SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

59.

Na temelju odredbi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05,109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13.) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 5. sjednici održanoj dana 6. studenoga 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA KULTURU I TEHNIČKU KULTURU

Članak 1.

U Odbor za kulturu i tehničku kulturu izabrani su:

1.RENATO STANKOVIĆ, predsjednik

2.DAVOR JURČIĆ, zamjenik predsjednika

3.GORAN PRŠA, član

4.GORANKA LIPOVAC, članica

5.MANDA MATIĆ, članica

Članak 2.

Djelokrug rada Odbora propisan je člankom 39. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/09, 40/09 i 18/13).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom izbora a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/10

Ur. broj: 2170-05/01-1-13-13

Kastav, 6. studenoga 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=862&mjesto=51215&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr