SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

59.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 2. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom
doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/10, 29/10, 55/12 i 42/13), članak 11.b. mijenja se i glasi:

»Članak 11.b

Iznimno od odredbi članka 11. i 11.a ove Odluke, kod ozakonjenja pretežno stambene zgrade i pomoćne zgrade u funkciji osnovne zgrade koje podliježu obračunu komunalnog doprinosa, obveznik plaćanja komunalnog doprinosa koji je u trenutku podnošenja zahtjeva:

-korisnik pomoći za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi, što dokazuje važećim rješenjem Centra za socijalnu skrb,

-nezaposlena osoba, što dokazuje potvrdom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, uz uvjet da njen prihod, odnosno, sveukupni prihod članova kućanstva nije veći od 3.000,00 kn neto mjesečno, što dokazuje potvrdom porezne uprave,

-invalid sa minimalno 50% invaliditeta, što dokazuje odgovarajućim aktom o utvrđenoj invalidnosti i

-umirovljenik, stariji od 70. godine i čija su neto primanja do 3.000,00 kn mjesečno, uz uvjet da imaju prijavljeno prebivalište najmanje 5 godina na području Općine Malinska-Dubašnica od dana zaprimanja zahtjeva za obračun obveze komunalnog doprinosa odobrava se 20% popusta na ukupan iznos komunalnog doprinosa.

Obveznik iz stavka 1. ovoga članka dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za oslobađanje komunalnog doprinosa Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska- Dubašnica, dostaviti i odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-13-42

Malinska, 2. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=865&mjesto=51511&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr