SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
GRAD CRIKVENICA

9.

Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišć.tekst) i članaka 30. i 67. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 34/09 - ispr. i 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 8. sjednici održanoj 13. ožujka 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova
Vijeća mjesnih odbora

Članak 1.

U članak 3. stavku 3. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/02 i 14/07) skup riječi »Gradskog poglavarstva« zamjenjuje se s riječju »gradonačelnika«.

Članak 2.

U članku 6. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Člana vijeća izabranog s kandidacijske liste grupe birača zamjenjuje sljedeći neizabrani kandidat s dotične liste.«

Članak 3.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Kada birači kao ovlašteni predlagatelj predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti 30 potpisa.

Podnositelji prijave kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika dotične kandidacijske liste.«

Članak 4.

U članku 10. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ako je listu predložila skupina birača, njezin naziv je »kandidacijska lista grupe birača«.»

Članak 5.

U članku 13. stavak 2. mijenja se glasi:

»Kandidacijske liste grupe birača unose se na zbirnu listu prema abecednom redu prezimena nositelja kandidacijske liste.«

Članak 6.

U članku 14. stavku 1. skup riječi »nezavisnih lista« zamjenjuje se skupom riječi »kandidacijske liste grupe birača«.

Članak 7.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»Političke stranke, kandidati, najmanje 30 birača ili 5% birača s područja mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori, imaju pravo podnijeti prigovor Izbornom povjerenstvu.

Ukoliko je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kada ga je podnijela samo jedna politička stranka.

Političke stranke će na temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora, odnosno ovlaštenim podnositeljem žalbe.

Skupina od najmanje 30 birača ili najmanje 5% birača s područja mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori dužni su odrediti zajedničkog predstavnika ovlaštenog za podnošenje prigovora, odnosno žalbe.

Nositelji kandidacijskih lista grupe birača prigovor, odnosno žalbu podnose osobno.«

Članak 8.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova Vijeća rješava Gradsko izborno povjerenstvo.«

Članak 9.

U članku 46. skup riječi »Odboru za statut, poslovnik i propise« zamjenjuje se skupom riječi »nadležnom uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji«.

Članak 10.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 026-01/14-01/01

Ur. broj: 2107/01-04/07-14-4

Crikvenica, 13. ožujka 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=883&mjesto=10003&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr