SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

45.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-pročišćeni tekst) i članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donijelo je

ODLUKU
o oslikavanju grafitima

Članak 1.

»Na objektima određenim posebnim aktom kao komunalni objekti u općoj uporabi, kao i za to prikladnim površinama ostalih subjekata (fizičkih i pravnih) na području Grada Delnica, dozvoljeno je njihovo oslikavanje grafitima sukladno za to propisanim uvjetima, a nakon pribavljene suglasnosti vlasnika objekta.«

Članak 2.

Na komunalnim objektima u općoj uporabi i ostalim površinama, dozvoljeno je njihovo oslikavanje površina grafitima.

Grafitima iz prethodnog stavka ovog članka ne smije se izražavati poticanje mržnje (nacionalne, vjerske, sportske, kulturne i bilo koje druge), niti se smije izazivati bilo koji drugi oblik netrpeljivosti, gađenja i sl., niti se smiju dovoditi u pitanje opće moralne vrijednosti.

Grafitima iz stavka 1. ovog članka, ne smije se ni na koji način nikog dovesti u neravnopravan, podcjenjivački ili neki drugi položaj kojim se na bilo koji način omalovažava njegov status, položaj i sl.

Sadržaj odnosno slika grafita iz stavka 1. ovog članka mora biti moralno dopušten/a, a podloga na kojoj se oslikava grafit, mora biti u zelenoj boji.

Ukoliko je sadržaj grafita izražen u pretežno zelenoj boji, radi njegovog estetskog dojma i poruke koja se njime izražava, dozvoljava se da podloga grafita bude u bijeloj ili sivoj boji.

Članak 3.

Postupak izdavanja odobrenja za oslikavanje grafitima, bez obzira da li se radi o komunalnim objektima u općoj uporabi ili ostalim površinama, započinje raspisivanjem javnog poziva, bilo po službenoj dužnosti bilo po zahtjevu stranke, s time da ukoliko se radi o ostalim površinama, za to je potrebna suglasnost njezina vlasnika.

Odluku o raspisivanju javnog poziva donosi izvršno tijelo grada.

Obavijest o javnom pozivu objavljuje se u sredstvima javnog priopćavanja, dok se tekst javnog poziva objavljuje na WEB stranici te oglasnoj ploči grada.

Javni poziv iz prethodnog stavka ovog članka može biti otvoren od 8 pa do 30 dana.

Članak 4.

U javnom pozivu se obvezno navodi da kao garanciju za ozbiljnost ponude, svaka zainteresirana strana prilikom dostavljanja ponude treba dostaviti dokaz da je izvršila uplatu za to traženih novčanih sredstava.

Visina sredstava koja se uplaćuju u Proračun Grada Delnica kao garancija za ozbiljnost ponude, određuje se na način da se izračuna 25% početne naknade izračunate prema članku 6 ove Odluke.

Garancija za ozbiljnost ponude vraća se ponuditelju u roku 30 dana nakon što rješenje kojim se odobrava oslikavanje grafitima postane izvršno.

Vremensko razdoblje na koje se može izdati odobrenje za oslikavanje grafita iznosi od najmanje 30 dana pa do najviše 12 mjeseci, a što se regulira odlukom o raspisivanju javnog poziva.

Rješenje kojim se odobrava oslikavanje površina grafitima donosi Jedinstveni upravni odjel Grada Delnica u roku 30 dana od završetka javnog poziva.

Protiv rješenja iz prethodnog stavka ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko- goranske županije.

Članak 5.

Iznimka od plaćanja naknade za oslikavanje grafitima je u slučaju kada se grafitom želi izraziti spomen na neku vrstu stradavanja ili se njime pak odaje pijetet žrtvama stradavanja.

Članak 6.

U ponudi stranke kojom se traži odobrenje za oslikavanje grafitima, obvezno se navode osnovni podaci podnositelja kao i komunalni objekt na kojem se grafit namjerava oslikat te ponuđeni novčani iznos.

Uz zahtjev, podnositelj obvezno dostavlja i skicu u boji u umanjenom mjerilu, bilo u papirnatom bilo u nekom drugom obliku (npr. snimljeno na CD-u).

Nakon dobivanja izvršnog rješenja, odobreni podnositelj zahtjeva je u obvezi najkasnije u roku 30 dana izvršiti potpuno oslikavanje odobrenog grafita te u roku od 8 dana od oslikavanja o tome izvijestiti komunalno redarstvo Grada Delnica.

U slučaju ne postupanja prema prethodnom stavku ovog članka, odobrenom podnositelju zahtjeva ne vraćaju se novčana sredstva koja je isti uplatio kao garanciju za ozbiljnost ponude, a nadležno tijelo za navedenu površinu može ponovno raspisati javni poziv.

Prednost za dobivanje odobrenja za oslikavanje površine grafitom, uz obvezno poštivanje svih natječajnih uvjeta, ostvaruje ponuditelj s najviše ponuđenim novčanim iznosom za određenu površinu na kojoj će se oslikati grafit.

Članak 7.

Početna naknada za oslikavanje površina grafitima izračunava se umnoškom buduće grafitom oslikane površine (P), vremenskog razdoblja na koji će površina biti grafitom oslikana (R) preračunato u dane te koeficijenta (K).

Koeficijent za mjesto Delnice iznosi 0,5, za mjesta Crni Lug i Brod na Kupi iznosi 0,3, a za sva ostala mjesta na području grada iznosi 0,15.

Naknada za oslikavanje grafitima, prihod je Proračuna Grada Delnica i plaća se mjesečno.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/13-01/21

Ur. broj: 2112-01-30-40-1-13-02

Delnice, 26. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica

Nada Glad, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=858&mjesto=51300&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr