SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 41. Ponedjeljak, 18. studenog 2013.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

65.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-pročišćeni tekst) i članka 60. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 28/ 09, 41/09, 11/13 i 20/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Delnica današnjeg dana donosi

ODLUKU
o kućnom redu u prostoru zgrade gradske uprave

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom o kućnom redu u prostoru zgrade gradske uprave (u daljnjem tekstu: Zgrada), koja se nalazi na adresi Trg 138. brigade HV 4, Delnice (u daljnjem tekstu: Odluka o kućnom redu), utvrđuje se:

-radno vrijeme,

-dolazak, boravak i ponašanje svih zaposlenika koji rade u Zgradi, kao i svih ostalih osoba koje se u njoj nalaze (bez obzira da li privatno ili službeno), (u daljnjem tekstu: osobe),

-pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja,

-pravila međusobnih odnosa,

-način postupanja prema imovini.

Članak 2.

Radi informiranja i upoznavanja s odredbama ove Odluke, ova se Odluka ističe na vidljivom mjestu kod ulaza u Zgradu kao i u svim hodnicima Zgrade.

Za provođenje obveza iz prethodnog stavka ovog članka, zadužuje se unutarnja ustrojstvena jedinica službenika JUO-a zadužena za obavljanje općih poslova.

II. RADNO VRIJEME

Članak 3.

Zgrada je otvorena u vremenu od najranije 06,00 pa najduže do 20,30 sati.

Zgradu otvaraju i zatvaraju odnosno otključavaju i zaključavaju, osobe zadužene za čišćenje njezinih prostorija.

Iznimno od prethodnog stavka ovog članka, u opravdanim situacijama (npr. u vrijeme održavanja izbora i sl.), zgradu mogu otvoriti i zatvoriti i druge osobe koje za to imaju posebno pismeno odobrenje gradonačelnika ili od njega ovlaštene osobe.

Zaposlenici u Zgradi dužni su na posao dolaziti i odlaziti u skladu s rasporedom radnog vremena propisanog od strane njihovog nadležnog tijela.

Ulaz u zgradu je s prednje strane, što znači iz ulice Trg. 138. brigade HV 4.

Ulaz u zgradu sa parkirališta iz Zgrade, tj. iz Amerikanske, iznimno mogu koristiti samo one osobe kojima je to pismenim aktom odobrio gradonačelnik ili od njega ovlaštena osoba, i to na način da svaki puta nakon ulaska u zgradu obvezno zaključaju ta vrata.

III. DOLAZAK I BORAVAK U ZGRADI

Članak 4.

Prije ulaska u Zgradu, osobe trebaju očistiti obuću, a u zimskim mjesecima i odjeću (kada se radi o većim količinama snijega).

U slučaju padanja oborina, osobe su dužne prije ulaska u službene prostorije, odložiti kišobrane u za to određena mjesta.

Od prethodnog stavka ovog članka, izuzimaju se zaposlenici u Zgradi, koji kišobrane mogu unijeti u službene prostorije te ih odložiti u za to određena mjesta.

Članak 5.

Grad Delnice koji je vlasnik i upravlja prostorom Zgrade, ne snosi odgovornost u slučaju nestanka stvari i novca.

Članak 6.

U prostoru Zgrade zabranjeno je:

-promidžba i prodaja svih proizvoda bez odobrenja gradonačelnika ili od njega ovlaštene osobe,

-pušenje cigareta,

-pisanje po zidovima i inventaru Zgrade,

-bacanje smeća i otpadaka izvan koševa,

-nošenje i konzumiranje alkohola i narkotičkih sredstava,

-nošenje predmeta koji ugrožavaju sigurnost osoba,

-dovođenje životinja.

U slučaju pozitivnog rješenja za slučaj iz podstavka 1. prethodnog stavka ovog članka, osoba koja je dobila pozitivno odobrenje, obvezna je platiti u Proračun grada određeni novčani iznos kao naknadu za korištenje prostora Zgrade, a sve prema posebnoj Odluci gradonačelnika.

Od plaćanja iz prethodnog stavka ovog članka, izuzimaju se pravne osobe kojih je Grad bilo osnivač bilo suosnivač odnosno vlasnik ili suvlasnik, udruge kao i političke stranke, koje za svoje službene potrebe koriste uz prethodnu rezervaciju kod tajnice gradonačelnika, prostor Male ili Velike vijećnice.

Za vrijeme izborne kampanje, političkim strankama i neovisnim listama, zabranjeno je korištenje službenih prostorija u zgradi.

Članak 7.

Za čitavo vrijeme boravka u Zgradi, osobe moraju paziti na čistoću i urednost svog radnog mjesta, hodnika, sanitarnih prostorija i drugih prostora u Zgradi.

Zabranjena je galama i vika, kao i trčanje u prostoru Zgrade, vješanje po ogradama na stubištu, penjanje po prozorima, bacanje raznih predmeta kroz prozor i slično.

Sanitarne prostorije u zgradi moraju biti stalno zaključane, a pravo korištenja ograničeno je samo za zaposlene u zgradi, iznimno, stranici se može omogućiti korištenje sanitarnih prostorija na način da joj netko od zaposlenika otključa pristup istima.

IV. PRAVILA SIGURNOSTI I ZAŠTITE

OD SOCIJALNO NEPRIHVATLJIVIH OBLIKA

PONAŠANJA, NEPRIJATELJSTVA I NASILJA

Članak 8.

Osobe koje se nalaze u Zgradi, poglavito zaposlenici, imaju ima pravo na sigurnost i zaštićenost u Zgradi.

Zaštita i sigurnost u Zgradi, može se provesti putem dežurstva na ulazu u Zgradu, alarmnog sustava ili sustava video-nadzora.

Dežurstvo na ulazu u Zgradu obavlja za to ovlaštena osoba, u prostoriji za dežurstvo u za to određenom vremenu.

Dežurni ima slijedeće dužnosti:

-nadzirati ulazak zaposlenika te drugih osoba,

-voditi dnevnik dežurstva,

-upisati odgovarajuće podatke o posjetitelju u za to predviđenu evidenciju.

Odluku o načinu provođenje sigurnosti iz prethodnog stavka ovog članka, donosi Gradonačelnik, samostalno, a nakon konzultacija sa ovlaštenim predstavnicima tijela kojih su korisnici prostora u Zgradi.

V. PRAVILA MEĐUSOBNOG ODNOSA IZMEĐU OSOBA KOJE SE ZATEKNU U ZGRADI

Članak 9.

Osobe koje se nalaze u zgradi, obvezne su u međusobnoj komunikaciji pridržavati se normi lijepog ponašanja.

U komunikaciji između osoba nije dopušteno:

- korištenje povišenih tonova,

- vrijeđanje,

- omalovažavanje,

- ismijavanje iz bilo kojeg razloga,

- zastrašivanje, psovanje, prostačenje.

U međusobnim odnosima između osoba nije dopušteno nesporazume rješavati verbalnim i fizičkim nasiljem

Odnos između osoba mora biti na razini međusobnog uvažavanja.

VI. NAČIN POSTUPANJA PREMA IMOVINI

Članak 10.

Dužnost je svake osobe u Zgradi, sve prostore Zgrade kao i opremu i namještaj držati uredno i upotrebljavati ih te čuvati pažnjom dobrog domaćina.

U skladu s pismenim odobrenjem gradonačelnika, dozvoljeno je u prostoru zgrade javno vješanje slika, medalja, i sl.

U prostorima Male i Velike vijećnice dozvoljeno je vješanje Grbova Republike Hrvatske, Primorsko-goranske županije ili Grada Delnica, zatim slika bivših demokratski izabranih načelnika i gradonačelnika Grada Delnica, Predsjednika Općinskog ili Gradskog vijeća Grada Delnica, zatim slika ostalih predstavnika demokratski izabranih članova tijela Grada Delnica, tj. članova Općinskih i Gradskih vijeća te poglavarstva kao i počasnih građana Općine odnosno Grada Delnica kao jedinice lokalne samouprave.

Članak 11.

Štetu koju pojedinac načini namjerno ili grubom nepažnjom obvezan je nadoknaditi u iznosu stvarne cijene za njeno dovođenje u prethodno stanje.

Vrijednost štete i njenu naknadu, odredit će Komisija, imenovana za tu svrhu od strane gradonačelnika ili od njega ovlaštene osobe.

O šteti se sastavlja zapisnik koji potpisuje, uz Komisiju, počinitelj štete i to na način da njime sa svoje strane prizna njezino počinjenje kao i da pristaje na njezino nadoknađivanje u primjerenom roku, a ukoliko se to ne desi, šteta će se naplatiti sudskim putem.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

U slučaju kršenja odredbi ove Odluke, gradonačelnik ili od njega ovlaštena osoba, ima pravo, ali i obvezu, tražiti intervenciju policijskih službenika.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 372-01/13-01/05

Ur. broj: 2112-01-30-40-1-13-04

Delnice, 11. studenoga 2013.

GRADONAČELNIK GRADA DELNICA

Ivica Knežević, dipl. iur.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=863&mjesto=51300&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr