SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

144.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. studenoga 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Rijeke za 2013. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/12) članak 28. mijenja se i glasi:

»Odgoda plaćanja i obročna otplata (reprogram) duga Gradu te otpis ili djelomičan otpis potraživanja Grada, određuje se i provodi na način i po uvjetima sukladno važećim propisima.«

Članak 2.

U članku 32. stavku 1. broj: »58.847.200,00« zamjenjuje se brojem: »66.330.100,00«, a broj: »21.026.300,00« zamjenjuje se brojem: »19.857.800,00«.

U stavku 2. broj: »11.500.000,00« zamjenjuje se brojem: »11.052.400,00«.

U stavku 3. broj: »7.230.000,00« zamjenjuje se brojem: »4.000.000,00«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/151

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 7. studenoga 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=862&mjesto=51000&odluka=144
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr