SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 19. Petak, 19. travnja 2013.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

8.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) te članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 34/09 - ispr., 13/13) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 15. travnja 2013. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE STATUTA
OPĆINE MRKOPALJ

Članak 1.

U Statutu Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 34/09 - ispr., 13/13) u članku 29. stavku 1. podstavak 7. mijenja se i glasi:

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, te raspolaganju ostalom imovinom za iznose preko 70.000,00 kuna.

Članak 2.

U članku 41. mijenja se stavak 4. i glasi:

Općinski načelnik:

- priprema prijedloge općih akata,

- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

- usmjerava djelovanje upravnih tijela općine u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnoga djelokruga i nadzire njihov rad,

- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu općine kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom,

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim statutom i posebnim propisima,

- imenuje i razrješuje predstavnike općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je Općina Mrkopalj osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

U istom članku iza stavka 5. dodaje se stavci 6. i 7. koji glase:

U slučaju iz stavka 4. podstavka 5. ovoga članka općinski načelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom.

O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom od vrijednosti utvrđenih stavkom 6. ovoga članka odlučuje Općinsko vijeće.

U stavku 5. istog članka iza riječi »podstavka« brojka »5« zamjenjuje se brojkom »6«.

Članak 3.

U članku 81. stavak 3. mijenja se i glasi:

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-13-9

Mrkopalj, 15. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Mario Blašković, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=840&mjesto=51315&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr