SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 24. Petak, 28. lipnja 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

48.

Na temelju članka 14., 23. i 24. Odluke o uređenju prometa u Gradu Crikvenici (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 7/09 i 40/09), Gradonačelnik Grada Crikvenicedana 10. lipnja 2013. godine donosi

OPĆE UVJETE
o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata,
načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje

Članak 1.

Ovim se Općim uvjetima određuju javna parkirališta na kojima se obavlja naplata, utvrđuje način naplate parkiranja i visina naknade za parkiranje na području Grada Crikvenice.

Tehničke i organizacijske poslove, naplatu, nadzor nad parkiranjem vozila, održavanje parkirališta te druge poslove na javnim parkiralištima s naplatom obavlja GKTD »MURVICA« d.o.o. (u daljnjem tekstu: Organizator parkiranja).

Članak 2.

Parkirališna površina (u daljnjem tekstu: javno parkiralište) je dio javno prometne površine koja je obilježena i označena kao parkirno mjesto i namijenjena parkiranju vozila.

Javno parkiralište može biti stalno ili privremeno, te otvoreno ili zatvoreno.

Članak 3.

Stalno javno parkiralište je parkiralište na kojem se parkiranje naplaćuje tijekom cijele godine.

Privremeno parkiralište je parkiralište sezonskog tipa.

Otvoreno javno parkiralište je parkiralište bez automatske ili poluautomatske kontrole ulaza i izlaza.

Zatvoreno javno parkiralište je parkiralište sa automatskom ili poluautomatskom kontrolom ulaza i izlaza odnosno kontrolom ulaza i izlaza putem ovlaštene osobe Organizatora parkiranja.

Parkiranje na javnom parkiralištu nema ograničeno vrijeme trajanja parkiranja

Članak 4.

Javna parkirališta na kojima se vrši naplata naknade za parkiranje vozila u naselju Crikvenica su:

- parkiralište »Petak« - zatvoreno javno parkiralište,

- parkiralište »Dubračina« - otvoreno javno parkiralište,

- parkiralište »Riviera« - zatvoreno javno parkiralište,

- parkiralište »Stadion« - zatvoreno javno parkiralište,

- parkiralište »Stadion zapad« - otvoreno javno parkiralište,

- parkiralište »Lučica istok« - otvoreno javno parkiralište,

- parkiralište »Lučica zapad« - otvoreno javno parkiralište. Na temelju članka 14., 23. i 24. Odluke o uređenju prometa u Gradu Crikvenici

Ulice u kojima se vrši naplata naknade za parkiranje vozila na obilježenim parkirališnim mjestima u naselju Crikvenica i Selce su:

- Strossmayerovo šetalište,

- Vinodolska,

- Bana Jelačića,

- Braće Buchoffer,

- Ivana Skomerže,

- Petak,

- Emila Antića,

- Trg palih boraca.

Članak 5.

Autobusima i kamionima dozvoljeno je parkiranje isključivo na javnom parkiralištu »Stadion«.

Članak 6.

Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom, vozač odnosno vlasnik vozila sklapa s Organizatorom parkiranja ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom uz korištenje dnevne parkirališne karte (u daljnjem tekstu: Ugovor o parkiranju uz korištenje dnevne karte) kojim prihvaća Opće uvjete ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom propisanom ovim Općim uvjetima.

Članak 7.

Naknada za parkiranje vozila na javnim parkiralištima plaća se ovisno o parkiralištu i vremenu parkiranja (sezona ili izvan sezone) sukladno tabelarnom prikazu kako slijedi:  

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 8.

Naplata naknade za parkiranje na javnom parkiralištu obavlja se automatski, poluautomatski i putem mobilnog telefona i/ili na blagajni i prodajnim mjestima Organizatora parkiranja.

Automatska naplata pretpostavlja istovremeno preuzimanje i plaćanje parkirne karte putem parkirnog automata.

Poluautomatska naplata pretpostavlja preuzimanje parkirne karte u automatu, a naplatu naknade za parkiranje obavlja ovlaštena osoba Organizatora parkiranja.

Naplata putem mobilnog telefona podrazumijeva plaćanje naknade za parkiranje elektronskim putem, a umjesto potvrde (parkirne karte) povratnom SMS porukom potvrđuje se plaćanje.

Dnevna i mjesečna parkirna karta za otvorena javna parkirališta može se kupiti na blagajni i prodajnim mjestima Organizatora parkiranja.

Prema potrebi može se obavljati i ručna naplata naknade koja podrazumijeva istodobnu kupnju i preuzimanje karte neposredno na parkiralištu od ovlaštene osobe Organizatora parkiranja.

Članak 9.

Za korištenje javnih parkirališta s naplatom koriste se prema odredbama ovih Općih uvjeta slijedeće vrste parkirnih karata:

- jednosatna ili višesatna parkirna karta (u daljnjem tekstu: satna karta)

- mjesečna parkirna karta

- dnevna parkirna karta

Članak 10.

Korisniku javnog parkirališta s naplatom omogućuje se korištenje javnog parkirališta s naplatom u kraćem vremenskom trajanju parkiranja u pogledu cijene i primjene vremenski ograničenog trajanja parkiranja.

Za korištenje javnih parkirališta s naplatom koristi se jednosatna ili višesatna parkirališna karta (u daljnjem tekstu: satna karta) uz primjenu vremenski ograničenog trajanja parkiranja.

Satna karta vrijedi za parkirališnu zonu i za vremensko razdoblje za koje je izdana.

Naplata satne karte može se obavljati automatski neposredno na parkiralištu te naplatom putem mobilnih telefona.

Automatska naplata satne karte podrazumijeva istodobnu kupnju i preuzimanje tiskane parkirališne karte neposredno na parkiralištu putem parkirališnog automata.

Naplata satne karte putem mobilnih telefona podrazumijeva kupnju parkirališne karte elektroničkim putem. Za plaćeno parkiranje koje je prihvaćeno i evidentirano u informacijskom sustavu Organizatora parkiranja ne izdaje se tiskana parkirališna karta već korisnik zaprima SMS potvrdu o plaćenoj parkirališnoj karti.

Članak 11.

Pravo na mjesečnu parkirnu kartu u periodu od 01. siječnja do 14. svibnja i 16. rujna do 31. prosinca tekuće godine imaju svi vlasnici vozila, a koji su stanovnici s prebivalištem na području Grada Crikvenice, što dokazuju osobnom iskaznicom ili potvrdom o prebivalištu.

Pravo na mjesečnu parkirnu kartu u vremenu od 01. siječnja do 14. svibnja i od 16. rujna do 31.prosinca tekuće godine ima pravna i fizička osoba - obrtnik koja:

- koristi poslovni prostor u Strossmayerovom šetalištu, Frankopanskoj ulici, Ulici braće Brozičević, Ulici Ivana Skomerže, Ulici Nike Veljačića, Ulici Ljube Stipanića, Ulici Petak, Ulici Petra Preradovića, Vinodolskoj, kralja Tomislava do kućnog broja 116, Dvorcu, Vrtnoj, Jurišićevoj, Gorici braće Cvetić, Kali Grgura Ninskog, Kali Svetog Antona, Kali Andrije Kačića, Ulici bana Jelačića, Trgu Stjepana Radića, Ključecovom prilazu, Stubama Mate Dvorničića, Stubama Ivana Polića, Stubama Ede Lovrića, Stubama Johannesa Frischaufa, Prolazu Ivana Andresa, Prolazu Danijela Kneza, Stubištu Ivana Paljage, Školskoj i Kotorskoj ulici u naselju Crikvenica, što dokazuje ugovorom o zakupu ili izvatkom iz zemljišne knjige o vlasništvu poslovnog prostora,

- ima vozilo registrirano na ime pravne osobe odnosno vozilo registrirano na ime fizičke osobe (obrtnika) što dokazuje valjanom prometnom dozvolom.

- radnici u poslovnim prostorima u ulicama iz stavka 2. toč. 1. ovog članka što dokazuju ugovorom o radu ili potvrdom poslodavca.

Subjektima iz stavka 1. i 2. ovog članka mogu se izdati najviše 2 (dvije) mjesečne parkirne karte za vozila čiji vlasnici su prijavljeni na istoj adresi.

Mjesečna parkirna karta izdat će se korisniku koji nema dospjelih dugovanja prema Organizatoru parkiranja i Gradu Crikvenici.

Cijena mjesečne parkirne karte za subjekte iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka iznosi 45,00 kuna.

Mjesečnu parkirnu kartu izdaje Organizator parkiranja.

Mjesečna parkirna karta može se koristiti samo za vozilo za koje je izdana.

Mjesečna parkirna karta važeća je 30 dana od dana izdavanja.

Mjesečna parkirna karta ne osigurava rezervaciju mjesta, već vozilo s mjesečnom parkirnom kartom može biti vremenski neograničeno parkirano na otvorenim javnim parkiralištima iz članka 4. stavak 1. i u ulicama iz članka 4. stavak 2. ovih Općih uvjeta.

Članak 12.

Pravo na mjesečnu parkirnu kartu u vremenu od 15. svibnja do 15. rujna tekuće godine mogu ostvariti:

- stanovnici u Strossmayerovom šetalištu, Frankopanskoj ulici, Ulici braće Brozičević, Ulici Ivana Skomerže, Ulici Nike Veljačića, Ulici Ljube Stipanića, Ulici Petak, Ulici Petra Preradovića, Vinodolskoj, kralja Tomislava do kućnog broja 116, Dvorcu, Vrtnoj, Jurišićevoj, Gorici braće Cvetić, Kali Grgura Ninskog, Kali Svetog Antona, Kali Andrije Kačića, Ulici bana Jelačića, Trgu Stjepana Radića, Ključecovom prilazu, Stubama Mate Dvorničića, Stubama Ivana Polića, Stubama Ede Lovrića, Stubama Johannesa Frischaufa, Prolazu Ivana Andresa, Prolazu Danijela Kneza, Stubištu Ivana Paljage, Školskoj i Kotorskoj ulici u naselju Crikvenica i u ulici Emila Antića i Trgu palih boraca u naselju Selce, što dokazuju izvatkom iz zemljišne knjige o vlasništvu stambenog prostora ili osobnom iskaznicom, odnosno potvrdom o prebivalištu.

- pravne osobe i fizičke osobe-obrtnici, koji su ujedno i vlasnici vozila koji obavljaju poslovnu djelatnost u Strossmayerovom šetalištu, Frankopanskoj ulici, Ulici braće Brozičević, Ulici Ivana Skomerže, Ulici Nike Veljačića, Ulici Ljube Stipanića, Ulici Petak, Ulici Petra Preradovića, Vinodolskoj, kralja Tomislava do kućnog broja 116, Dvorcu, Vrtnoj, Jurišićevoj, Gorici braće Cvetić, Kali Grgura Ninskog, Kali Svetog Antona, Kali Andrije Kačića, Ulici bana Jelačića, Trgu Stjepana Radića, Ključecovom prilazu, Stubama Mate Dvorničića, Stubama Ivana Polića, Stubama Ede Lovrića, Stubama Johannesa Frischaufa, Prolazu Ivana Andresa, Prolazu Danijela Kneza, Stubištu Ivana Paljage, Školskoj i Kotorskoj ulici u naselju Crikvenica i u ulici Emila Antića i Trgu palih boraca u naselju Selce, što dokazuju ugovorom o zakupu ili izvatkom iz zemljišne knjige o vlasništvu poslovnog prostora.

- radnici u poslovnim prostorima u ulicama iz stavka 1. toč. 1. ovog članka što dokazuju ugovorom o radu ili potvrdom poslodavca.

Subjektima iz stavka 1.točke 1., 2. i 3., ovog članka mogu se izdati najviše 2 (dvije) mjesečne parkirne karte za vozila čiji vlasnici su prijavljeni na istoj adresi.

Mjesečna parkirna karta izdat će se korisniku koji nema dospjelih dugovanja prema Organizatoru parkiranja i Gradu Crikvenici.

Cijena mjesečne parkirne karte za subjekte iz stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovog članka iznosi 250,00 kuna.

Mjesečnu parkirnu kartu izdaje Organizator parkiranja.

Mjesečna parkirna karta može se koristiti samo za vozilo za koje je izdana.

Mjesečna parkirna karta važeća je za tekući mjesec za koji je izdana.

Mjesečna parkirna karta ne osigurava rezervaciju mjesta, već vozilo s mjesečnom parkirnom kartom može biti vremenski neograničeno parkirano na otvorenim javnim parkiralištima iz članka 4. stavak 1. i u ulicama iz članka 4. stavak 2. ovih Općih uvjeta.

Stanovnici u Strossmayerovom šetalištu, Frankopanskoj ulici, Ulici braće Brozičević, Ulici Ivana Skomerže, Ulici Nike Veljačića, Ulici Ljube Stipanića, Ulici Petak, Ulici Petra Preradovića, Vinodolskoj, kralja Tomislava do kućnog broja 116, Dvorcu, Vrtnoj, Jurišićevoj, Gorici braće Cvetić, Kali Grgura Ninskog, Kali Svetog Antona, Kali Andrije Kačića, Ulici bana Jelačića, Trgu Stjepana Radića, Ključecovom prilazu, Stubama Mate Dvorničića, Stubama Ivana Polića, Stubama Ede Lovrića, Stubama Johannesa Frischaufa, Prolazu Ivana Andresa, Prolazu Danijela Kneza, Stubištu Ivana Paljage, Školskoj, Kotorskoj ulici, Šetalištu Vladimira Nazora do kućnog broja 33a u naselju Crikvenica i u ulici Emila Antića i Trgu palih boraca u naselju Selce, koji su registrirani kao privatni iznajmljivači mogu za svoje prijavljene i registrirane goste uz predočenje turističke prijave i registracijske oznake automobila kupiti parkirnu kartu koja dnevno iznosi 40,00 kn.

Naljepnica-karta ne osigurava rezervaciju mjesta, već samo parkiranje na slobodnom parkirnom mjestu na otvorenim javnim parkiralištima iz članka 4. stavak 1. i u ulicama iz članka 4. stavak 2. ovih Općih uvjeta.

Osobe sa invaliditetom koje su rješenjem nadležnog državnog tijela (županijski uredi, Ured za pomorstvo i promet Grada Zagreba) ostvarile pravo na znak pristupačnosti, tj. isti mogu besplatno parkirati na otvorenim javnim parkiralištima iz članka 4. stavak 1. i u ulicama iz članka 4. stavak 2. ovih Općih uvjeta na mjestima rezerviranim odnosno obilježenim s posebnim znakom pristupačnosti.

Članak 13.

Parkirna karta za otvoreno javno parkiralište sadrži sljedeće podatke:

- skraćenu oznaku tvrtke, Organizatora parkiranja koji obavlja naplatu,

- oznaku javnog parkirališta,

- serijski, odnosno redni broj parkirne karte,

- datum izdavanja,

- obavijest o načinu isticanja parkirne karte.

Članak 14.

Parkirna karta za otvoreno javno parkiralište vrijedi samo za javno parkiralište na kojem je kupljena, osim ako je plaćena SMS porukom, u kojem slučaju vrijedi za cijelu zonu.

Korisnik otvorenog javnog parkirališta mora kupljenu parkirnu kartu vidljivo istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila.

Parkirna karta je isprava kojom korisnik parkirališta dokazuje da je platio naknadu za parkiranje, a povratna SMS poruka dokazuje da je platio naknadu za parkiranje putem mobilnog telefona.

Članak 15.

Korisnik otvorenog javnog parkirališta čini povredu ovih Općih uvjeta ako:

a) ne istakne kupljenu parkirnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila, u roku od 15 minuta od dolaska na parkiralište,

b) ne prijavi parkiranje putem mobilnog telefona u roku 15 minuta od dolaska na parkiralište,

c) nema valjanu mjesečnu parkirnu kartu,

d) ne koristi ispravnu parkirnu kartu,

e) prekorači dopušteno vrijeme parkiranja više od 15 minuta,

f) ne koristi parkirališno mjesto sukladno obilježenim horizontalnim oznakama,

g) koristi javno parkiralište bez parkirne karte.

Članak 16.

Korisnik zatvorenog javnog parkirališta čini povredu Ovih Općih uvjeta ako:

a) ne koristi ispravnu parkirnu kartu,

b) prekorači dopušteno vrijeme parkiranja više od 15 minuta,

c) ne koristi parkirališno mjesto sukladno obilježenim horizontalnim oznakama,

d) nema parkirnu kartu.

Članak 17.

Korisnik zatvorenog javnog parkirališta dužan je svojim vozilom napustiti zatvoreno javno parkiralište u roku od 15 minuta od trenutka plaćanja parkirne karte.

Ukoliko korisnik ne postupi sukladno st. 1. ovog članka, obvezan je platiti satnu kartu u visini iznosa određenog za jedan sat parkiranja.

Članak 18.

Kontrolu parkiranja vozila na javnom parkiralištu pod naplatom obavlja ovlaštena osoba Organizatora parkiranja.

Članak 19.

Na javnim parkiralištima iz članka 4. stavak 1. i na obilježenim parkirališnim mjestima iz članka 4. stavak 2. ovih Općih uvjeta, Organizator parkiranja može na zahtjev korisnika dati u zakup rezervirano parkirališno mjesto.

Za rezervirano parkirališno mjesto plaća se naknada.

Na javnom parkiralištu pod naplatom broj rezerviranih parkirališnih mjesta ne može prijeći 10% ukupnog broja parkirališnih mjesta.

Članak 20.

S korisnikom rezervacije parkirališnog mjesta Organizator parkiranja zaključuje ugovor o zakupu sukladno odredbama Odluke o uređenju prometa u Gradu Crikvenici (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/09).

Ugovor o zakupu zaključuje se na vrijeme od 1 (jedne) godine, uz mogućnost njegova produženja.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, zbog promjene okolnosti, ugovor o zakupu može se raskinuti i prije isteka roka od 1 (jedne) godine.

Članak 21.

Korisnici rezerviranih parkirališnih mjesta plaćaju naknadu u iznosu od 35,00 kn na dan za jedno rezervirano parkirališno mjesto.

Članak 22.

Visina naknade parkirnih karata na javnim parkiralištima iz članka 4. stavak 1. i na obilježenim parkirališnim mjestima iz članka 4. stavak 2. ovih Općih uvjeta, te cijena dnevne karte na otvorenim javnim parkiralištima iz članka 4. stavak 1. i na obilježenim parkirališnim mjestima iz članka 4. stavak 2. ovih Općih uvjeta za parkiranje putničkog vozila, kombi vozila i motocikla i njegove prikolice iznosi:

NAZIV
PARKIRALIŠTA

CIJENA
SEZONSKA
1. SAT

CIJENA
SEZONSKA
2. SAT
I DALJE

CIJENA
IZVANSEZONSKA, SVAKI SAT

ZONA

DNEVNA
KARTA
SEZONSKA

DNEVNA KARTA IZVANSEZONSKA

NASELJE

»RIVIJERA«

5,00

7,00

2,00

Crikvenica

»I. SKOMERŽE«

5,00

7,00

2,00

1

110,00

28,00

Crikvenica

»DUBRAČINA«

5,00

7,00

2,00

1

110,00

28,00

Crikvenica

»PETAK«

5,00

7,00

2,00

Crikvenica

»STADION«

3,00

3,00

Crikvenica

»LUČICA
ISTOK«

4,00

4,00

2

64,00

Crikvenica

»PETAK - VANI«

5,00

7,00

2,00

1

110,00

28,00

Crikvenica

»STROSSMAYEROVO 1«

5,00

7,00

2,00

1

110,00

28,00

Crikvenica

»STROSSMAYEROVO 2«

4,00

4,00

2

64,00

Crikvenica

»BANA
JELAČIĆA«

4,00

4,00

2

64,00

Crikvenica

»BRAĆE
BUCHOFFER«

4,00

4,00

2

64,00

Crikvenica

»VINODOLSKA«

5,00

7,00

2,00

1

110,00

28,00

Crikvenica

»LUČICA
ZAPAD«

4,00

4,00

2

64,00

Crikvenica

»STADION
ZAPAD«

3,00

3,00

3

48,00

Crikvenica

»EMILA
ANTIĆA«

5,00

7,00

1

110,00

Selce

»TRG PALIH BORACA«

5,00

7,00

1

110,00

Selce

- visina naknade ukoliko korisnik zatvorenog javnog parkirališta nema kartu iznosi 180,00 kn u vremenu od 01. siječnja do 14. svibnja i od 16. rujna do 31. prosinca tekuće godine, odnosno 250,00 kn u vremenu od 15. svibnja do 15. rujna tekuće godine.

Članak 23.

Visina naknade za parkiranje vozila na parkiralištu za autobuse i kamione iznosi:

- autobus 10,00 kn/sat

- kamion 10,00 kn/sat

- kamion s prikolicom ili tegljač 10,00 kn/sat

- autobusi koji ostaju duže od 24 sata plaćaju 70% cijene za punu obračunatu satnicu parkiranja.

- visina naknade ukoliko korisnik nema kartu iznosi 500,00 kn.

Članak 24.

Organizator parkiranja može na zahtjev vlasnika ili korisnika hotelskog objekta na područja Grada Crikvenice zaključiti ugovor o zakupu parkirnih mjesta za autobuse na javnom parkiralištu iz članka 5. Općih uvjeta, sa cijenom 50 % umanjenom u odnosu na visinu naknade za parkiranje utvrđene u članku 23. stavak 1. točka 1. ovih Općih uvjeta.

Organizator parkiranja može na zahtjev vlasnika ili korisnika hotelskog objekta na područja Grada Crikvenice uz prethodnu pisanu suglasnost nadležnog Upravnog odjela Grada Crikvenice zaključiti ugovor o zakupu rezerviranih parkirališnih mjesta u ulicama koje nisu navedene u članku 4. stavak 2. ovih Općih uvjeta ukoliko postoji tehnička i prometna mogućnost, o čemu će se prethodno pisano očitovati nadležne službe za sigurnost prometa.

Članak 25.

U visinu naknade za parkiranja uključen je i porez na dodanu vrijednost.

Članak 26.

Korisnik parkiranja na otvorenom javnom parkiralištu s naplatom koji učini povrede iz članka 15. ovih Općih uvjeta, obvezan je platiti dnevnu parkirnu kartu.

Članak 27.

Dnevna parkirna karta (u daljnjem tekstu: dnevna karta) vrijedi samo za otvorena javna parkirališta iz članka 4. stavak 1. i na obilježenim parkirališnim mjestima iz članka 4. stavak 2. ovih Općih uvjeta i to od trenutka izdavanja naloga za plaćanje dnevne karte od strane ovlaštene osobe trgovačkog društva do istog vremena u prvom slijedećem danu u kojem se naplaćuje parkiranje.

Izgled i sadržaj dnevne karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje Organizator parkiranja.

Naplata dnevne karte obavlja se naplatom naloga za plaćanje dnevne karte putem žiro računa Organizatora parkiranja ili naplatom dnevne karte na blagajni.

Korisnici otvorenih javna parkirališta iz članka 4. stavak 1. i na obilježenim parkirališnim mjestima iz članka 4. stavak 2. ovih Općih uvjeta imaju mogućnost kupnje dnevne parkirne karte na blagajni.

Naplata dnevne karte putem naloga podrazumijeva preuzimanje dnevne karte neposredno na javnom parkiralištu sukladno članku 27. stavak 1. ovih Općih uvjeta i njezino plaćanje putem žiro računa Organizatora parkiranja ili naplatom dnevne karte na blagajni Organizatora parkiranja.

Članak 28.

Ovlaštene osobe Organizatora parkiranja koriste se odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa i registracijske oznake vozila, te ispisivanje dnevne karte i naloga a sve sukladno Općim uvjetima ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom propisanih ovim Općim uvjetima.

Članak 29.

Dnevnu kartu s nalogom izdaje ovlaštena osoba Organizatora parkiranja za nadzor nad parkiranjem vozila koju dnevnu kartu i nalog pričvršćuje ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila.

Dostavljenu dnevnu kartu i nalog na način utvrđen u stavku 1. ovog članka smatra se urednom dostavom, a svako kasnije oštećenje ili uništenje istih nema utjecaja na valjanost dostavljanja i ne odgađa plaćanje dnevne karte.

Članak 30.

Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristi javno parkiralište prema ugovoru o parkiranju dužan je platiti dnevnu kartu u roku od osam dana od dana izdavanja iste.

Članak 31.

Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne postupi sukladno članku 30. Općih uvjeta, Organizator parkiranja će na kućnu adresu korisnika dostaviti račun koji je isti dužan platiti u roku od osam dana od dana primitka istog.

Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne postupi sukladno stavku 1. ovog članka, Organizator parkiranja protiv njega će pokrenuti odgovarajući sudski postupak.

Članak 32.

Korisnikom javnog parkirališta s naplatom koji podliježe obvezi plaćanja parkirne karte smatra se vlasnik ili korisnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, prema registracijskoj oznaci vozila, a za vozila koja nisu evidentirana vlasnik vozila utvrđuje se na drugi način.

Članak 33.

Organizator parkiranja pozvat će vlasnika vozila koje nije parkirano u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta neprekidno duže od 8 dana, da vozilo ukloni.

Ukoliko se vozilo ne ukloni u daljnjem roku od 8 dana, Organizator parkiranja premjestit će vozilo na odgovarajuću lokaciju o trošku vlasnika.

Članak 34.

Organizator parkiranja ne odgovara za štete nastale na vozilima na javnim parkiralištima iz ovih Općih uvjeta, kao ni za njihovo otuđenje.

Članak 35.

Za povredu odredaba ovih Općih uvjeta odgovara vlasnik ili korisnik registriranog vozila.

Članak 36.

Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje, prestaju važiti Opći uvjeti o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/11, 10/12 i 23/12).

Članak 37.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/13-01/162

Ur. broj: 2107/01-07/2-13-3

Crikvenica, 10. lipnja 2013.

Gradonačelnik

Grada Crikvenice

Damir Rukavina, dipl. ing., v. r.

 

Opći uvjeti o javnim parkiralištima   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=845&mjesto=10003&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr