SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 26. Petak, 19. srpnja 2013.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

31.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/0, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst) i članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/ 09 i 11/13, 20/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donijelo je sljedeću

Odluku
o I. Izmjenama i dopunama Odluke o naknadama
za rad vijećnika te radnih tijela Gradskog vijeća
i Gradonačelnika

Članak 1.

U Odluci o naknadama za rad vijećnika te radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika (SN PGŽ 36/10), u članku 3. stavci 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Članovi gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 600,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća ima pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 2.100,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici.

Potpredsjednik Gradskog vijeća, kada zamjenjuje Predsjednika u slučajevima kada on ne može iz razloga duže spriječenosti, bolesti ili odsutnosti pripremati i voditi sjednicu Gradskog vijeća, ima pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 2. 100,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici Gradskog vijeća.«

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»Za isti mjesec može se isplatiti samo jedna naknada predsjedniku ili potpredsjedniku odnosno članu vijeća, bez obzira na broj sjednica.«

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. riječ »200,00«, mijenja se i glasi; »100,00«.

U stavku 2. riječ »200,00«, mijenja se i glasi; »100,00«.

U stavku 3. riječ »400,00«, mijenja se i glasi; »300,00«.

U stavku 4. iza riječi »mjesečno«, stavlja se točka, a riječi» dok se naknada za svaku narednu sjednicu u tom mjesecu umanjuje za 50%«, se brišu.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. riječ »100,00«, mijenja se i glasi; »50,00«.

U stavku 2. riječ »200,00«, mijenja se i glasi; »100,00«.

Članak 4.

U članku 6. stavku 1. podstavku 1. riječ »300,00«, mijenja se i glasi; »200,00«.

U podstavku 2. riječ »200,00«, mijenja se i glasi; »100,00«.

Članak 5.

U članku 10. stavku 1. riječ »100,00«, mijenja se i glasi; »50,00«.

U stavku 2. riječi »i Kabineta« mijenjaju se i glase« »ili Savjetodavnih tijela«, a riječ» »100,00« mijenja se i glasi »50,00«.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 026-02/09-01/02

Ur. broj: 2112-01-30-40-1-13-02

Delnice, 18. srpnja 2013. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=847&mjesto=51300&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr