SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

48.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13 - pročišćeni tekst), članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 26. rujna 2013. godine donosi

ODLUKU
o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
građevinskog područja proizvodne namjene I1-3 Lučice

I. Uvodne odredbe

Članak 1.

Donosi se odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja - građevinskog područja proizvodne namjene I1-3 Lučice, u daljnjem tekstu Plan.

Nositelj izrade Plana je Grad Delnice.

II. Pravna osnova za izradu i donošenje Plana

Članak 2.

Plan se izrađuje i donosi u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 24/02 i 11/13) te zahtjevima čija je osnovanost ocijenjena utemeljenom.

III. Razlozi za donošenje Plana

Članak 3.

Plan iz članka 1. ove odluke potrebno je donijeti u svrhu usklađenja granice zahvata Plana sa granicom zahvata utvrđenom Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 24/02 i 11/13) odnosno proširenje zone zahvata za 17,11 ha.

IV. Obuhvat plana

Članak 4.

Granica obuhvata Plana definirana je Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Delnica, označena na planu građevinskih područja naselja Lučice oznakom I1-3, u površini 23,29 ha, nalazi se na lokaciji Lučice. Ovim izmjenama i dopunama korigira se granica zahvata Plana u skladu s Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 24/02 i 11/13).

V. Ocjena stanja u obuhvatu plana

Članak 5.

Dio površine obuhvata Plana je priveden namjeni i tu se nalaze poslovni subjekt proizvodne namjene, kako bi se omogućilo širenje proizvodnih kapaciteta potrebno je ovim planom izvršiti korekciju granice zahvata Plana sukladno čl. 134. točki 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 24/02 i 11/13) na neizgrađenom dijelu obuhvata Plana. Obzirom je važećim Urbanističkim planom uređenja - građevinskog područja proizvodne namjene I1-3 Lučice (»Službene novine PGŽ« broj 23/07) definirana sva infrastruktura izmjena i dopuna Plana odnosi se samo na korekciju granice obuhvata.

VI. Ciljevi i programska polazišta

Članak 6.

Cilj izrade i donošenja Plana je omogućiti širenje proizvodnih kapaciteta te osigurati mogućnosti otvaranja novih proizvodnih djelatnosti a u skladu s odredbama čl.134. točke 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Delnica.

VII. Stručne podloge

Članak 7.

Za izradu Plana bit će korišteni podaci i dokumentacija koju dostavljaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

Ne procjenjuje se potrebnim izrada dodatnih stručnih podloga za izradu ovog Plana.

VIII. Stručne i katastarske podloge za izradu plana

Članak 8.

Za izradu Plana koristit će se podloge u skladu sa odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskog prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/ 98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) koje će se pribaviti u državnoj geodetskoj upravi, odnosno kartografske podloge iz Izmjena i dopuna PPU-a Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 24/02 i 11/13).

IX. Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve za izradu plana iz svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana

Članak 9.

- Ministarstvo poljoprivrede

- Ministarstvo obrane

- Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko-goranska

- Hrvatske vode, VGO za vodno područje primorsko- goranskih slivova

- Hrvatske šume, Uprava šuma Delnice

- HEP, DP Elektroprimorje Rijeka

- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije

- Hrvatske željeznice

- HT, Regija zapad

- Komunalac d.o.o., Delnice

- Ured državne uprave - Sanitarna inspekcija

Ako se u tijeku izrade Plana za to ukaže potreba u postupak izrade bit će uključeni i drugi sudionici.

X. Rok za izradu plana, odnosno njegovih pojedinih faza

Članak 10.

Rok za izradu pojedinih faza Plana:

- dostava zahtjeva tijelima i osobama za izradu Plana - 5 dana od dana potpisivanja ugovora s izrađivačem Plana

- prikupljanje zahtjeva od tijela i osoba iz članka 9. ove Odluke - 30 dana

- izrada Nacrta prijedloga Plana - u roku od 10 dana od dana dostave zahtjeva, odnosno po isteku roka za dostavu zahtjeva

- prethodna rasprava - u roku od 5 dana od dana dostave Nacrta prijedloga Plana

- izvješće o prethodnoj raspravi - u roku 5 dana od dana provođenja prethodne rasprave

- izrada Prijedloga Plana - u roku od 10 dana od dana prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi

- javna rasprava - objava najmanje 8 dana od dana prije početka javne rasprave, javni uvid u trajanju od 10 dana, mjesto, vrijeme javnog izlaganja, mjesto i vrijeme uvida u Plan te rok u kojem se nositelju izrade Plana dostavljaju očitovanja, mišljenja i prijedlozi te primjedbe biti će definirani u objavi javne rasprave

- izrada izvješća o javnoj raspravi -u roku 5 dana od dana završetka javne rasprave

- prihvaćanje izvješća s javne rasprave- u roku 5 dana od izrade

- izrada nacrta Konačnog prijedloga plana - u roku 5 dana od dana prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi

- pribavljanje mišljenja na nacrt Konačnog prijedlog Plana - zahtjev za davanje mišljenja 5 dana, rok za dostavu mišljenja 30 dana

- izrada konačnog prijedloga Plana - u roku 5 dana od isteka roka za dostavu mišljenja

- obavijest sudionicima javne rasprave - prije upućivanja konačnog prijedloga Plana na donošenje

- donošenje Plana - najkasnije u roku od 6 mjeseci od završetka javne rasprave

XI. Izvori financiranja izrade Plana

Članak 11.

Izvor financiranja izrade i donošenja Plana je proračun Grad Delnica

XII. Završna odredba

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-03/13-01/03

Ur. broj: 2112-01-30-10-13-01

Delnice 26. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica

Nada Glad, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=858&mjesto=51300&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr