SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
OPĆINA VRBNIK
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

20.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 139. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12) i članka 42. Statuta Općine vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09 i 15/13) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 2. sjednici održanoj dana 3. srpnja 2013. godine donosi

III. Izmjene i dopune
Statuta Općine Vrbnik

Članak 1.

U Statutu Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 31/09, 33/09 i 15/13)

Članak 27. mijenja se i glasi:

-»Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu se opozvati putem referenduma.

-Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Vrbnik

-Referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika.«.

Članak 2.

U članku 42. mijenja se:

-točka 8. i sada glasi:

-»odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Vrbnik čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima i ovim Statutom«

Članak 3.

Članak 48. u stavku (1) podstavak 4. mijenja se i glasi:

-»ako mu prestane prebivalište na područja Općine Vrbnik, danom prestanka prebivališta«

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmi dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 012-01/13-01/01

Ur.broj: 2142-07-03-13-2

Vrbnik, 3. srpnja 2013.

Predsjednik Općinskog vijeća

Slavko Zahija, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=846&mjesto=51516&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr