SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

43.

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12), članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 26. rujna 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o prodaji stanova u vlasništvu Grada Delnica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način prodaje stanova u vlasništvu Grada Delnica (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Predmet prodaje prema ovoj Odluci su stanovi kao posebni dijelovi nekretnine koji su upisani u zemljišnoj knjizi kao vlasništvo Grada (u daljnjem tekstu: stanovi) i to:

a) stanovi koje koriste najmoprimci koji su sklopili ugovor o najmu stana na neodređeno vrijeme (u daljnjem tekstu: zaštićeni najmoprimci);

b) stanovi koje koriste najmoprimci na temelju ugovora o najmu stana na određeno vrijeme s ugovorenom najamninom;

c) stanovi koji se do dana stupanja na snagu ove odluke, koriste bez valjane pravne osnove.

Članak 3.

Odredbe ove odluke ne odnose se na stanove koji su predmet naknade prema Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

II. UVJETI I NAČIN PRODAJE

Članak 4.

Stanovi iz članka 2. ove Odluke prodaju se putem javnog natječaja.

Stanovi iz članka 2. ove Odluke prodaju se po tržišnoj vrijednosti koju utvrđuje ovlašteni sudski vještak.

Tržišna vrijednost utvrđena prema stavku 2. ovoga članka početni je iznos kupoprodajne cijene za stan koji se prodaje javnim natječajem.

Članak 5.

Najmoprimac u stanu iz članka 2. točke a) i b) ove Odluke ima pravo prvokupa pod uvjetom da je prihvatio najvišu ponuđenu cijenu, te ispunjava se ostale odredbe natječaja.

Javni natječaj

Članak 6.

O raspisivanju javnog natječaja odlučuje Gradonačelnik Grada, odnosno Gradsko vijeće Grada (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo) ovisno o vrijednosti vlasničkih prava na nekretninama, sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 7.

Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo za prodaju stanova u vlasništvu Grada (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo osniva i imenuje Gradonačelnik.

Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana.

Povjerenstvo otvara i razmatra ponude, utvrđuje ispunjavaju li ponuditelji sve uvjete iz javnog natječaja, sastavlja zapisnik o javnom otvaranju ponuda i predlaže najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno neprihvaćanje niti jedne ponude.

Nepravodobne i nepotpune ponude Povjerenstvo neće razmatrati.

Članak 8.

Javni natječaj se objavljuje u tiskanim sredstvima javnog informiranja, na oglasnoj ploči, te na web stranici Grada.

Članak 9.

Javni natječaj osobito sadrži:

- podatke o stanu (adresa, kat, površina, katastarska čestica, zemljišnoknjižna oznaka, useljivost);

- odredbu o tome tko može podnijeti ponudu;

- početni iznos kupoprodajne cijene;

- odredbu o pravu prvokupa;

- iznos i način plaćanja jamčevine te oznaku računa na koji se jamčevina uplaćuje;

- popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz ponudu;

- mjesto, način i krajnji rok za podnošenje ponude;

- mjesto, datum i sat otvaranja ponuda;

- odredbu da se nepotpune i nepravodobne ponude neće razmatrati;

- odredbu o pravu neprihvaćanja niti jedne ponude;

- odredbu o tome tko se smatra najpovoljnijim ponuditeljem;

- odredbu da će se u slučaju da dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, tim ponuditeljima odrediti rok od 24 sata za predaju novih pisanih ponuda (u zatvorenim omotnicama) koje ne mogu biti niže od ponuđenih;

- odredbu da se ponuditelju čija je ponuda prihvaćena, uplaćena jamčevina uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćane, jamčevina se vraća najkasnije u roku od 30 dana od dana konačnosti Odluke nadležnog tijela o odabiru najpovoljnije ponude;

- odredbu da se uplaćena jamčevina ne vraća najpovoljnijem ponuditelju ako odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji;

- odredbe o pravu prigovora;

- rok za sklapanje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem;

- rok i način plaćanja kupoprodajne cijene (odjednom ili obročno o čemu Odluku donosi nadležno tijelo);

- odredbu o pravu prodavatelja da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

Javni natječaj može sadržavati i druge podatke u svezi s prodajom stana.

Članak 10.

Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članica Europske unije.

Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

Članak 11.

Osobe koje sudjeluju na javnom natječaju moraju položiti jamčevinu u iznosu od 10% od početnog iznosa kupoprodajne cijene stana u korist proračuna Grada.

Nakon provedenog postupka javnog natječaja jamčevina se odabranom ponuditelju uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ostalim se ponuditeljima vraća najkasnije u roku od 30 dana od dana konačnosti Odluke nadležnog tijela o odabiru najpovoljnije ponude.

Članak 12.

Ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju mora sadržavati:

- oznaku stana koji je predmet javnog natječaja;

- ponuđeni iznos kupoprodajne cijene;

- dokumentaciju koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, dokaz o prebivalištu, odnosno sjedištu ponuditelja, dokaz o državljanstvu, podatke iz sudskog registra za pravne osobe i slično);

- dokaz o pravu prvokupa (ugovor o najmu stana), ako se poziva na to pravo;

- izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava, ne stariju od 30 dana, te ovjerenu izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada;

- dokaz o uplati jamčevine;

- izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, sklopiti ugovor o kupoprodaji na vlastiti trošak, te da u cijelosti prihvaća uvjete javnog natječaja;

- dokaz o podmirenju svih obveza prema Gradu;

- dokaz o podmirenju svih dospjelih obveza u svezi s korištenjem stana;

- drugu dokumentaciju sukladno uvjetima navedenim u javnom natječaju.

Članak 13.

Ponude se podnose u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja.

Pisane ponude otvaraju se javno u vrijeme određeno u javnom natječaju.

Na javnom otvaranju pisanih ponuda mogu biti nazočni ponuditelji i njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći te druge zainteresirane osobe.

Članak 14.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve druge uvjete natječaja.

Ako najpovoljniji ponuditelj iz stavka 1. ovog članka odustane od svoje ponude, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve druge uvjete natječaja.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude, jamčevina mu se ne vraća.

Članak 15.

Najmoprimcu koji koristi stan iz članka 2. točke a) ove Odluke Povjerenstvo će preporučenim pismom u roku od 3 dana od dana javnog otvaranja ponuda priopćiti najpovoljniju ponudu uz poziv da se u daljnjem roku od 30 dana od dana kada mu je stan ponuđen na prodaju, izjasni prihvaća li ponuđenu kupoprodajnu cijenu.

Najmoprimcu iz čl. 2. točka b) rok za očitovanje o prihvaćanju ponuđene kupoprodajne cijene iznosi 15 dana.

Ako osoba iz članka 5. ove Odluke izjavi da prihvaća kupoprodajnu cijenu, Povjerenstvo je predlaže nadležnom

tijelu kao najpovoljnijeg ponuditelja, u protivnom najpovoljniji ponuditelj ostaje onaj s najvišom ponuđenom cijenom te ispunjenim uvjetima natječaja.

Članak 16.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, na prijedlog Povjerenstva, donosi nadležno tijelo iz čl. 6. ove Odluke.

Povjerenstvo može predložiti da se ne prihvati niti jedna ponuda.

Odluka iz stavka 1. ovog članka dostavlja se svim sudionicima natječaja.

Na odluku se, radi preispitivanja, može izjaviti prigovor nadležnom tijelu u roku od 8 dana od dana primitka iste.

Nepravovremene prigovore nadležno tijelo će odbaciti.

U povodu preispitivanja odluke nadležno tijelo može odluku izmijeniti, potvrditi ili izjavljeni prigovor odbiti kao neosnovan.

Odluka o prigovoru je konačna.

Članak 17.

Najmoprimcu stana iz članka 2.točke a) i b) ove odluke mogu se priznati vlastita ulaganja, kojima je povećana vrijednost stana u visini do 10% od kupoprodajne cijene stana, a koja su obavljena u posljednjih pet godina uz suglasnost Grada.

Visina ulaganja iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se prema priloženim dokazima o uloženim sredstvima ili prema nalazu sudskog vještaka.

III. KUPOPRODAJNI UGOVOR

Članak 18.

Ugovor o kupoprodaji stana sklapa se u roku od 30 dana od konačnosti Odluke iz članka 16. ove Odluke.

Članak 19.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u zakazano vrijeme, a svoj izostanak ne opravda, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora.

Ako najpovoljniji ponuditelj izostanak opravda, odredit će mu se novi rok koji ne može biti duži od 30 dana.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora ni u roku iz stavka 2. ovog članka, smatrat će se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u rokovima iz stavaka 1. i 2. ovog članka, odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja prestaje važiti.

Jamčevina se ne vraća najpovoljnijem ponuditelju koji odustane od sklapanja ugovora.

Ako kupac u ugovorenom roku ne uplati u cijelosti kupoprodajnu cijenu, ugovor se raskida, a jamčevina se ne vraća.

Članak 20.

Kupoprodajni ugovor uz osnovne odrebe mora osobito sadržavati i:

- odredbu o roku uplate za jednokratno plaćanje kupoprodajne cijene, a koji ne može biti duži od 30 dana od dana sklapanja ugovora;

- odredbu o obročnom plaćanju (najviše do 60 obroka) uz ugovorene kamate od 3%;

- u slučaju obročnog plaćanja, rok uplate mjesečnih obroka;

- u slučaju obročnog plaćanja, na nekretnini se upisuje založno pravo u korist Grada za iznos kupoprodajne cijene;

- vrijednost mjesečnog obroka vezan je uz euro i to po srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate;

- odredbu da kupac uvijek može odjednom isplatiti ugovorenu kupoprodajnu cijenu, odnosno ostatak ugovorene cijene, u kojem se slučaju cijena isplaćuje bez kamata,

- odredbu da se u slučaju obročnog plaćanja na iznos prodajne cijene obračunava zakonska zatezana kamata,

- odredbu da se kupac odriče prava potraživanja naknade štete u slučaju raskida kupoprodajnog ugovora zbog naknadno utvrđenih nedostataka na kupljenom stanu,

- odredbu da kupac uknjižbu prava vlasništva na kupljenom stanu može zatražiti na temelju kupoprodajnog ugovora i potvrde da je kupoprodajna cijena stana u cijelosti plaćena.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Sredstva ostvarena prodajom stanova iz članka 2. ove odluke koristit će se u skladu s čl. 70. Zakona o proračunu.

Članak 22.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 371-04/13-01/01

Ur. broj: 2112-01-30-20-3-13-1

Delnice, 26. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica

Nada Glad, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=858&mjesto=51300&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr