SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

64.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 60. i članka 80. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Delnica donio je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova Upravnog vijeća
Javne vatrogasne postrojbe Delnice

Članak 1.

Ovom se Odlukom osniva te imenuju članovi Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Delnice, iz Delnica, Supilova 78.

Članak 2.

U skladu sa odredbom članka 8a. stavka 2. Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Delnice kao javne ustanove (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 30/99, 05/00, 50/08, 47/12, 11/13 i 20/13-pročišćeni tekst), Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Delnice ukupno broji tri (3) člana, gdje u ime osnivača, a vezano uz odredbe članka 48. stavka 1. točka 6. kao i članka 48. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi, u Upravno vijeće gradonačelnik imenuje ukupno dva (2) člana, dok DVD Delnice imenuje jednog (1) člana.

Članak 3.

Za članove Upravnog vijeća, na mandat od 4 godine imenuju se sljedeće osobe;

1. Ivan Topić, vijećnik Gradskog vijeća Grada Delnica,

2. Tibor Briški, Službenik JUO-a Grada Delnica te

3. Nenad Gašparac, predsjednik DVD-a Delnice.

Članak 4.

Imenovani članovi Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Delnice, u sklopu svojih prava i obveza kao članova Upravnog vijeća, obavljati će poslove propisane odredbama propisa koji se odnose na vatrogastvo i rad Javne vatrogasne postrojbe Delnice.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 214-01/13-01/04

Ur. broj: 2112-01-30-40-1-13-08

Delnice, 14. listopada 2013.

GRAD DELNICE

Gradonačelnik
Ivica Knežević, dipl. iur.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=862&mjesto=51300&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr