SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

23.

Na temelju članak 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09., 34/09. - ispravak, 7/13.) i članka 459. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine RH« broj 11/93., 34/99., 121/ 99., 52/00., 118/03.,107/07., 146/08., 137/09., 111/12.), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 43. sjednici održanoj dana 3. travnja 2013. g. donijelo je

ODLUKU
o povećanju temeljnog kapitala
pretvaranjem kapitalnih rezervi u temeljni kapital
GKTD »Murvica« d.o.o. Crikvenica

Članak 1.

Društvo GKTD »Murvica« d.o.o. Crikvenica (u daljnjem tekstu: Društvo), OIB 68902357395, MBS 040076986, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci sa osnivačkim ulogom od 63.000,00 Kn u stvarima.

Grad Crikvenica je jedini osnivač Društva.

Članak 2.

Utvrđuje se da je ovlašteni revizor potvrdio godišnje financijsko izvješće Društva za 2012. godinu.

Temeljni kapital Društva povećat će se pretvarenjem kapitalnih rezervi u iznosu od 25.005.500,00 Kn u temeljni kapital Društva, sukladno revizijskom izvješću iz stavka 1. ovog članka, čiji upis treba izvršiti u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o povećanju temeljnog kapitala Gradskog vijeća Grada Crikvenice od 29. srpnja 1996.g., KLASA:363-01/96-01/06, UR.BROJ:2107/01-01-96-1.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon dana objave u »Službenim novinama primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/13-01/121

Ur. broj: 2107/01-06/2-13-4

Crikvenica, 3. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=838&mjesto=10003&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr