nafte).

2) Uvjeti za uređenje zaštitnih zelenih površina definirani su poglavljem 5. ovih Odredbi.

POVRŠINE DRUGIH NAMJENA

Površine proizvodne namjene

Članak 8.

(1) Površine proizvodne namjene su površine namjenjene smještaju građevina gospodarskih djelatnosti - proizvodni kapaciteti - I1.

(2) Uvjeti smještaja građevina i uvjeti i način gradnje na površinama proizvodne namjene definirani su poglavljima 2. i 3. ovih Odredbi.

Površine servisno - uslužne namjene

Članak 9.

(1) Površine servisno - uslužne namjene su površine namjenjene smještaju stanice za tehnički pregled i benzinske stanice.

(2) Uvjeti smještaja građevina i uvjeti i način gradnje na površinama uslužne namjene definirani su poglavljima 2. i 3. ovih Odredbi.

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 10.

(1) Građevine gospodarske djelatnosti su proizvodne građevine sljedećih djelatnosti:

. proizvodni pogoni - proizvodnja, prerada i obrada prehrambenih, tekstilnih, metalnih, betonskih, drvenih i dr. proizvoda;

. servisno - uslužne djelatnosti i dr.

(2) Zone predviđene za izgradnju grafički su prikazane na kartografskim prikazima 1 i 4.

(3) Uvjeti gradnje građevina gospodarske djelatnosti definirani su poglavljem 3. ovih Odredbi.

(4) Uz osnovnu namjenu može se organizirati i druga djelatnost - prateća u funkciji osnovne djelatnosti (administrativno-upravne, ugostiteljske, trgovačke i slične), na način da ne ometa proces osnovne djelatnosti.

(5) Uz osnovne građevine, u sklopu građevinske čestice mogu se graditi i ostale građevine:

. građevine u sklopu funkcija osnovne i prateće građevine - pomoćne građevine - kotlovnica, skladište, alatnica, garaža, radionica, servisi, građevine za korištenje obnovljivih izvora i sl.;

. nadstrešnice;

. prometne i manipulativne površine i parkirališta te zelene površine;

. potporni zidovi, ogradni zidovi i sl.;

. komunalne građevine i uređaji;

. druge građevine, uređaji i oprema prema zahtjevima tehnološkog procesa.

(6) Oblik i veličina građevinske čestice na kojoj se gradi građevina gospodarske namjene mora omogućiti smještaj svih sadržaja vezanih uz nesmetano obavljanje planirane djelatnosti (osnovnu građevinu, sve prateće i pomoćne građevine u njenoj funkciji, internu prometnicu, parkirališni prostor, komunalno - tehničku infrastrukturu i sl.).

3. UVJETI I NAČIN GRADNJE GRAĐEVINA

Članak 11.

(1) Izgradnja građevina moguća je na sljedećim površinama:

. proizvodne namjene - zone 1, 2, 3, 4 i 5;

. servisno - uslužna namjena - zone 6 i 7

. infrastrukturne namjene - trafostanica - zona 9.

(2) Obuhvati navedenih zona gradnje grafički su prikazani na kartografskom prikazu 4..

(3) Izgradnja unutar zone 9 definirana je člankom 24. ovih Odredbi.

Članak 12.

(4) Građevne čestice uređuju se kao platoi.

(5) Na jednoj građevnoj čestici mogu se smjestiti jedna ili više građevina sukladno potrebi namjene i njegovom tehnološkom postupku.

(6) Izgradnja svih građevina smješta se unutar gradivog dijela građevne čestice. Gradivi dio građevne čestice grafički je prikazan na kartografskom prikazu 4..

(7) Površine izvan gradivog dijela građevne čestice koriste se za zahvate koji se smatraju uređenjem ili izgradnjom podzemnih komunalnih uređaja koji nisu konstruktivno povezani sa građevinom:

. prometne, manipulativne, zelene površine i parkirališta;

. nadstrešnice;

. potporni, ogradni zidovi, burobrani i sl.;

. komunalni objekti i uređaji i oprema (biološki uređaj, septička jama, cisterna i sl.)

. urbana i dr. nadzemna i podzemna oprema u funkciji građevne čestice.

(8) Građevna čestica proizvodne namjene mora biti ograđena. Ulična ograda podiže se unutar građevne čestice sa vanjskim rubom maksimalno na regulacijskoj liniji. Ograde se izvode od kamena, metala, prefabriciranih betonskih elemenata i sl.. Ukupna visina ograde iznosi najviše 2.0m, od čega je visina punog dijela ulične ograde najviše 0.6m. Dio ograde iznad punog podnožja mora biti prozračno ili izvedeno kao živa ograda. Preporuča se da se ograde prema zemljištu koje je van obuhvata proizvodne zone kao i prema javnoj prometnoj površini unutar zone obuhvata Plana izvode jednoobrazno, odnosno usklađeno u formi i materijalu za sve građevne čestice odnosno korisnike u proizvodnoj zoni. Odluku o jednoobraznom uređenju donosi lokalna samouprava.

Izgradnja unutar površina proizvodne namjene

ZONE 1, 2 i 3

Članak 13.

(1) Zone 1, 2 i 3 su izgrađene površine proizvodnog sadržaja.

(2) Uvjeti rekonstrukcije u zonama 1, 2, 3:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 61.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-03/13-01/01

Ur.broj: 2112-01-30-10-14-20

Delnice, 6. ožujka 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica

Nada Glad, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=884&mjesto=51300&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr