SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 45. Subota, 14. prosinca 2013.
GRAD DELNICE

79.

Temeljem članka 65. Zakona o šumama (NN 140/05, 82/ 06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12 i 68/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13 - pročišćeni tekst), članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donosi

PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu

Članak 1.

Na temelju Proračuna Grad Delnica za 2014. godinu planira se utrošak sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu prema programu kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/13-01/30

Ur. broj: 2112-01-30-20-1-13-1

Delnice, 12. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICE

Predsjednica

Nada Glad, v. r.

 

Program utroška sredstava šumskog   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=867&mjesto=51300&odluka=79
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr