SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2014.
GRAD DELNICE

17.

Na temelju članka 10. i 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13),Pravilnika o agrotehničkim mjerama (NN 142/13) i članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13), Gradsko vijeća Grada Delnica na sjednici održanoj 06.ožujka 2014. godine donosi

ODLUKU
o II. izmjenama i dopunama Odluke o
agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje
i održavanje poljoprivrednih rudina na području
Grada Delnica

Članak 1.

U Odluci o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Delnica (SN PGŽ 53/10, 20/11) članak 2. mijenja se i glasi:

»Poljoprivrednim zemljištem smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, ribnjaci i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji uz gospodarski opravdane troškove.

Neobraslo šumsko zemljište, te zemljište obraslo početnim stadijima šumskih sastojina, a pogodno za poljoprivrednu proizvodnju smatra se poljoprivrednim zemljištem.

Katastarske čestice zemljišta unutar građevinskog područja i zemljište izvan tog područja planirano dokumentima prostornog uređenja za izgradnju, koje je u evidencijama Državne geodetske uprave označeno kao poljoprivredna kultura, a koje nisu privedene namjeni moraju se održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju i u tu svrhu koristiti do izvršnosti akta kojim se odobrava građenje, odnosno primitka potvrde glavnog projekta.

Radi održavanja poljoprivrednog zemljišta sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju i sprječavanja nastajanja štete na istom, propisuju se agrotehničke mjere koje su vlasnici i posjednici dužni provoditi.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Pod agrotehničkim mjerama smatraju se:

-minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta,

-sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,

-suzbijanje billjnih bolesti i štetočina,

-korištenje i uništavanje biljnih ostataka,

-zaštita od erozije,

-održavanje strukture tla,

-održavanje organske tvari u tlu.«

Članka 3.

U članku 5. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Prednost pri sprječavanju zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem potrebno je dati nekemijskim mjerama kao što mehaničke, fizikalne, biotehničke i biološke mjere zaštite.«

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i sada glasi:

»Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su suzbijati biljne bolesti i štetnike pravilnom primjenom sredstava za zaštitu bilja primjenjujući posebne propise koji uređuju održivu uporabu pesticida.«

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su ukloniti sa zemljišta biljne ostatke koji mogu uzrokovati širenje bolesti i štetnika na pojedinoj biljnoj kulturi.

Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih ostataka obuhvaćaju:

1.obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u višegodišnjim nasadima najkasnije do 01. lipnja tekuće godine,

2.obvezu uklanjanja biljnih ostataka nakon nakon provedenih agrotehničkih mjera,

3.obvezu odstranjivanja biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na šumskom zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim zemljištem,

4.kompostiranje korisnih biljnih otpadaka,

5.provođenje posebnih mjera uništavanja pojedinih biljnih korova po nalogu nadležnih upravnih tijela.

Uništavanje biljnih ostataka paljenjemdozvoljeno je isključivo u cilju sprječavanja širenja bolesti ili suzbijanja štetnika, a poduzima se isključivo uz provođenje mjera zaštite od požara sukladno posebnim propisima.«

Članak 6.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Kako bi se održala struktura tla korištenje mehanizacije mora biti primjereno stanju poljoprivrednog zemljišta. Kada je tlo zasićeno vodom ili prekriveno snijegom ne smije se koristiti mehanizacija.

Tijekom zime, ukoliko na zemljištu nema pokrova primjenjuje se ograničena obrada tla.«

Članak 7.

Iza Članka 10. dodaje se članak 10a. koji glasi:

»Organska tvar u tlu održava se provođenjem minimalno trogodišnjeg plodoreda prema pravilima struke.

Kod planiranja održavanja organske tvari u tlu potrebno je tlo uravnoteženo gnojiti organskim gnojem.«

Članak 8.

Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 320-01/14-01/01

Ur.broj: 2112-01-30-20-3-14-1

Delnice, 6. ožujak 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=882&mjesto=51300&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr