SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 45. Subota, 14. prosinca 2013.
GRAD DELNICE

83.

Gradsko vijeće Grada Delnica, temeljem članka 14. Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12), te članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13), na današnjoj sjednici donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Delnica
za 2014. godinu

I . OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna Grada Delnica za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i primicima i rashodima i izdacima Proračuna, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 2.

Proračun Grada Delnica sastoji se od općeg i posebnog dijela proračuna.

Opći dio proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda, Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, te Račun financiranja.

Posebni dio proračuna sadrži detaljni raspored rashoda prema njihovim nositeljima, korisnicima i namjenama.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi porezni i neporezni prihodi koji pripadaju gradu, uključujući i kapitalne prihode od prodaje građevinskog zemljišta i drugih nekretnina, te svi rashodi po vrstama rashoda i osnovnim namjenama.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina sastoje se od viška prihoda iz prethodnih godina, kao razlike između ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda prethodnih godina.

U računu financiranja iskazani su svi primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova i kredita.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznos rashoda i izdataka utvrđenih u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni rashodi i izdaci Grada Delnica u 2014. godini ne smiju, prema ovom Proračunu, biti veći od odobrenog Proračuna.

Članak 4.

Nakon donošenja proračuna Jedinstveni upravni odjel Grada obvezan je izvijestiti sve proračunske korisnike o odobrenim sredstvima i dinamici njihova trošenja.

Članak 5.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad iznosa utvrđenog u Posebnom dijelu Proračuna niti mogu preuzeti obveze na teret proračunskih sredstava iznad iznosa koji im je raspoređen u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 6.

Korištenje proračunskih sredstava Posebnog dijela proračuna ovisit će o visini i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna, a prioritet u izvršavanju izdataka imat će sredstva za materijalne troškove poslovanja.

Članak 7.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjela sredstava između proračunskih korisnika, predložit će se Gradskom vijeću izmjena i dopuna Proračuna.

Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5%.

Članak 8.

U okviru svog djelokruga i ovlasti Gradonačelnik je odgovoran za provedbu ove Odluke i to kako za naplatu i ubiranje prihoda iz svoje nadležnosti, tako i za izvršavanje svih izdataka sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna.

Za izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je Gradonačelnik.

Članak 9.

Hitni i nepredviđeni izdaci koji se pojave tijekom proračunske godine podmiruju se iz sredstava rezervi utvrđenih godišnjim Proračunom. O korištenju rezerve Proračuna odlučuje Gradonačelnik.

Članak 10.

Tekuće otplate glavnice duga Grada iskazane u razdjelu II. Jedinstveni Upravni odjel, Glava: Financije i računovodstvo u iznosu od 1.836.000,00 kuna kao i pripadajuće kamate imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim rashodima i izdacima.

Za financijske odnose radi zaduživanja Grada ovlašten je Gradonačelnik. Za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, gradonačelnik može donijeti odluku kojom se Grad kratkoročno zadužuje, najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

Članak 11.

Naknade materijalnih prava zaposlenima u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Delnica isplaćivat će se temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Delnica. Gradonačelnik utvrđuje vrijednost boda za obračun plaća zaposlenih.

Članak 12.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini jesu prihodi proračuna za 2014. godinu.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2014. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2014. godinu.

Članak 13.

Proračunski korisnici obvezni su dostaviti nadležnom upravnom odjelu Grada do 31. siječnja 2014. godine financijsko izvješće o korištenju odobrenih sredstava iz proračuna za 2013. godinu te financijske planove za 2014. godinu usuglašene s odobrenim sredstvima u Proračunu za 2014. godinu.

Članovi Komisija za Javne potrebe obvezni su pregledati izvješća iz stavka 1. ovog članka iz svoje nadležnosti i o tome izvijestiti gradonačelnika.

Proračunski korisnici dužni su prije svake isplate sredstava nadležnom odsjeku predati pismeni zahtjev vezan za dodjelu sredstava (sredstva za redovan rad, te za programe ili projekte kao i njihovo izvješće po završetku programa ili projekta).

Proračunski korisnici Grada Delnica JVP Delnice, Narodna knjižnica i čitaonica i Dječji vrtić »Hlojkica« namjenske prihode i primitke te vlastite prihode koje ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, izuzetno nisu obvezni uplaćivati ih u proračun.

IV. OTPIS, ODGODA I OBROČNO PLAĆANJE DUGA

Članak 13a.

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (»Narodne novine« broj 76/12) - u daljnjem tekstu: Uredba, dugom se smatra svaka dospjela, a nepodmirena obveza prema Gradu koja bi bila prihod Proračuna, osim obveza s naslova javnih davanja (izuzev naknada za koncesije), a potraživanjem se smatra svako potraživanje Grada koje bi bilo prihod Proračuna.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-01/01

Ur. broj: 2112-01-30-30-1-13-3

Delnice, 12. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica

Nada Glad, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=867&mjesto=51300&odluka=83
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr