SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

172.

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine« broj 141/06), članka 2. Pravilnika o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (»Narodne novine« 96/13), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 41/ 09), Župan Primorsko-goranske županije, dana 30. rujna 2013. godine, donio je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o ustrojstvu Ureda unutarnje
revizije Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu Ureda unutarnje revizije Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 1/11, i 30/ 12) u članku 4. stavku 2., alineja 3. mijenja se i glasi:

»- provedbu unutarnje revizije u korisnicima proračuna u nadležnosti Županije, izuzev u onim korisnicima proračuna iz nadležnosti Županije u sustavu zdravstva koji ustrojavaju svoju/zajedničku jedinicu za unutarnju reviziju, te sudjelovanje u horizontalnim i vertikalnim revizijama.«

Članak 2.

Članak 4.a., briše se.

Članak 3.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ured unutarnje revizije ima voditelja i unutarnje revizore.«

Članak 4.

U članku 7., stavak 3., briše se.

Članak 5.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Članak 8.

Voditelj i unutarnji revizori ostvaruju prava, obveze i odgovornosti s osnova rada sukladno općim aktima koji se odnose na zaposlene u upravnim tijelima Županije.

Pojedinačne akte u vezi ostvarivanja prava voditelja i unutarnjih revizora u smislu stavka 1. ovog članka donosi Župan.«

Članak 6.

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda unutarnje revizije, usklađen s odredbama ove Odluke, Župan će donijeti u roku od 15 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/13-01/37

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-13-19

Rijeka, 30. rujna 2013.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=858&mjesto=00001&odluka=172
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr