SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 52. Utorak, 24. prosinca 2013.
GRAD KRK

52.

Na temelju članka 28. stavak 1. i stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/ 95., 109/95., 21/96., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 144/ 12. i 94/13.) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09., 41/09. i 13/13.), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Krka za 2014. godinu i to:

A. Opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture,

B. Financijska sredstva potrebna za ostvarivanje
Programa.

Ad. A. obuhvaća:

I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

-čišćenje javno - prometnih površina,

-sanacija divljih deponija,

-čišćenje mora - plaža,

-dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i higijeničarsko veterinarska zaštita,

-potrošnja vode na javnim izljevima.

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

-održavanje javnih površina,

-održavanje ulica u naseljima,

-održavanje poljoprivrednih puteva i šetnica,

-održavanje zelenih površina

-održavanje dječjih igrališta,

-održavanje javne fontane,

-održavanje autobusnih čekaonica,

-održavanje plaža - pomorskog dobra,

-postava ploča s imenima naselja, ulica, oznaka
Grada i sl.

-održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada

-održavanje komunalnih prioriteta po MO, te

-nabavka i održavanje komunalne opreme

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

-održavanje nerazvrstanih cesta,

-čišćenje slivnika.

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

-održavanje objekata javne rasvjete,

-utrošak električne energije za javnu rasvjetu,

-prigodna Božićno-novogodišnja i karnevalska dekorativna rasvjeta.

V. ODRŽAVANJE GROBLJA

-čišćenje groblja sa košnjom trave

-popravak i održavanje ogradnih zidova i objekata na groblju,

-održavanje staza

VI. INTELEKTUALNE USLUGE U ODSJEKU ZA
KOMUNALNO GOSPODARSTVO

-usluga vršenja nadzora

Ad. B. obuhvaća:

Financijska sredstva za ostvarenje ovog Programa kojeg čine:

1. Prihod od komunalne naknade. . . . . . 6.000.000,00 kn

2. Prihod od spomeničke rente. . . . . . . . . 200.000,00 kn

3. Prihod od koncesijskih odobrenja . . . . 750.000,00 kn

4. Prihod od naknade za održavanje
groblja
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

5. Pomoći . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.276.000,00 kn

-od Ministarstva kulture - za zidine. . 336.000,00 kn

-od Fonda za zaštitu okoliša - za zamjenu dotrajalih energetski neučinkovitih i ekološki neprihvatljivih svjetiljki JR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940.000,00 kn

6. Kredit za nerazvrstane ceste
- IPARD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.600.000,00 kn

UKUPNO:11.926.000,00 kn

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. planirana su na temelju procjene stvarnih troškova i utvrđuje se kako slijedi:

I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.710.000,00 kn

1. Čišćenje javno - prometnih površina
- poz. 3200
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.080.000,00 kn

-ručno svakodnevno čišćenje javnih površina (trgova,
pješačkih zona, javnih prometnih površina i stubišta -
26.691 m
2),

-povremeno strojno čišćenje ulica (u srpnju i kolovozu svakodnevno, a ostale mjesece prema potrebi) - 125.000 m2

-strojno pranje Šetališta sv. Bernardina, Trga Vele place i ul. J. J. Strossmayera (u srpnju i kolovozu svakodnevno, a ostale mjesece prema potrebi) - 4.950 m2

-fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz nerazvrstane ceste,

-pražnjenje košarica za smeće,

-čišćenje dječjih igrališta,

-čišćenje autobusnih čekaonica,

-čišćenje grafita,

-čišćenje plaža (svakodnevno čišćenje tijekom sezone uz cjelodnevno održavanje čistoće javnih sanitarnih čvorova, te čišćenje otpadaka nakupljenih izvan sezone),

-zimska služba (čišćenje snijega i leda s posipavanjem soli i pijeska - samo starogradska jezgra, uži centar grada i pješački nogostupi) - 3.500 m2,

-interventni radovi .

2. Odvoženje otpada s javnih površina
- poz. 3119
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 kn

3. Sanacija divljih odlagališta
- poz. 3205
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

-sanacija najkritičnijih lokacija na području Grada (sanacija divljeg odlagališta na području »Lizera«, sanacija deponije naselja Kornić i sanacija deponije naselja Linardići)

4. Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i i higijeničarsko veterinarska zaštita - poz. 3118. . . . . . . . 180.000,00 kn

-izrada Programa preventivne i obvezne
preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije
sa stručnim nadzorom, koji se vrši u proljeće
i jesen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.000,00 kn

-provođenje mjera dezinsekcije, dezinfekcije
i deratizacije
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109.000,00 kn

-provođenje mjera zaštite bilja (crnike
i čempresi) prema procjeni struke
. . . . . 30.000,00 kn

-usluge veterinarsko higijeničarske zaštite
prema zahtjevu komunalnog redara
. . . . 28.000,00 kn

5. Potrošnja vode na javnim površinama
- poz. 3117
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 kn

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.815.000,00 kn

1. Održavanje javnih površina
- poz. 3107
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405.000,00 kn

-izrada i postava australske rešetke na
poljoprivrednom putu u naselju Poljica, 20.000,00 kn

-održavanje spomenika palim borcima
II svj. rata, spomen obilježja, te spomenika
poginulih branitelja Domovinskog rata
. . . . 70.000,00 kn

-čišćenje i održavanje upojnih bunara

-popravak dječjih sprava,

-održavanje razvodnih ormara i rasvjete na
igralištima sa atestiranjem instalacije rasvjete,

-održavanje javne fontane,

-održavanje sunčanog sata,

-održavanje autobusnih čekaonica, . . . . . . . 5.000,00 kn

-održavanje i izrada zaštitnih metalnih
ograda (bravarske usluge na raznim
popravcima),
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00 kn

-izrada rukohvata,

-održavanje i izgradnja kamenih zidova koji
drže stabilnost pokosa i dr.,

-uređenje platoa na dijelu šetališta Dražica
u Krku (izgradnja potpornih zidića i kamenog
zida, postava klupica za odmor, te hortikulturno
uređenje)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00 kn

-uređenje platoa u dijelu Ul. Mate Balote
u Krku (hortikulturno uređenje)
. . . . . . . 20.000,00 kn

-interventno održavanje zelenih površina,
koje nisu uvrštene u godišnjem programu
održavanja zelenih površina na području Grada:

a. grad Krk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.000,00 kn

-košnja i čišćenje borove šumice kod
Franjevačkog samostana - 600 m
2

-košnja i čišćenje borove šumice u ul.
Borik - 900 m
2,

-krčenje drače na dijelu istočnih gradskih zidina,
ispod starog dječjeg vrtića - 900 m
2,

-krčenje i rezanje bršljana na kamenim zidovima
u starogradskoj jezgri,

-košnja trave na ostalim javnim površinama
(stepenište u Ul. Mate Balote, Ul. Put mora,
dio Ul. Krčkih iseljenika),

-krčenje poljoprivrednog puta kod Krkpalstike - 540 m2,

b. naselje Kornić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.000,00 kn

-košnja i održavanje zelene površine
oko crkvice Dunat, 5 x godišnje - 400 m
2,

-košnja i održavanje parkirališta na Dunatu,
2 x godišnje - 500 m
2,

-košnja i održavanje zelene površine kod
zgrade pošte - 288 m
2,

-košnja trave uz cestu za mjesno groblje - 600 m2,

-košnja trave uz prometnice, ulice i
puteve prema potrebi koju određuje
komunalni redar,

c. naselje Vrh, Salatić i Kosić . . . . . . . . . . . 25.000,00 kn

-košnja trave uz prometnice, ulice
i puteve - 13.400 m,

d. naselje Brzac - Milohnići. . . . . . . . . . . . . 15.000,00 kn

-uređenje i čišćenje lokve »Studenci«

-postava novih košarica za smeće,

-uređenje prostora za smještaj posuda za
otpad (kontejnera),

-nabava i postava ploča s imenima naselja,
ulica, oznaka Grada i sl. prema odluci Gradskog
vijeća o promjenama naziva ulica i trgova,

-održavanje jednog panoa,

-popravak klupa, parkovnih košarica za smeće,

-održavanje okoliša objekata u vlasništvu
Grada: upravna zgrada Grada Krka, Županijskih
ispostava, Državnog inspektorata,

-uklanjanje nepoželjne vegetacije na područjima
MO prema godišnjem programu MO,

-održavanje kamenog partera u gradu, . . 10.000,00 kn

-održavanje poljoprivrednih puteva i šetnica.

-dobava i razastiranje jalovine kao sanacija
neuređenog zemljišta - 50 m
3

-održavanje i manji zahvati nužne izgradnje
oborinske kanalizacije - odvodnja atmosferskih voda

-ostali radovi (najam i postava prijenosnih
WC kabina, zaštitarska služba javnog dobra
tijekom ljetnjih mjeseci i dr.),

2. Održavanje zelenih površina
- poz. 3209
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.080.000,00 kn

Održavanje obuhvaća:

-24.614 m2 javnih zelenih površina od čega: prirodni travnjaci 8.760 m2, autohtona vegetacija 5.000 m2, cvijetne gredice 560 m2, biljni pokrov 4.887 m2, biljni pokrov - 4.296 kom, živice -1.111 m;

-drvoredna stabla 939 kom;

-vaze 108 kom i

-egzota 193 kom,

Program obuhvaća:

-hortikulturne radove (košnja ispod biljnog pokrova, košnja kupiništa, košnja travnjaka, popuna i obnova zelenih površina, rušenje suhih i nagnutih stabala, saniranje drvoreda, održavanje staza i slobodnih površina, zaljevanje, te općenito vođenje brige o nasadima prema godišnjem Programu,),

-svakodnevno čišćenje gradskih parkova i ostalih
zelenih površina, pometanje - 12.005 m
2,

-zaštitu gradskog zelenila,

-održavanje sustava za automatsko zaljevanje i navodnjavanje,

-ažuriranje katastra zelenih površina.

3. Održavanje plaža - poz. 3111 . . . . . . . . 300.000,00 kn

-tekuće održavanje plaža - uređenje plaže ispod
hotela »Dražica« i hotela »Bor« u Krku - 300 m
2,

-nabava šljunčanog materijala

-montaža i demontaža opreme,

-održavanje opreme,

-održavanje staza,

-održavanje sunčališta i ograda,

-održavanje elektroinstalacija,

-utrošak struje za privremene priključke na plažama,

-ostali radovi u funkciji tekućeg održavanja plaža kao i investicijsko održavanje plaža - dohranjivanje plaže Dunat raznim kamenim agregatima - 50 m3,

-čišćenje prirodnih plaža.

4. Održavanje objekata po Mjesnim odborima:

Poljica, Skrbčići-Pinezići, Milohnići, Kornić,
Vrh - poz. 3108
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270.000,00 kn

-održavanje objekata (društveni domovi i prostorije)
po MO:

MO Poljica

-uređenje predprostora i sanitarnog čvora u Društvenom domu Bajčići.

MO Skrbčići - Pinezići

-farbanje Društvenog doma Pinezići,

-izrada međukatne armirano betonske konstrukcije u bivšoj školi u naselju Skrbčići.

MO Milohnići

-izrada hidroizolacije temelja crkve Majke božje od zdravlja u naselju Milohnići,

-uređenje stubišta i hodnika na katu bivše osnovne škole u naselju Milohnići,

-uređenje prostorija (nekadašnji stan) u zgradi bivše osnovne škole koje služe za rad MO.

MO Kornić

-održavanje zelenih površina po MO (etnografski muzej Kornić, crkvica Sv. Dunata,

-održavanje mjesnih lokvi i guvna,

-izrada cestovne table dobrodošlice.

MO Vrh

-popravak opreme na dječjim igralištima,

-uređenje prostora u prizemlju Društvenog doma Vrh,

-dobava i postava reflektora na kapelici Gospe lurdske

5. Održavanje gradskih zidina i trgova
- poz. 3112
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.000,00 kn

-provedba konzervatorskih, sanacijskih i
rekonstrukcijskih radovia na posljednjoj četvrtini
istočnog gradskog bedema u Krku (između
trapezoidne kule iznad Pisanskih vrata i bivšeg
dječjeg vrtića)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693.000,00 kn

-čišćenje korova sa gradskih zidina i sa
terena uz gradske zidine.7.000,00 kn

6. Komunalna oprema - poz. 3141 . . . . . . . 50.000,00 kn

-nabavka parkovnih klupa,

-nabavka dječjih sprava,

-nabavka posuda za otpad,

-nabavka rashladnog odra za groblja Krk i Pinezići - 2 kom.

7. Sitni inventar u komunalnom Odsjeku
- poz. 3102
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA -
poz. 3104

UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.510.000,00 kn

1. Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste u ukupnoj dužini od 79,53 km, slivnika i ostalih javno - prometnih površina

Održavanje obuhvaća:

Redovno i pojačano održavanje obuhvaća:

-redovno i pojačano održavanje (manje zahvate na cestama kao što su: asfaltiranje - 650,00 m2, krpanje udarnih rupa - 400,00 m2 + 100,00 m2, ulegnuća, popravak rubnjaka i ostale manje popravke na cestama) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280.000,00 kn

-održavanje i obnavljanje horizontalne
signalizacije,100.000,00 kn

a. obnova pune crte - 3.380 m,

b. obnova isprekidane crte - 2.960 m,

c. obnova pješačkog prijelaza - 1.430 m2,

d. obnova parkinga - 60 kom,

e. obnova otoka - 214 m2,

f. obnova i iscrtavanje stop crte - 312 m2,

g. obnova STOP slova - 497 kom,

h. obnova i iscrtavanje jednosmjernih strelica - 20 kom,

i. obnova i iscrtavanje dvosmjernih strelica - 11 kom,

j. iscrtavanje novog pješačkog prijelaza - 22,50 m2,

k. obnova bus stanice - 12 kom,

l. obnova oznake za invalide - 3 kom,

m. obnova trokuta - 2 kom,

n. obnova križa - 61 m2

-održavanje, dobava i postava vertikalne
signalizacije - 20 kom prometnih znakova,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000,00 kn

-dobava i ugradnja jalovine za održavanje i
popravak mjesnih makadamskih cesta
i puteva:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.000,00 kn

MO Kornić - 300 m3

MO Vrh - 50 m3

MO Poljica - 350 m3

MO Skrbčići -Pinezići - 50 m3

MO Milohnići - 250 m3

-nabava i postava prometnih ogledala i
ostale opreme,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000,00 kn

-dobava i postava cestovnog odbojnika na
lokalnoj cesti u naselju Pinezići, iznad lučice
Sv. Fuske (6,00 m')
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00 kn

-uređenje prostora za smještaj kontejnera
za otpad,

-održavanje podizno spusnih stupića
(pilomata),
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00 kn

-zimska služba,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

-održavanje stubišta u gradu,

-održavanje naziva ulica,. . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

-održavanje betonskih graničnika,

-izrada rampi za invalidska kolica u
postojećim nogostupima,.
. . . . . . . . . . . . . . 30.000,00 kn

-kemijsko i fizičko uklanjanje nepoželjne
vegetacije,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00 kn

-sanacija stjenskih pokosa - betoniranje
istih .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000,00 kn

-održavanje upojnih bunara . . . . . . . . . . . . . .5.000,00 kn

-interventno održavanje oštećenih linijskih
i slivnih rešetki,

-rekonstrukcija nerazvrstanih cesta - IPARD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.600.000,00 kn

2. Odvodnja oborinskih voda - održavanje
- poz. 3105
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.741.000,00 kn

1. Održavanje javne rasvjete (ukupno)
- poz. 3109
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800.000,00 kn

-upravljanje i održavanje objekata i uređaja JR, koje podrazumjeva radove interventnog i preventivnog održavanja prema Planu rada JR (otklanjanje kvarova na instalaciji, zamjena žarulja i rasvjetnih cijevi - 480 kom, odsijača u svjetiljci - 10 kom, predspojne sprave - 250 kom, grla - 45 kom, ležišta za rasvjetne cijevi - 10 kom, startera - 15 kom i stalaka - 30 kom i osigurača 120 kom), te popravak svjetiljki i reflek

tora, stupova i kandelabera, ispitivanje i
popravak kvarova na kabelima JR, dopuna
postojeće projektne dokumentacije (upotpunjavanje tehničkih podataka) i drugo
. . . . . . . . 200.000,00 kn

-zamjena dotrajalih energetskih neučinkovitih
i ekološki neprihvatljivih svjetiljki sa
svjetiljkama LED u naseljima Kornić, Muraj,
Lakmartin, Vrh, Skrbčići, Pinezići, Milohnići,
Linardići i na području Dunat. - poz. 3109.1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.600.000,00 kn

2. Električna energija - poz. 3101 . . . . . . 860.000,00 kn

-utrošak el. energije.

3. Dekorativna rasvjeta - poz. 3110 . . . . . . 81.000,00 kn

-montaža i demontaža dekorativne božićno - novogodišnje i karnevalske dekorativne rasvjete

V. ODRŽAVANJE GROBLJA - poz. 3113

UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

1. Gradsko groblje Krk

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

-održavanje mrtvačnice,

-održavanje kapelice,

-održavanje slavina i sustava odvodnje,

-održavanje ogradnog kamenog zida.

2. Mjesno groblje Vrh

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

-održavanje mrtvačnice,

-održavanje slavina i sustava odvodnje,

3. Mjesno groblje Kornić

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

-održavanje mrtvačnice,

-održavanje kapelice,

-održavanje slavina i sustava odvodnje,

-održavanje ogradnog kamenog zida.

4. Mjesno groblje Milohnići

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.

-održavanje mrtvačnice,

VI. INTELEKTUALNE USLUGE U ODSJEKU
ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO
- poz. 3120
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

-usluga vršenja nadzora

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Krka i utvrđuju se u ukupnom iznosu od 11.926.000,00 kn, a njima raspolaže Gradonačelnik Grada Krka po prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za komunalno gospodarstvo.

Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalno gospodarstvo podnosi izvješće za ostvarivanje ovog Programa izvršnom tijelu Grada Krka do kraja veljače 2015. godine.

Izvršno tijelo Grada Krka dužno je do kraja ožujka 2015. godine Gradskom vijeću Grada Krka podnijeti izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovog članka, za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 363-01/13-01/20

Ur. broj: 2142/01-01-13-3

Krk, 20. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=874&mjesto=51500&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr