SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2014.
GRAD DELNICE

15.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13-pročišćeni tekst) te članaka 10., 11. i 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donijelo je

ODLUKU
o dodjeli priznanja i nagrada za osobite doprinose na razvitku sporta Grada Delnica

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se nagrađivanje najboljih kao i najperspektivnijih sportašica i sportaša Grada Delnica, trenera i sportskih djelatnika te uvjeti, postupak i način njihove dodjele (u daljnjem tekstu: priznanja).

Članak 2.

Priznanja se dodjeljuju:

1.najboljim sportašima i sportašicama te najperspektivnijim mladim sportašima i sportašicama,

2.najupješnijim trenerima i sportskim djelatnicima,

3.priznanja za sportaše koji nastupaju za klubove izvan područja Grada Delnica,

4.nagrada za životno djelo.

II.VRSTE PRIZNANJA

Utvrđuju se sljedeća priznanja:

1.najbolja sportašica,

2.najbolji sportaš,

3.najbolja ženska sportska ekipa,

4.najbolja muška sportska ekipa,

5.najperspektivnija mlada sportašica,

6.najperspektivniji mladi sportaš.

Za jednu kalendarsku godinu mogu se proglasiti najboljima ili najperspektivnijima samo jedna sportašica i jedan sportaš.

Prijedlog za izbor najboljih ili najperspektivnijih mogu dati

- sportske udruge,

- Zajednica sportova Grada Delnica,

-najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća,

-radna tijela Grada Delnica osim nadležnog tijela koje provodi postupak,

-nadležno izvršno tijelo Grada Delnica.

U nominaciju za izbor najboljih i najperspektivnijih mogu ući samo sportaši i sportašice koji su članovi klubova/ sportskih udruga Grada Delnica i koji su hrvatski državljani.

Prijedlog za dodjelu sportskih priznanja podnosi se u pisanom obliku na za to utvrđenom obrascu i treba sadržavati:

-potpune podatke o podnositelju prijedloga,

-potpune podatke o predloženoj sportašici ili sportašu, te

-vrstu javnog priznanje za koje se predlaže.

Prijedlog za dodjelu priznanjapodnosi se nadležnom radnom tijelu koje provodi postupak.

Članak 3.

O izboru i proglašenju najboljih i najuspješnijih mladih sportaša i sportašica odlučuje se na osnovi kriterija najvrednijeg plasmana ili sportskog rejtinga postignutog tijekom godine na službenim međunarodnim i domaćim sportskim natjecanjima, a koji su navedeni u ovoj Odluci.

Članak 4.

Postupak predlaganja kandidata za dodjelu priznanja iz ove Odluke, pokreće nadležno izvršno tijelo Grada Delnica, a provodi Povjerenstvo kojeg imenuje nadležno izvršno tijelo vodeći pri tome pažnju da je u istome zastupljeno što više različitih sportova (najmanje 5).

Broj članova povjerenstva iznosi najmanje 5 pa do najviše 9.

Priznanja iz ove Odluke dodjeljuju se na temelju javnog poziva koji je otvoren minimalno 15, a maksimalno 45 dana.

Javni poziv objavljuje se na web stranici Grada Delnica, a u dnevnim novinama obavijest o njegovu raspisivanju.

Javni poziv sadrži uvjete za dodjelu priznanja iz ove Odluke, uputu o dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz prijedlog kao i rok za podnošenje prijedloga.

Prijedlozi koji se ne dostave do tog roka odnosno na omotnici imaju žig pošte s kasnijim datumom ne uzimaju se u razmatranje.

Odluku o dodjeli priznanja iz ove odluke, donosi Gradsko vijeće Grada Delnicana način da se o svakom pojedinom prijedlogu glasuje odvojeno.

III. KRITERIJI I PROPOZICIJE

Članak 5.

Uspješnost sportaša i sportašica utvrđuje se temeljem postignutih plasmana na službenim međunarodnim i domaćim sportskim natjecanjima.

Članak 6.

Pod službenim međunarodnim i domaćim sportskim natjecanjima, prema ovoj Odluci, podrazumijevaju se redoslijedom njihovog vrijednosnog značenja:

1.Olimpijske igre,

2.Svjetska prvenstva,

3.Svjetski kupovi,

4.Univerzijada,

5.Europska prvenstva,

6.Europski kup,

7.Prvenstvo Hrvatske,

8.Hrvatski kup,

9.Prvenstvo PGŽ-a.

Proglašenje najboljih sportaša i sportašica može biti samo po osnovi natjecateljskog plasmana.

Članak 7.

Najboljim sportašem Grada Delnica može se proglasiti:

1.pojedinac-žena i/ili muškarac

a/ koji je tijekom natjecateljske sezone u individualnoj konkurenciji postigao najvredniji pojedinačni plasman u odnosu na sve ostale pojedince,

b/ pojedinac iz sastava ekipe koja je postigla značajan rezultat na domaćem ili međunarodnom klupskom ili reprezentativnom natjecanju.

U slučaju postizanja istovrsnih plasmana pojedinaca iz individualne i ekipne discipline sporta, prednost ima pojedinac iz individualne konkurencije.

Članak 8.

Plasmani sportaša ostvareni na natjecanjima sukladno stavku 1. članka 6. ove Odluke vrednuju se redoslijedom kategorija od I do X u međusobnom odnosu plasmana i u sklopu svake kategorije gdje imaju istoznačnu vrijednost.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

U slučaju da više pojedinaca postigne istovjetne plasmane iz sklopa jedne od kategorija I. do X. iz stavka 1. i 2. ovog članka, prednost ima pojedinac koji je ostvario plasman na značajnijem natjecanju, a prema vrijednosnom značenju članka 6. ove Odluke.

Članak 9.

Najboljim sportašima i najperspektivnijim mladim sportašima dodjeljuje se plaketa.

Priznanja iz ove Odluke dodjeljuju se svake godine na zasebnoj svečanosti koju odredi nadležno izvršno tijelo Grada Delnica.

Članak 10.

Evidenciju dodijeljenih priznanja iz ove Odluke kao i administrativne poslove za nadležno radno tijelo obavlja Stručna služba gradonačelnika, samouprave i uprave JUO-a Grada Delnica.

IV.POSEBNA PRIZNANJA

Članak 11.

Posebna priznanja dodjeljuju se:

1.najuspješnijem treneru,

2.najuspješnijem sportskom djelatniku,

3.uspješnom sportašu koji nastupa za klub izvan područja Grada Delnica.

Za jednu natjecateljsku godinu mogu se proglasiti najuspješnijima samo jedan trener i jedan sportski djelatnik, te više sportaša koji nastupaju za klub izvan područja Grada Delnica.

Članak 12.

Najuspješnijim sportskim trenerom i djelatnikom proglašavaju se osobe koje su tijekom kalendarske godine svojim izuzetno stručnim angažmanom sudjelovale u ostvarenju kvalitetnih sportskih rezultata.

U nominaciju za izbor najuspješnijih mogu ući samo treneri i sportski djelatnici koji su članovi klubova Grada Delnica i koji su hrvatski državljani.

Članak 13.

Uspješnim sportašem koji nastupa za klub izvan Grada Delnica proglašavaju se osobe koje imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Delnica, a koje su tijekom kalendarske godine postigle značajne rezultate u rangu natjecanja koji je kvalitetniji od ranga u kojem djeluje klub iz sporta sa područja Grada, te postigle značajne rezultate nastupajući na međunarodnom klupskom ili reprezentativnom natjecanju.

Članak 14.

Prijedlog za izbor najuspješnijeg trenera i sportskog djelatnika te za uspješnog sportaša koji nastupa za klub izvan područja Grada Delnica mogu dati:

- sportske udruge,

-Zajednica sportova Grada Delnica,

-radna tijela Grada Delnica osim nadležnog tijela koje provodi postupak,

-nadležno izvršno tijelo Grada Delnica.

Sportski trener ili djelatnik te sportaš koji nastupa za klub izvan područja Grada Delnica ne moraju biti nominirani (predloženi) da bi ušli u konkurenciju za izbor najuspješnijih.

Članak 15.

Odluku o izboru i proglašenju najuspješnijih sportskih trenera i djelatnika te proglašenju uspješnih sportaša koji nastupaju za klubove izvan područja Grada Delnica donosi Gradsko vijeće Grada Delnica.

Članak 16.

Najuspješnijem sportskom treneru i djelatniku, kao i uspješnom sportašu koji nastupa za klub izvan područja Grada Delnica dodjeljuje se plaketa.

IV.NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO

Članak 17.

U znak priznanja za značajan i izuzetan doprinos razvoju sporta na području Grada Delnica, pojedincima se dodjeljuje posebna »Nagrada za životno djelo u sportu« Grada Delnica.

Članak 18.

Prijedlog za dodjelu nagrade za životno djelo podnosi Zajednica sportova Grada Delnica ili najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća ili nadležno izvršno tijelo.

Prijedlozi se dostavljaju na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika, a predlagač je dužan prijedlog obrazložiti te potkrijepiti kratkim životopisom i podacima o sportskim aktivnostima predloženog kandidata.

Članak 19.

Kandidati za »Nagrade« trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

.da u sportu aktivno djeluje najmanje 30 godina, te da je navršio 60 godina života,

.da je postigao značajna ostvarenja na području znanstvenog, stručnog i pedagoškog razvoja u sportu,

.da je postigao značajne rezultate kao aktivan sportaš, ili aktivno utjecao na razvoj sporta u Gradu Delnicama.

Članak 20.

Godišnje se dodjeljuje najviše 1 (jedna) Nagrada za životno djelo u sportu.

Nagrada za životno djelo može se dodijeliti samo jedan put.

Članak 21.

Dobitnicima Nagrade za životno djelo dodjeljuje se službeno plaketa, a sastavni dio nagrade je i pisana povelja.

V.ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 620-01/14-01/03

Ur.broj: 2112-01-30-40-14-01

Delnice, 6. ožujka 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=882&mjesto=51300&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr