SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
GRAD CRIKVENICA

83.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10.) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09. 34/09., 07/13.), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na prijedlog gradonačelnika, na sjednici održanoj 27. studenog 2013.g., donijelo je

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika Grada Crikvenice

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima te u unutarnjoj reviziji Gradske uprave Grada Crikvenice.

Članak 2.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika iz članka 1. ove Odluke određuju se unutar kategorije, potkategorije, razine potkategorije i klasifikacijskog ranga kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Crikvenice (»Službene novine PGŽ« 17/13.).

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 120-01/13-01/30

Ur. broj: 2107/01-03/01-13-3

Crikvenica, 27. studenog 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

 

Odluka o koeficijentima za obračun plaće  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=865&mjesto=10003&odluka=83
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr