SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
GRAD CRIKVENICA

109.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/ 12 i 94/13) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 35/09 - ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 6. sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme (u daljnjem tekstu Program) na području Grada Crikvenice za 2013. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste i javnu rasvjetu.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Prihod za provođenje ovog Programa je komunalni doprinos, koji je Zakonom namijenjen za građenje objekata i uređaja za: javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu. Ostali prihodi koji prate rashode za provođenje ovog programa mogu biti: Proračun Grada Crikvenice, naknade za koncesiju, sredstva izvanproračunskih fondova i drugi prihodi.

II. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE, NERAZVRSTANE CESTE I JAVNU RASVJETU

Članak 3.

Program gradnje za objekte i uređaje komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste, javne površine i javnu rasvjetu sa nazivom objekta i procjenom troškova:

Nerazvrstane ceste i druge javne površine - ukupni iznos od 21.999.074,06 kuna za slijedeće namjene:

-uređenje Trga S. Radića
u Crikvenici 20.685.219,06 kuna

-projektiranje prometnica i izrada
studija 208.125,00 kuna

-sufinanciranja izgradnje prometnica 1.000.000,00 kuna
(rotor »Duga« i zapadni izlaz
u smjeru Novog Vinodolskog)

-kapitalna ulaganja - male komunalne
akcije MO Kapitalno ulaganje u
projektnu dokumentaciju 105.730,00 kuna
(MO Crikvenica Dramalj - 730,00 kuna,
MO Selce - 55.000,00 kuna
MO Crikvenica centar - 50.000,00 kuna)

Javna rasvjeta - ukupni iznos od 145.000,00 kuna za slijedeću namjenu:

-proširenje javne rasvjete MO 145.000,00 kuna
(MO Dramalj - 85.000,00 kuna,
MO Crikvenica istok - 60.000,00 kuna)

Članak 4.

Ukupna sredstva za realizaciju programa iz čl. 3. utvrđuju se u iznosu od 22.144.074,06 kuna. Izvori financiranja za dio Programa iz čl. 3. su komunalni doprinos planiran II izmjenama Proračuna Grada Crikvenice za 2013. god. u iznosu od 7.500.000,00 kuna, rezervirani višak prihoda za namjensku potrošnju u iznosu od 8.918.479,06 kuna, te ostali prihodi Grada Crikvenice u iznosu od 5.725.595,00 kuna.

Članak 5.

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije«.

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 17/13.

Klasa: 363-01/13-01/531

Ur. broj: 2107/01-07/01-13-2

Crikvenica, 20. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Grada Crikvenice

Lovorko Gržac, ing., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=871&mjesto=10003&odluka=109
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr